9-sinf o’quvchilari uchun konstitutsiyaviy huquq asoslari fanidan “Fanlar olimpiadasi” ga tayyorlanishi uchun test

9-sinf o’quvchilari uchun konstitutsiyaviy huquq asoslari fanidan “Fanlar olimpiadasi” ga tayyorlanishi uchun test

 

9-sinf huquq fanidan olimpiada savollari               I variant 2014-yil

1.Qonun ustuvorligi tamoyili va qonunlarning barcha uchun majburiyligi O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi moddalarida belgilangan?
a) 1,70-modda
b) 89,90-modda
c) 15,48-modda
d) 114,115-modda


2.Muayyan huquqiy me’yorlar bilan tartibga solinuvchi munosabatlar kompleksi qanday ataladi?
a) huquq sohasi
b) deklaratsiya
c) yuridik aktlar
d) dispozitsiya


3. “Orangizda eng yaxshingiz, ota-onasiga nisbatan yaxshi munosabatda bo’lganingizdir”, deb takidlaydi…
a) Farobiy
b) Ibn Sino
c) Ahmad Yugnakiy
d) Qur’on


4.Mulkiy munosabatlar va mulkiy xarakterda bo’lmagan shaxsiy munosabatlarni tartibga solish va mustahkamlashga qaratilgan huquqiy normalar yig’indisi…
a) ma’muriy huquq
b) mulk huquqi
c) oila huquqi
d) fuqarolik huquqi


5.Quyidagi berilgan-“davlat funksiyasi”, — “siyosiy tartibot” — “jamiyat” tushunchalariga tartib bilan berilgan ta’riflarni joylashtiring
1.Uning ma’muriy hududiy tashkil etilishidir
2.Davlat fa’oliyatining asosiy yo’nalishlari bo’lib, ularda davlatning ijtimoiy jihatlari ro’yobga chiqariladi
3.Jamiyatni boshqarish xalq manfaatlarini himoya qilishni amalga oshiradigan davlat organlarining yaxlit tizimi
4.Muayyan hududda yashovchi o’z ehtiyoji va manfaatlariga ko’ra birlashgan tarzda tashkil topgan jamoa
5.davlat hokimiyatini amalga oshirish usullari va uslublari
a) 2,5,4
b) 1.2.5
c) 2,1,3
d)5,3,4


6.Davlat organi…………
1.Qonun yo’li bilan taskil topgan vakolatli davlat idorasi
2.Jamiyatni boshqargan va xalq manfaatlarini himoya qilishni amalga oshiradigan yaxlit tizimi
3.Davlat mexanizmining tarkibiy qismi
4.Ijtimoiy hayotning muayyan sohasini boshqarish bo’yicha zarur vakolatlarga ega idora yoki muassasa
5.Vakillik organlari, qonun chiqaruvchi, mahalliy hokimiyat
6.Ijro hokimiyati
7.Sud hokimiyati-konstitutsiyaviy sud
a) 1,2,3,4,5,6,7
b) 1,2,3,4,5
c) 1,2,3,6,7
d) 2,6,7


7. “Do’st-u dushmanligiga qaramay har joyda ham sipohiylarni hurmat qildim. Chunki ular boqiy mat obo;lgan jonlarini foniy dunyo moli uchun sotadilar. O’zlarini ma’rakamaydon, halokatga otib, jonlarini qurbon qiladilar” Ushbu jumlalar kimning qalamiga mansub?
a) Amir Temur “Temur tuzuklari”
b) Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shahri”
c) Abu ali ibn Sino “Ishorat va tanbihat”
d) Zahiriddin Muhammad Bobur “Boburnoma”


8.Quyidagi davlatlardan respublika boshqaruvidagi davlatlarni ko’rsating
1. Fransiya
2. Shvetsiya
3.O’zbekiston
4. Buyuk Britaniya
5. Daniya
a) 1,2,3
b) 1,2,3,4,5
c) 1,3
d) 1,3,4


9.Jinoyatnig subyektiv tomoni
a) Aybdor shaxsning o’zi sodir etgan ijtimoiy xavfli qilmish va uning oqibatlariga bo’lgan ruhiy munosabati
b) Javobgarlikka tortish yoshiga yetgan shaxs
c) Qonun bilan qo’riqlanadigan ijtimoiy munosabatlar
d) Ijtimoiy xavfli qilishni sodir etish usuli


10.Uncha og’ir bo’lmagan jinoyatlar uchun qncha muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi qo’llaniladi?
1.Qasddan sodir etilib, uch yildan ortiq, lekin besh yildan ko’p bo’lmagan muddat
2.Ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilib, besh yildan ortiq muddat
3.Qasddan sodir etilib, besh yildan ortiq, lekin o’n yildan ko’p bo’lmagan muddat
a) 1,2,3
b) 2.3
c) 1
d) 1,2


11.Davlatning ibtidoiy urug’chilik jamiyatidan ajratib turadigan belgilarini ko’rsating
1. Davlat paydo bo’lgan jamiyatda fuqarolar ma’lum bir hududga bo’lishadilar
2. Odamlarning birgalikdagi hayotiy faoliyatlarida birlashgan muayyan murakkab tuzilmadir.
3. Davlat o’z faoliyatini amalga oshirishi uchun murakkab tizimdan tashkil topgan boshqaruv apparatiga ega bo’ladi.
4. Davlat odamlarning o’zaroo munosabatlari, aloqalar mahsuli
5. Jamiyat davlatning mahsuli.
6.Davlat hokimiyatini to’liq amalga oshirish uchun qununlar va turli normarativ hujjatlar qabul qiladi.
7. Soliqlar va boshqa to’ovlarni joriy qiladi.
8. davlat o’z faoliyatini amalga oshirish uchun suverentitetiga ega bo’lish lozim
a) 1,2,3,4,5,6,7,8
b) 1,3,6,7,8
c) 1,3,4,5,6
d) 1,2,6,8


12. Qasddan badanga o’rtacha og’irlikdagi shikast yetkazganligi uchun shaxslar necha yoshdan jinoiy javobgarlikka tortiladi?
a) jinoiy huquqbuzarlik sodir etganida 11 yoshga to’lgan shaxslar tortiladi.
b) jinoiy huquqbuzarlik sodir etganida 12 yoshga to’lgan shaxslar tortiladi
c) jinoiy huquqbuzarlik sodir etganida 14 yoshga to’lgan shaxslar tortiladi
d) jinoiy huquqbuzarlik sodir etganida 13 yoshga to’lgan shaxslar tortiladi


13.Quyidagilardan 14-yoshga to’lgan voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan qaysi jinoyatlar uchun javobgarlik belgilangan?
1. O’z xizmat vazifasini suiste’mol qilish
2. Odam o’g’irlash
3. Buyruq yoki boshqa farmoyishni bajarish
4. Ozodlikdan mahrum qilish joylaridan qochish
5. Transport vositasini olib qochish
a) 1,2,3,4,5
b) 1,3,4,5
c) 3,4,5
d) 2,4,5


14.Voyga yetmagan shaxs ishga joylashdi. Biro y o’tmasdan ishdan bo’shamoqchi. U qanday hujjatlarni taqdim etishi lozim.
1. ariza
2. mehnat daftarchasi
3. joylardagi vasiylik va homiylik organlari bilan kelishishi kerak
4. voyaga yetmagan shaxsni ishdan bo’shatish uchun ota-onasining yoki ularning o’rinlarini bosuvchilarning yozma roziliklari
a) 1,2,3,4
b) 1,3,4
c) 2,4
d) 1


15. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 14-moddasi asosida ushbu matnni to’ldiring.
Davlat o’z faoliyatini ……….. ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsiplari asosida amalga oshiradi.
1. ish jarayonini
2. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
3. inson va jamiyat farovonligini ko’zlab
4. fuqarolarning munosib hayot kechirishlarini ko’zlab
a) 1,2
b) 1,3
c) 1,2,3
d) 3


16.Quyidagilardan natog’ri javobni aniqlang.
1. Konstitutsiyaviy sud qarori e’lon qilingan vaqtdan boshlab kuchga kiradi. Konstitutsiyaviy sud qarori ustidan 10 kun muddat ichida appallyatsiya shikoyati keltirish mumkin.
2. O’zbekiston Respublikasining Sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlar bilan birgalikda, siyosiy partiyalardan, boshqa jamoat birlasmalaridan mustaqil holda ish yuritadi.
3.O’zbekiston Respublikasida saylash huquqiga 18-yoshga yetgan fuqarolar haqlidir.
4. Konstitutsiyaviy Sud sudyalari o’z faoliyatlarida mustaqildirlar.
5. O’zbekiston Respublikasining Oliy Sudi konstitutsiyaviy, fuqarolik, jinoiy va ma’muriy ishlarni yuritish sohasida hokimiyatning oily organi hisoblanadi.
a)1,2,3,4,5
b)1,2,4,5
c)3,4
d)1,2,5


17.Quyidagilardan ma’muriy javobgarlikni ajrating
1. Ov qilish huquqidan mahrum qilish;
2. Uch yilga ozodlikdan mahrum qilish;
3. 3 sutkadan 15 sutkagacha ayrim hollarda 30 sutkaga qamoq jazosi;
4. Harbiy yoki maxsus unvondan mahrum qilish; 5. Ma’naviy zararni undirish
a) 1,2,3
b) 1,3,4
c)1,4
d) 1,2,3,4,5


18. Quyidagilardan huquqiy munosabatlar ishtirokchilarini ko’rsating
1. Insonlar o’rtasidagi o’zaro munosabatlar;
2. Sotuvchi va xaridor;
3. Davlat organlarini va munosabatga kirishgan shaxslar;
4. O’zaro bir-biri bilan munosabatga kirishgan tashkilotlar, davlat
a) 1,2,3,4
b) 1,3,4
c) 1,2
d) 1,4


19. Dam olish vaqti…
1. Tanaffus va dam olish vaqti ikki soatdan oshmasligi kerak.
2. Kundalik dam olish vaqti kamida 12 soat;
3.Dam olish kunlari — 5 kunlik ish haftasida –ikki kun, 6 kunlik ish haftasida bir kun;
4. Bayram kunlari;
5. Yillik ta’tillar
a) 1,2,3,4,5
b) 1,2,4,5
c) 1,3,4,5
d) 1,2,3,5


20.Qonun qachon kuchga kiradi?
1. E’lon qilinganidan 10 kundan so’ng;
2. Uning kuchga kirishi haqidagi maxsus akt qabul qilinganidan so’ng;
3. Qonunning o’zida ko’rsatilgan kundan boshlab.
a) 1,2
b) 1,2,3
c) 2
d) 2,3


21.Voyga yetmagan 16 yoshli. U sinfdoshi Z. ning qizlarni oldida uni kamsitganligi uchun aqlini kiritib qo’ymoqchi bo’lib, ko’p qavatli uyning ikkinchi qavatida kutib turdi, uyiga zinadan ko’tarilayotgan U. ni itarib yubordi
Ushbu hollarda huquqbuzarlikning subyektiv tomonini ko’rsating
a) Z ning o’z qilmishining oqibatiga bo’lgan ongli harakati
b) Z ismli shaxs
c) U ismli shaxs
d) Z. ning zinadan U.ni itarib yuborishi


22. Quyidagilardan ko’chmas mulkni aniqlang.
1. Velosiped;
2. Uy-joy;
3. Avtomashina;
4. Abdulla qodiriyning “O’tkan kunlar” asari;
5. Dala-hovli;
6. “Shohruh” firmasi
7. Haydovchilik guvohnomasi
a) 1,4,6
b) 3,4,7
c) 2,3,4,5
d) 2,3,5,6


23.Ma’muriy ushlab turish necha soatdan oshmasligi kerak?
a) 1 soatdan
b) 3 soatdan
c) 24 soatdan
d) 3 sutkadan


24.Ma’muriy qamoq necha sutkadan iborat?
a) 3 sutka, 15 sutka
b) 1 sutka, 20 sutka,
c) 1 sutka, 30 sutka
d) 3 sutka, 25 sutka


25.13 yoshdan 16 yoshgacha bo’lgan voyga yetmaganlarga o’ta og’ir jinoyatlari uchun qancha muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi qo’llanishi mumkin?
a) 3 yilgacha
b) 10 yilgacha
c) 12-yilgacha
d) 15-yilgacha


26.O’zbekiston Respublikasi yoki Qoraqalpog’iston Respublikasining Davlat bayrog’i , Davlat gerbi yoxud Davlat madhiyasiga hurmatsizlik qilish…..
a)Eng kam oylik ish haqining 100 baravarigacha miqdorida jarima yoki uch yilgacha ahloq tuzatish ishlari yoxud 3 oygacha qamoq bilan jazolanadi
b)Eng kam oylik ish haqining 75 baravarigacha miqdorida jarima yoki besh yilgacha ahloq tuzatish ishlari yoxud 9 oygacha qamoq bilan jazolanadi
c)Eng kam oylik ish haqining 20 baravarigacha miqdorida jarima yoki ikki yilgacha ahloq tuzatish ishlari yoxud 6 oygacha qamoq bilan jazolanadi
d) Eng kam oylik ish haqining 25 baravarigacha miqdorida jarima yoki uch yilgacha ahloq tuzatish ishlari yoxud 3 oygacha qamoq bilan jazolanadi
e)To’g’ri javob yo’q


27. Amaldagi Konstitutsiya O’zbekiston Respublikasi sobiq Oliy Kengashining qaysi sessiyasida qabul qilingan edi?
a)XI sessiyasida;

b)X sessiyasida;

c)IX sessiyasida;

d)VIII sessiyasida;
e)To’g’ri javob yo’q


28. “O`zbekiston Respublikasi oila kodeksi” nechta moddadan iborat?
a)238 ta

b)239 ta

c)240 ta

d)45 ta

e)328 ta


29. Fuqaroning siyosiy huquqi berilgan qatorni toping.
a) Saylash va saylanish;

b)Mulkdor bo’lish;

c)So’z erkinligi;
d) Vijdon va diniy e’tiqod erkinligi;

e)Barchasi to’g’ri


30. “Fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo’yilgan huquq va erkinliklari daxlsizdir, ulardan sud qarorisiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo’yishga hech kim haqli emas”. Ushbu qoida Konstitutsiyaning nechanchi moddasida yozilgan?
a)9-moddasida;

b)11-moddasida;

c)13-moddasida;

d)19-moddasida;

e)To’g’ri javob yo’q


31.Oliy Majlis quyi palatasi deputatlarining soni_______________


32.Qonun qachondan kuchga kirgan hisoblanadi?________________


33. Mafkuraviy jihatdan zararli hisoblangan maqolalarni taqiqlash maqsadida gazetalar, jurnallar va boshqa nashrlarning bosma oldidan ko’zdan kechirilishi qanday nomlanadi?____________


34. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti taqdimiga binoan O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudini saylash Oliy Majlis qaysi palatasi vakolatiga ta’luqli? ________________


35.Xalq demokratik partiyasi qachon tashkil qilingan?________________


36.,,Adolat” partiyasi qachon tashkil qilingan?________________


37.,,Milliy tiklanish va taraqqiyot” partiyasi qachon tashkil qilingan?__________


38.Xalq demokratik partiyasining nashri___________________


39._______________-yilda birinchi marotaba prezidentlik lavozimi joriy etilgan.


40. 18 yoshga to’lmagan shaxslarga necha kalendar kunlik yillik uzaytirilgan ta’til beriladi?___________


YUKLAB OLISH |  9-sinf huquq V variant-2014-yil

One thought on “9-sinf o’quvchilari uchun konstitutsiyaviy huquq asoslari fanidan “Fanlar olimpiadasi” ga tayyorlanishi uchun test

  1. 08.12.2017

    Jahongir Javob berish

    Shuhrat aka bu 2017 yilniki yöqmi

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan