8-sinf o’quvchilari uchun O’zbekiston davlati va huquq asoslari fanidan «Bilimlar bellashuvi» ga tayyorlanishi uchun test

8-sinf o’quvchilari uchun O’zbekiston davlati va huquq asoslari fanidan «Bilimlar bellashuvi» ga tayyorlanishi uchun test

Murojaat uchun

 

8 – sinf “ DAVLAT VA HUQUQ ASOSLARI “ fanidan test savollari I variant

1. Huquq tizimini tarmoqlarga bo’lishning ikki asosini ko’rsating.
A) Huquqiy tartibga predmeti va usuli;
B) Yuridik normalarni huquqiy instituglarga birlashtirish va tasiflash;
S) Huquqiy normalarning uzviy birligi va barqarorligi;
D) Huquqiy tartibga solish printsiplari va shakllari.

2. Sub’ektlarning huquqiy normalar talablari asosidagi munosabatlarini nima keltirib chiqaradi?
A) Huquqiy muomala layoqati;
B) Huquqiy munosabat ob’ekti;
S) Huquqiy munosabat maqsadi;
D) Yuridik faktlar.


3. Huquq normasi nima?
A) Diniy manbalarda berilgan iloҳiy tasavvurlardan kelib chiquvchi qoidalar;
B) Odamlarning ezgulik va yovuzlik, adolat, insonning jamiyat oldidagi burchi haqidagi tasavvurlariga muvofiq ravishda jamiyat hayotida shakllangan qoidalar;
S) Davlat tomonidan belgilangan va muhofaza qilinadigan barcha uchun majburiy qoidalar;
D) Ko’p marta takrorlash natijasida shakllangan va odat tusiga kirgan xulq-atvor qoidalari.


4. Quyidagilardan huquq tarmoqlarini aniqlang.
A) Ma’muriy, fuqarolik, jinoyat, oila, mehnat;
B) Davlat, ma’muriy, mehnat qilish, dam olish, oila;
S) Ma’muriy, dam olish, jinoyat, oila, fuqarolik;
D) Davlat, saylash, saylanish, oila, mehnat, jinoyat ;


5. Huquqbuzarlik nima?
A) Huquq qoidalariga rioya etmaslik;
B) Qoidani bajarmaslik;
S) Ahloq qoidalariga rioya etmaslik;
D) Intizom qoidalarini bajarmaslik.


6. Fuqarolik to’g’risidagi qonunlar qanday munosabatlarni tartibga soladi?
A) Mulkiy va shaxsiy nomulkiy munosabatlarni;
B) Oiladagi mulkiy va shaxsiy munosabatlarni;
S) Korxonalar o’rtasidagi mulkiy munosabatlarni;
D) Barcha mulkiy munosabatlarni;


7. Fuqarolik huquqiy layoqat nima?
A) Yashash, mol-mulkka ega bo’lish huquqi;
B) Yashash, merosga, saylash huquqiga ega bo’lish;
S) Yashash, fikrlash huquqi;
D) Sud, tergov organlarida javobgar bo’lish;


8. Fuqarolik muomala layoqati nima?
A) Harakatlari bilan huquqiy munosabatda bo’lish;
B) O’z harakatlari orqali oldi-sotdi ishlarni bajarish;
S) O’z harakatlari bilan fuqarolik huquqlarini olish va amalga oshirish;
D) O’z harakatlari asosida u yoki bu ishni bajarish;


9. Mehnat qonunlarining amal qilish doirasini aniqlang.
A) O’zbekiston va Qoraqalpog’iston hududlarida amal qiladi;
B) O’zbekistonda amal qiladi;
S) O’zbekiston Res’ublikasining butun hududlarida amal qiladi;
D) Qonun bilan belgilangan hududlarda amal qiladi;


10. Mehnat huquqlarini himoya qilish qanday amalga oshiriladi?
A) Tekshiruv va nazorat qiluvchi organlar himoya qiladi;
B) Sud organlari himoya qiladi;
S) Qonun har bir shaxsning mehnat qilish huquqlarini himoya qiladi;
D) Mehnat nizolarini ko’ruvchi organlar himoya qiladi;


11. 18 yoshga tolmagan xodimlarning ish vaqtini aniqlang?
A) Haftasiga 35 soat;
B) Haftasiga 24 soat;
S) Haftasiga 36 soat;
D) Haftasiga 30 soat;


12. Nikoh yoshiga yetmagan shaxs bilan tuzilgan nikohni haqiqiy emas deb tan olish asoslari.
A) Nikoh yoshiga yetmagan shaxsning, uning ota-onasining yoki vasiysining, prokurorning talabi bilan;
B) Xotinning talabi bilan;
S) Homiylarining talabi bilan;
D) Oila a’zolarining talabi bilan;


13. Voyaga yetmaganlar javobgarligi uchun jinoiy jazo tizimini aniqlang.
A) Jarima, mol-mulkni musodara qilish;
B) Ahloq tuzatish ishlari, maxsus vazifadan ozod qilish
S) Ozodlikdan mahrum qilish, jarima, axloq tuzatish ishlari, qamoq;
D) Ozodlikdan mahrum qilish, intizomiy qismga jo’natish;


14. Ahloq tuzatish ishlari voyaga yetmagan jinoyatchilar uchun necha yoshdan qo’llaniladi?
A) 14 yoshdan;
B) 16 yoshdan;
S) Qonunda yoshi ko’rsatilmagan;
D) Sud hukmi hal qiladi;


15. Voyaga yetmaganlar 13 yoshdan 16 yoshgacha uncha og’ir bo’lmagan jinoyat sodir etsalar necha yilgacha jazo beriladi?
A) 2 yilgacha;
B) 1 yilgacha
S) 3 yilgacha;
D) Sud hukmi hal qiladi;


16. Oila kodeksi qachon joriy qilingan?
A) 1998-yil 30-aprel
B) 1998-yil 1-sentabr
S) 1998-yil 12-dekabr
D) 1996-yil 1-sentabr


17. Iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlarga qaysilar kiradi?
A) Bosqinchilik, talonchilik.
B) O’zlashtirish,firibgarlik.
S) O`grilik, davlat va hususiy mulkka qarshi jinoyatlar
D) Tuhmat qilish, o’zlashtirish


18. Jamiyat bu-
A) jamlangan
B) muayyan hududda yashovchi kishilarning ma’lum tarzda tashkil topgan jamoasi
S) majbur qilish kuchiga ega bo‘lgan tashkilot
D) partiya


19. Murakkab ittifoqdosh davlatnind tuzilish nomi va belgilarini ko`rsating
A) unitar davlat. Yagona konstitutsiya va qonunchilik tizimi, yagona armiya

B) Konfederetsiya. Muayyan davlatlar biror bir maqsad uchun birlashadilar. Yagona fuqarolik mavjud bo`lmaydi.
S) Federativ. Ittifoq konstitutsiyasining mavjudligi, subyektlar hududining, ittifoq konstitutsiyasining mavjudligi
D) Ittifoq a`zolari o`z konstitutsiyasiga va qonunchilik tizimiga ijro hokimiyatiga ega


20. Davlatning tuzilish shakliga ko`ra bo`linishi…

A) monarxiya, respublika
B) unitar, federativ, konfederetiv
S) federatsiya, konfederatsiya
D) respublika


21. Unitar davlatning belgilarini ko`rsating
A) yagona konstitutsiya va qonunchilik tizimi, yagona armiya
B) hudud va chegara
S) yagona fuqarolik, yagona pul birligi
D) umumiy soloqlar va kredit siyosati


22. Davlat hokimiyatini amalga oshirish usuli qanday nomlanadi?
A) hokimiyatni amalga oshirish usuli.
B) davlat tuzilish shakli
S) davlat boshqaruv shakli.
D) davlat idorasi


23. Davlatning tashqi funktsiyasini ko`rsating?
A) tabiatni muhofaza qilish
B) mamlakatni tashqaridan bo`ladigan hujumlardan himoya qilish, jahon mamlakatlari bilan atrof muhitni, insoniyatning tinchligini himoya qilish yuzasidan hamkorlik
S) bozor iqtisodiyotini rivojlantirishni ta`minlash
D) fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish


24. Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi qabul qilingan yilni belgilang.
A) 1989 yil
B) 1948 yil
S) 1991 yil
D) 2008 yil


25. “Ishorat va tanbixat” asari muallifi nomi berilgan qatorni belgilang.
A) Abu Nasr Farobiy
B) Moturidiy
S) Abu Ali ibn Sino
D) Abu Rayxon Beruniy


26. Unitar davlatga xos bo‘lgan belgilar to‘liq berilgan qatorni aniqlang.
A) yagona konstitutsiya, yagona qonunchilik tizimi, yagona armiya, yagona pul birligi, yagona fuqarolik, barcha hududlar uchun soliq va kredit siyosati yagonaligi
B) yagona konstitutsiya, yagona qonunchilik tizimi, yagona armiya, yagona pul birligi, yagona fuqarolik, barcha hududlar uchun soliq va kredit siyosati yagonaligi, tarkibiy tuzilmalarga bo’linishi
S) yagona konstitutsiya, yagona qonunchilik tizimi, yagona armiya, yagona pul birligi, ittifoq konstitutsiyasining mavjudligi, umumiy hududning mavjudligi, yagona fuqarolik;
D) yagona konstitutsiya, yagona qonunchilik tizimi, yagona armiya, yagona pul birligi, yagona fuqarolik, barcha hududlar uchun soliq va kredit siyosati yagonaligi, Ittifoq konstitutsiyasining mavjudligi, umumiy hududning mavjudligi.


27. O’zbekiston hududida dastlabki davlatlarning paydo bo‘lishi davri …
A) mil. avv. VII- VI asrlar;
B) mil. avv. VII- VI asrlar;
S) mil. avv. I ming yillik;
D) mil. avv. IV- III ming yillik;


28. Davlat hokimiyati bo‘linishi tartibi to‘g‘ri berilgan qatorni belgilang.
A) qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati;
B) Oliy majlis, vazirlar mahkamasi;
S) ijro etuvchi va sud hokimiyati;
D) qonun chiqaruvchi;


29. Do`stu dushmanligiga qaramay, har joyda ham sipohiylarni hurmat qildim. Chunki ular boqiy mato bo`lgan jonlarini foniy dunyo moli uchun sotadilar. O`zlarini ma’rakmaydon, halokatga otib, jonlarini qurbon qiladilar” ushbu jumlalar kimning qalamiga mansub?
A) Amir Temur “Temur tuzuklari”
B) Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shahri”
S) Abu ali ibn Sino “Ishorat va tanbixat”
D) Zahiriddin Muhammad Bobur “Boburnoma”


30. Quyidagi davlatlardan respublika boshqaruvidagi davlatlarni ko`rsating.
1) Fransiya, 2) Shvesiya 3) O`zbekiston, 4) Britaniya, 5) Daniya
A) 1,2,3
B) 1,2,3,4,5
S)1,3
D) 1,3,4


31. Huquqiy ong huquqiy madaniyat darajasiga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?


32.Quyidagi elementlarning qaysi biri huquqbuzarning shaxsini anglatadi?


33. Huquq tizimining boshlang’ich elementi qaysi?


34. Forobiy shahar-davlatni qanday davlatlarga bo’ladi?


35. O’zbekiston Res’ublikasining ma’muriy huquqbuzarlik to’g’risidagi kodeksi qachon qabul qilingan?


36. Ma’muriy huquq tarmog’i qanday munosabatlarni tartibga soladi?


37. Emansipatsiya nima?


38. Umumta’lim maktablarining o’quvchilari 6 kunlik ish haftasida ishlayotgan bo’lsalar, o’quv yili mobaynida necha kun ishdan ozod qilinadi?


39.O’zbеkiston Rеspublikasi Konstitutsiyasida davlat suvеrеnitеti prinsipi Konstitutsiyaning qaysi bobida bеrilgan?


40.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida qanday umuminsoniy qadriyatlar e’lon qilingan?


YUKLAB OLISH |  8- huquq fanidan test savoli I variant

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan