Insoniyat tarixining qaysi davri «Eng yangi tarix» deb ataladi?

KIRISH 

1. Insoniyat tarixining qaysi davri `Eng yangi tarix`

deb ataladi?

A) Yer yuzida odam paydo bo’ganidan to milodiy

476- yildan G’arbiy Rim imperiyasi

qulaguniga qadar kechgan voqealar tarixi

B) 1917-yilda Bolsheviklar hokimiyatga kelishidan

tortib 1991-yil SSSR

parchalanishigacha bo`lgan davri

C) Birinchi jahon urushining yakuni– 1918-yildan

boshlanib, hozirgi kungacha bo’lgan davri

D) Insoniyat tarixining XVI asrdan XIX asrning 60-

yillarigacha bo’lgan tarixi

2. `Eng yangi tarix` kishilik jamiyati

rivojlanishida … davri sifatida qaraladi.

A) feodalizmdan kapitalistik jamiyatga o`tish

B) qo’l mehnatiga asoslangan

manufakturadan mashinalar keng

qo’llaniladigan sanoatga o`tish

C) industrial sivilizatsiyadan

postindustrial sivilizatsiyaga o’tish

D) monarxiya tuzumidan respublika boshqaruv

shakliga o`tish

3. Eng yangi davr tarixida nisbatan mustaqil bo`lgan

nechta bosqichni

ajratib ko`rsatish mumkin?

A) uchta B) beshta

C) to`rtta D) ikkita4. Quyida berilgan Eng yangi tarix bosqichlarini

davriyligi bo`yicha

mos ravishda joylang.

1918-1945-yillar. 2. 1945-1991-

yillar. 3. 1991-yildan …

a) industrial jamiyat ijtimoiy-siyosiy

tizimi inqirozining boshlanishi davri.

Bu inqiroz jahon urushlarida,

sotsialistik va milliy-ozodlik

inqiloblarida, Germaniya, Italiya,

Yаponiya, SSSRda totalitar

tuzumlarning qaror topishida,

ijtimoiy ziddiyatlarning

keskinlashuvida namoyon bo`ldi;

b) Bu bosqich mazmunini

mustamlaka tizimining qulashi va

ko`plab mustaqil davlatl arning

tashkil topishi, `sovuq urush`,

dunyoni yadroviy halokat yoqasiga

olib kelgan qurollanish poygasi

tashkil qiladi;

c) xalqaro munosabatlarda

shakllangan ikki qutbli tizimning

inqirozi, sotsialistik tizimning barbod

bo’lishi, SSSRning tarqalib ketishi va sobiq sovet

respublikalarining mustaqil taraqqiyot yo`liga kirishi

bilan boshlanadi.

A) 1-a; 2-c; 3-b. B) 1-b; 2-c; 3-a.

C) 1-a; 2-b; 3-c. D) 1-c; 2-a; 3-b.5. … bu davr jahon sivilizatsiyasining globallashuvi,

`uchinchi dunyo`

mamlakatlari rivojlanishining jadallashuvi,

sivilizatsiyalar o’rtasidagi ziddiyatlarning

kuchayishi bilan xarakterlanadi.

A) 1914 – 1918-yillar

B) 1918 – 1945-yillar

C) 1945 – 1991-yillar

D) 1991 – yildan …6. … bu bosqichning mazmunini jamiyat

taraqqiyotining ikki asosiy modellari – liberal-

demokratik va totаlitar tuzumlar o`rtasidagi kurash

tashkil qiladi.

A) 1914 – 1918-yillar

B) 1918 – 1945-yillar

C) 1945 – 1991-yillar

D) 1991 – yildan …

7. … Ikkinchi jahon urushidan keyin shakllangan

sotsialistik lager bilan G`arb mamlakatlari

o`rtasidagi global qarama-qarshilik bu davrning

xarakterli jihati hisoblanadi?

A) 1914 – 1918-yillar

B) 1918 – 1945-yillar

C) 1945 – 1991-yillar

D) 1991 – yildan …

8. Industrial sivilizatsiya nima?

A) eng qadimgi shaharlar, yozuv, davlatlar tashkil

topishi va

rivojlanishi davri

B) sanoat va fan-texnika taraqqiyotiga asoslangan

sivilizatsiya.

C) bu iqtisodiyotda sanoatning yuqori unumdor

innovatsion sektori, yalpi ichki mahsulotda

fan yutuqlari va axborot texnologiyalari, iqtisodiy va

boshqa faoliyat sohalarida

raqobat ustuvor bo`lgan jamiyat

D) B,C

9. Postindustrial sivilizatsiya bu …

A) eng qadimgi shaharlar, yozuv, davlatlar tashkil

topishi va

rivojlanishi davri

B) sanoat va fan-texnika taraqqiyotiga asoslangan

sivilizatsiya.

C) bu iqtisodiyotda sanoatning yuqori unumdor

innovatsion sektori, yalpi ichki mahsulotda

fan yutuqlari va axborot texnologiyalari, iqtisodiy va

boshqa faoliyat sohalarida

raqobat ustuvor bo`lgan jamiyat

D) A va B

1-MAVZU. 1918 – 1939-YILLARDA XALQARO MUNOSABATLAR 

10. Ma`lumki, Birinchi jahon urushi xalqaro

munosabatlarga va dunyoning siyosiy xaritasiga katta

tasir ko`rsatdi. Ana shu ta`sir noto`g`ri berilgan

javobni aniqlang.

A) Rossiyada monarxiya ag`darildi.

B) Yevropada yangi davlatlar vujudga keldi.

C) Germaniya, Avstriya-Vengriya va Usmoniylar

imperiyalari tarqalib ketdi.

D) Sovuq urush davri boshlandi.

11. Urush tugashi bilan g`olib davlatlar xalqaro

munosabatlarda yangi tartib o`rnatish, urushdan

keyingi

dunyoning qiyofasini belgilash uchun qaysi shaharga

yig`ildilar?

A) Berlin  B) London  C) Vashington  D) Parij

12. Parij tinchlik konferensiyasi bo`lib o`tgan sanani

belgilang.

A) 1921-yil 12-noyabrdan 1922-yil 6-fevralgacha

B) 1914-yil 28-iyuldan 1918-yil 11- noyabrgacha

C) 1919-yil18-yanvardan 1920-yil 21-yanvargacha

D) 1919-yil 28-iyundan 1921-yil 6- fevralgacha

13. Parij tinchlik konferensiyasi Parij yaqinidagi

qaysi saroyda bo`lib o`tgan?

A) Livadiya B) Versal

C) Trianon  D) Sen-Jermen

14. Quyida berilgan javoblardan qaysi

birida tarixiy xatolik mavjud.

A) Parij tinchlik konferensiyasida hal qiluvchi rolni

“Katta

uchlik”(B.Britaniya, Fransiya va AQSH) o`ynadi.

B) Parij tinchlik konferensiyasida Buyuk Britaniya

nomidan bosh vazir Jorj Klemanso, Fransiya

bosh vaziri David Llyod Jorj, AQSH prezidenti

Vudro Vilson ishtirok etdi.

C) Parij tinchlik konferensiyasida xalqaro tashkilot –

Millatlar Ligasi tashkil qilindi.

D) Konferensiya 27 davlat vakillari ishtirokida bo`lib

o`tdi.

15. Qachon Germaniya bilan Versal

tinchlik shartnomasi imzolanadi?

A) 1919-yil 28-iyun       B) 1919-yil 10-sentabr

C) 1919-yil 27-oktabr    D) 1920-yil 4-iyul

16. Sharnomaga ko`ra, Germaniya g`olib

davlatlar foydasiga necha mlrd.

marka reparatsiya to`lashi lozim edi?

A) 110 mlrd. marka     B) 127 mlrd. marka

C) 132 mlrd. marka     D) 150 mlrd. marka

17. Millatlar Ligasi kimning tashabbusi

bilan tashkil qilinadi?

A) David Llyod Jorj     B) Vudro Vilson

C) Raymon Puankare   D) Jorj Klemanso

18. Germaniya ittifoqchilari sifatida

alohida shartnoma imzolangan

mag`lub davlatlarni toping.

Avsriya. 2. Turkiya. 3. Vengriya. 4. Ruminiya. 5.

Yaponiya. 6. Italiya.   7. Bolgariya.

A) 1, 2, 3, 4      B) 1, 2, 3, 7

C) 1, 3, 4, 5     D) 1, 2, 4, 6

19. Quyida berilgan davlatlardan qaysi  biri Birinchi

jahon urushining

boshlanishi uchun yagona javobgar  deb e`lon

qilindi?

A) Italiya     B) Rossiya

C) AQSH    D) Germaniya

20. Millatlar Ligasi haqida keltirilgan tog`ri

hukmlarni belgilang.

Dastlab mag`lub davlatlar va Sovet Rossiyasi unga

qabul

qilinmadi.

Germaniya mustamlakalarini va Turkiyaning

Yaqin Sharqdagi

yerlarini g`olib davlatlar tomonidan bo`lib olish

uchun Millatlar Ligasi Nizomiga mandat, ya`ni

ma`lum bir hududni boshqarish uchun vakolat

tushunchasi kiritildi.

`abadiy tinchlik` vositasi deb e`lon qilingan

Millatlar Ligasi g`olib davlatlar ning dunyoni o`zaro

bo`lib olishiga qonuniy tus berdi, ittifoqchilarning

urushdagi g`alabasini mustahkamladi.

Jahonda tinchlik uchun kurash, xalqlar o`rtasida

hamkorlik va xavfsizlik masalalari Millatlar

Ligasining asosiy vazifalari qilib belgilandi.

A) 1, 3

B) 2, 4

C) 1, 2, 4

D) 1, 2, 3, 4

21. Qachon Millatlar Ligasi nomidan Buyuk

Britaniya va Fransiya Osiyo va Afrikadagi katta

hududlarni boshqarishga mandat oldi?

A) 1919-yil mart

B) 1919-yil aprel

C) 1919-yil may

D) 1919-yil fevral

22. Vashingtonda konferensiya nima maqsadda

chaqiriladi?

A) G`olib Antanta bilan mag`lub

To`rtlar ittifoqi o`rtasida imzolanadigan tinchlik

shartnomasining matnini tuzish

B) Bo`lingan dunyoni qaytadan bo`lib olish

C) Uzoq Sharq va Tinch okeanidagi bahsli

muammolarni hal qilish va dengizdagi qurollarni

cheklash

D) Barcha javoblar to`g`ri

23. Vashington konferensiyasi boshlangan – “a” va

tugagan – “b”

yillarni to`g`ri tartibda joylang.

A) a- 1921-yil 12-noyabr; b- 1922- yil 6-fevral.

B) a- 1919-yil18-yanvar; b- 1920- yil 21-yanvar.

C) a- 1914-yil 28-iyul; b- 1918-yil 11-noyabr.

D) a- 1919-yil 28-iyun; b- 1921-yil 6-fevral.

24. Vashington konferensiyasida asosiy rol o`ynagan

davlatlar to`g`ri keltirilgan javobni toping.

A) AQSH, Buyuk Britaniya va Fransiya

B) Germaniya, Yaponiya va Italiya

C) AQSH, Buyuk Britaniya va Yaponiya

D) Buyuk Britaniya, Fransiya va Rossiya

25. Quyida berilgan javoblardan qaysi birida tarixiy

xatolik mavjud emas.

A) Versal tinchlik shartnomasi Birinchi jahon

urushidan keyin yuzaga kelgan hududiy

o`zgarishlarga qonuniy tus bergan so`nggi yirik

shartnoma

bo`ldi.

B) 1921-yil yanvarda Vashington konferensiyasida

to`rt davlat – AQSH, Buyuk Britaniya,

Fransiya va Yaponiya o`rtasida shartnoma imzolandi.

C) Lozannna tinchlik shartnomasida, Turkiyaning

urushdan keyingi chegaralari

belgilab berildi va mustaqilligi tan olindi.

D) Vashington konferensiyasida imzolangan to`rt

davlat shartnomasida, ushbu davlatlarning Hind

okeani

havzasidagi o`z orollariga egalik qilish huquqlari

kafolatlandi.

26. Lozanna tinchlik shartnomasi qachon

imzolanadi?

A) 1919-yil    B) 1921-yil

C) 1922-yil    D) 1923-yil

27. Qaysi yillarda imzolangan shartnomalar va

jahondagi kuchlarning yangi nisbati xalqaro

munosabatlarning Versal-Vashington tizimi nomini

oldi?

A) 1919 – 1923-yillar

B) 1919 – 1921-yillar

C) 1920 – 1922-yillar

D) 1918 – 1920-yillar

28. Birinchi jahon urushidan so`ng G`arbning bir

qator mamlakatlarida vujudga kelgan o`ng radikal,

ekstremistik harakatlar umumiy nom bilan nima deb

ataladi?

A) sotsializm    B) kommunizm

C) fashizm       D) konservatizm

29. … harakatning liderlari ijtimoiy  safsatabozlikdan

keng foydalandilar,  kishilarning millatchilik

hissiyotiga ta`sir o`tkazishga harakat qildilar,  o`z

millati uchun ijtimoiy adolatni, `yangi jamiyat`ning

o`zlariga ma`qul shaklini qurishni va`da qildilar.

A) sotsializm     B) kommunizm

C) fashizm       D) konservatizm

30. Qachondan Versal-Vashington tizimiga

Yevropada hech bir davlat amal qilmay qo`ydi?

A) 1920-yillarning oxiri

B) 1930-yillarning boshi

C) 1930-yillarning oxiri

D) 1920-yillarning boshi

31. Versal-Vashington tizimining inqirozi oqibatida,

qarama-qarshi harbiy-siyosiy ittifoqqa birlashgan –

“a”, va “b”qarama-qarshilikdan o`z manfaatlari

yo`lida foydalanish maqsadida kutib turishni ma`qul

ko`rgan – “c” davlatlarni mos ravishda joylashtiring.

SSSR. 2. Buyuk Britaniya. 3. Fransiya. 4.

Germaniya. 5. AQSH. 6. Yaponiya. 7. Italiya.

A) a- 1, 5; b- 2, 3, 7; c- 4, 6.

B) a- 2, 5; b- 4, 6, 7; c- 1, 3.

C) a- 2, 3; b-1, 5; c- 4, 6, 7.

D) a- 2, 3; b- 4, 6, 7; c- 1, 5.

32. Yaponiya Manchjuriyani bosib olib, Manchjou-

Go qo`g`irchoq davlatini

tuzgan yillarni aniqlang.

A) 1931 – 1932-yillar

B) 1932 – 1933-yillar

C) 1929 – 1930-yillar

D) 1927 – 1928-yillar

33. Qachon Yaponiya Millatlar Ligasidan chiqdi?

A) 1930-yil     B) 1932-yil

C) 1935-yil     D) 1933-yil

34. Yaponiya Millatlar Ligasidan chiqqach, … (a)

davlatga qarshi tajovuzini kuchaytiradi va …da (b)

keng miqyosdagi urush harakatlarini boshlab,

Markaziy Xitoyni va boshqa bir qator hududlarni

bosib

oldi.

A) a- Koreya; b- 1936-yil mart

B) a- Hindiston; b- 1938-yil iyun

C) a- Xitoy; b- 1937-yil iyul

D) a- Manjuriya; b- 1932-yil mart

35. Qaysi davlatning tajovuzkor harakatlari natijasida

Osiyoda ham jahon urushi o`chog`i paydo bo`ladi?

A) Germaniya B) Italiya

C) Yaponiya D) Rossiya

36. Quyida berilgan atamalar va ularning ma`nolarini

mos ravishda

joylashtiring.

Konferensiya. 2. Fashizm. 3.

Reparatsiya. 4. Kreditor.

a) tovon; b) birlashma; c) qarz

beruvchi; d) bir joyga to`playman.

A) 1-a; 2-b; 3-d; 4-c.

B) 1-b; 2-d; 3-a; 4-c.

C) 1-d; 2-b; 3-c; 4-a.

D) 1-d; 2-b; 3-a; 4-c.

37. … Italiyada paydo bo`lgan siyosiy oqim.

Hokimiyat tepasiga kelgach, zo`ravonlikning

ashaddiy shakllarini qo`llovchi va jamiyat ustidan

yalpi nazorat o`rnatuvchi terroristik

diktaturani barpo etdilar?

A) Kommunizm

B) Konservatizm

C) Liberalizm

D) Fashizm

38. … davlat yoki partiya, jamoat va olimlar

vakillarining muayyan masalani muhokama etish

uchun

yig`ilishi.

A) Millatlar ligasi

B) Konferensiya

C) Deklaratsiya

D) Manifest

2-MAVZU. 1918 – 1939-YILLARDA ILMIY-TEXNIK TARAQQIYOTNING JADALLASHUVI ILM FANDAGI YUTUQLAR 

 

39. Qachondan fanning uzoq davom etgan ishlab

chiqaruvchi kuchga aylantirish jarayoni yakunlanib, –

ilmiy-texnik inqilob yuz beradi?

A) XIX asr oxiri

B) XX asr boshlari

C) XIX asr o`rtalari

D) XX asrning II yarmi

40. Quyida berilgan olimlardan qaysi birlari uranning

parchalanishi jarayonida yuz beradigan zanjirli

reaksiya natijasida juda katta energiya ajralib chiqishi

to`g`risidagi

g`oyani shakllantirdi?

Enriko Fermi. 2. Frederik JolioKyuri. 3. Boris

Grabovskiy. 4. Ivan

Belyanskiy. 5. Jon Makleod. 6.

Frederik Banting. 7. Aleksandr

Fleming.

A) 1, 3   B) 2, 4   C) 3, 7   D) 1, 2

41. Penitsillin kashfiyotchisini aniqlang.

Enriko Fermi. 2. Frederik JolioKyuri. 3. Boris

Grabovskiy. 4. Ivan

Belyanskiy. 5. Jon Makleod. 6.

Frederik Banting. 7. Aleksandr

Fleming.

A) 1 B) 3  C) 4  D) 7

42. Tajribalar jarayonida o`t pufagi gormoni bo`lgan

insulinni olishga muvaffaq bo`lgan fiziolog olimlarni

toping.

Enriko Fermi. 2. Frederik JolioKyuri. 3. Boris

Grabovskiy. 4. Ivan

Belyanskiy. 5. Jon Makleod. 6.

Frederik Banting. 7. Aleksandr

Fleming.

A) 3, 4    B) 1, 2   C) 5, 6   D) 6, 7

43. Tarixda ilk bor harakatlan uvchi tasvirni elektron-

nurli trubka yordamida masofaga uzatishni

amalga oshirgan ixtirochilarni belgilang.

Enriko Fermi. 2. Frederik JolioKyuri. 3. Boris

Grabovskiy. 4. Ivan Belyanskiy. 5. Jon Makleod. 6.

Frederik Banting. 7. Aleksandr Fleming.

A) 1, 2    B) 3, 4    C) 5, 6  D) 1, 7

44. Quyida berilgan olimlar orasidan ilk atom

reaktorini yaratgan ixtirochini aniqlang.

Enriko Fermi. 2. Frederik JolioKyuri. 3. Boris

Grabovskiy. 4. Ivan Belyanskiy. 5. Jon Makleod. 6.

Frederik Banting. 7. Aleksandr Fleming.

A) 1    B) 4    C) 7   D) 5

45. Qachon uran yadrolari ajralib chiqishining

zanjirli reaksiyasi kashf etiladi?

A) 1941-yilda    B) 1928-yilda

C) 1938-yilda    D) 1945-yilda

46. Uran yadrolari ajralib chiqishining zanjirli

reaksiyasini qayerlk olimlar kashf etdilar?

A) amerika      B) nemis

C) ingliz           D) fransuz

47. Atom bombasini yaratish ustidagi izlanishlarda

qaysi davlat o`z raqiblarini ancha ortda qoldiradi?

A) SSSR

B) AQSH

C) Fransiya

D) Germaniya

48. Ilk atom reaktori qachon(a) va qayerda(b)

yaratiladi?

A) a- 1945-yilda; b- Nyu-Meksiko

B) a- 1943-yilda; b- San-Fransisko

C) a- 1942-yilda; b- Chikago

D) a- 1945-yilda; b- Vashington

49. Ilk atom reaktori qachon(a) va AQSh ning

qaysi(b) shtati poligonida portlatilgan?

A) a- 1945-yilda; b- Nyu-Meksiko

B) a- 1943-yilda; b- San-Fransisko

C) a- 1942-yilda; b- Chikago

D) a- 1945-yilda; b- Vashington

50. 1928-yili qaysi shaharning tramvay tresti

bazasida o`tkazilgan tajribani olimlar zamonaviy

televideniyening paydo bo`lishi, deb hisoblashadi?

A) London

B) Nyu-York

C) Moskva

D) Toshkent

51. Quyida keltirilgan mulohazalardan qaysi birida

tarixiy xatolikka yo`l qo`yilmagan.

A) 1930-yillar ovozli kino ustida ishlash davri bo`ldi.

B) Vashingtonda namoyish qilingan `Jaz kuychisi`

filmini mutaxassislar birinchi ovozli

kino deb tan olishgan.

C) XX asr boshlarida biologiya fani ham shiddat

bilan rivojlandi. Insulinning kashf etilishi XX asrning

eng buyuk kashfiyotlaridan biri deb tan olindi.

D) 1920-yillar oxiriga kelib rivojlangan mamlakatlar

sanoatining katta qismi elektrlashtirildi. Fuqaro

aviatsiyasi, telegraf, radioeshittirishlar keng tarqaldi.

 

52. Bir yilda yuz bergan voqealarni

belgilang.

Fiziolog olimlar ko`plab tajribalar jarayonida o`t

pufagi gormoni bo`lgan insulinni olishga muvaffaq

bo`ldilar.

Birinchi ovozli kino `Jaz kuychisi` filmi nomoyish

qilindi.

Ilk atom reaktori yaratildi.

Uran yadrolari ajralib chiqishining zanjirli

reaksiyasi kashf etildi.

Penitsillin kash qiindi.

Buyuk Britaniyaning mashhur  radiokorporatsiyasi

Bi-Bi-Si tashkil qilindi.

A) 1, 2, 3     B) 2, 4

C) 3, 4         D) 2, 6

53. Jon Makleod va Frederik Bantning  ixtirosi

natijasida qaysi kasallik bedavo dard bo`lmay qoldi?

A) chechak              B) animiya

C) qandli diabet      D) gripp

54. Aleksandr Fleming qachon Nobel   mukofotiga

sazovor bo`ladi?

A) 1942-yilda       B) 1937-yilda

C) 1944-yilda        D) 1945-yilda

55. Zamonaviy televideniye paydo bo`lgan yili

tarixda sodir bo`lgan voqeani toping.

A) fiziolog olimlar ko`plab tajribalar jarayonida o`t

pufagi gormoni bo`lgan insulinni olishga muvaffaq

bo`ldilar.

B) Aleksandr Fleming o`z laboratoriyasida bir

qancha vaqtdan beri to`planib qolgan idishlarni

yig`ishtirayotib, ulardan bir idagi mog`orga ko`zi

tushadi. Tekshirib ko`rilganda bu juda noyob

Penicillium turiga mansub mog`or bo`lib chiqdi.

C) uran yadrolari ajralib chiqishining zanjirli

reaksiyasi kashf etdiladi.

D) A, B

56. Quyida berilgan olimlar ichidan Nobel

mukofotiga sazovor bo`lganlarini belgilang.

Enriko Fermi. 2. Frederik JolioKyuri. 3. Boris

Grabovskiy. 4. Ivan Belyanskiy. 5. Jon Makleod. 6.

Frederik Banting. 7. Aleksandr Fleming.

A) 5, 6, 7      B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 6      D) 1, 3, 5

57. Qachonga kelib fizika, kimyo kabi   tabiiy

fanlarning rivojlanishi yangi,  o`ta mustahkam

materiallarni yaratish imkonini berdi?

A) 1920-yillar      B) 1930-yillar

C) 1940-yillar      D) 1950-yillar

58. Qaysi davlatlarda kapron, perlon,   neylon,

sintetik qatron kabi sun`iy   tolalarning olinishi yangi,

o`ta sifatli  konstruktiv materiallar olish  imkonini

yaratdi?

A) Buyuk Britaniya va Fransiya

B) AQSH va SSSR

C) Germaniya va AQSH

D) Italiya va Yaponiya

59. Kim tomonidan kashf qilingan penitsillinsiz va

antibiotiklarning yangi avlodisiz ko`pgina

kasallliklarni davolash bugungi kunda ham mumkin

bo`lmasdi?

A) Aleksandr Fleming

B) Jon Makleod

C) Frederik Banting

D) Boris Grabovskiy

60. Quyida keltirilgan olimalar va ularning

vatanlarini mos ravishda joylashtiring.

Enriko Fermi. 2. Frederik JolioKyuri. 3. Aleksandr

Fleming. \

a) amerikalik; b) fransuz; c) britaniyalik.

A) 1-a; 2-b; 3-c.     B) 1-b; 2-a; 3-c.

C) 1-c; 2-b; 3-a.     D) 1-b; 2-c; 3-a.

3-MAVZU. 1918–1939-YILLARDA BUYUK 

BRITANIYA 

61. Birinchi jahon urushining Buyuk Britaniya uchun

oqibatlari to`g`ri

berilgan javoblarni belgilang.

Urush Buyuk Britaniyaning hukmron doiralariga

katta siyosiy g`alaba va obro` olib keldi.

Mustamlaka imperiyasi yanada kengaydi. Katta

reparatsiya olindi.

Buyuk Britaniya AQSHdan va o`z

dominionlaridan qarzdor bo`lib qoldi.

Iqtisodiy o`sish sur`atlari juda past bo`lib, inqiroz

va turg`unlik odatiy holga aylandi.

A) 1, 3

B) 2, 4

C) 1, 2, 3

D) 1, 2, 3, 4

62. Britaniya tarixiga oid quyida berilgan

ma`lumotlarni yillariga mos ravishda joylashtiring.

Britaniya tarixidagi eng katta ijtimoiy

mojarolardan biri ishchilarning umumiy ish tashlashi

yuz berdi.

Buyuk Britaniya sanoatning asosiy sohalari

bo`yicha jahon iqtisodiy inqirozidan oldingi

ko`rsatkichlarga yetib oldi.

Mamlakat jahon iqtisodiy inqirozdan chiqa

boshladi.

a) 1926-yil may; b) 1934-yil; c) 1937-yil.

A) 1-b; 2-c; 3-a.

B) 1-a; 2-b; 3-c.

C) 1-a; 2-c; 3-b.

D) 1-c; 2-b; 3-a.

63. Kimlarning ish haqi kamaytirilishi Britaniya

tarixidagi eng yirik ijtimoiy muammolardan biri

umumiy ish tashlashga olib keladi?

A) kemasozlar       B) aviasozlar

C) shaxtyorlar        D) dispicherlar

64. Buyuk Britaniyada uzoq yillar …….va …… lar

davlatni boshqarib, parlament saylovlari natijasida

birbirini almashtirib keldilar.

A) demokratlar va respubikachilar

B) konservatorlar va liberallar

C) liberallar va leyboristlar

D) respublikachilar va leyboristlar

65. Qaysi yillar Buyuk Brianiyada murakkab siyosiy

va iqtisodiy holatda n`anaviy ikki partiyali tizim

jiddiy inqirozni boshidan kechirdi?

A) 1914 – 1918-yillar

B) 1918 – 1924-yillar

C) 1921 – 1925-yillar

D) 1924 – 1928- yillar

66. 1920-yillar boshida qaysi partiya Buyuk

Britaniya siyosiy tizimida ikkinchi partiya sifatida

o`rnashib

oldi?

A) Respublikachilar

B) Liberallar

C) Leyboristlar

D) Konservatorlar

67. Quyida berilgan Britaniya tarixiga oid

javoblardan qaysi birida tarixiy xatolikka yo`l

qo`yilgan.

A) 1937– 1940-yillari hukumatni konservatorlar

yetakchisi Uinston Cherchill boshqardi.

B) Leyboristlar partiyasi1924-yil yanvarda Buyuk

Britaniya tarixida birinchi marta hukumatni

boshqardi.

C) 1938-yili Myunxen kelishuvining imzolanishi

natijasida Nevill Chemberlen 1940-yili hukumat

boshlig`i lavozimidan iste`foga chiqishga majbur

bo`ldi.

D) Uinston Cherchill XX asr Buyuk Britaniya

tarixida juda katta rol o`ynagan siyosatchi

68. Uinston Cherchill qachon Buyuk Britaniyada

hukumat tepasiga keladi?

A) 1937-yilda

B) 1938-yilda

C) 1939-yilda

D) 1940-yilda

69. Jahon iqtisodiy inqirozi yillarida Britaniya sanoat

mahsuloti ishlab chiqarishining o`sishi nimalar

hisobiga yuz berdi?

A) uy-joy qurilishining keskin oshish B)

avtomobilsozlik, samolyotsozlik, dvigatellar va

radioapparaturalar

ishlab chiqarish

C) harbiy sanoatning jadal rivojlanishi

D) barcha javoblar to`g`ri

70. Quyida berilgan javoblarni bir-biriga moslang.

Hindistonning Armitsar shahrida ingliz qo`shinlari

tinch namoyishchilarni o`qqa tutdi.

inglizlar Misrning mustaqilligini tan olishga

majbur bo`ldi.

Buyuk Britaniya Afg`oniston va Eronning tashqi

va ichki siyosatini nazorat qilishdan voz kechishga

majbur bo`ldi.

Buyuk Britaniya dominion huquqiga ega bo`lgan

`Ozod Irlandiya davlatini` tan oldi.

a) 1919-yil; b) 1921-yil dekabr; c)1922-yil.

A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-b.

B) 1-a, 2-c, 3-c, 4-b.

C) 1-a, 2-a, 3-c, 4-b.

D) 1-b, 2-a, 3-c, 4-b.

71. Buyuk Britaniya bilan uning dominionlari –

Kanada, Avstraliya, Janubiy Afrika Ittifoqi, Yangi

Zelandiya o`rtasidagi munosabatlarni belgilab bergan

hujjat – “Vestminster

statute” qachon qabul qilingan?

A) 1929-yilda      B) 1933-yilda

C) 1935-yilda     D) 1931-yilda

72. Vestminster statutiga ko`ra, dominionlar bilan

metropoliya birgalikda qaysi nomdagi ittifqni tashkil

qilishgan?

A) Yevropa ittifoqi

B) Birlashgan millatlar tashkiloti

C) Millatlar ligasi

D) Britaniya millatlar hamdo`stligi

73. Vestminster statuti nomli hujjatga ko`ra,

dominionlar nimaga ega

bo`lishgan?

A) o`z ichki mustaqilligiga

B) Britaniya tarkibidan ajralib chiqish huquqiga

C) o`z tashqi mustaqilligiga

D) A, B, C

74. Qaysi yillarda Germaniyadan qo`rqish hissi

Buyuk Britaniya siyosatini belgilab berdi?

A) 1930-yillarda

B) 1920-yillarda

C) 1940-yillarda

D) 1910-yillarda

75. Buyuk Britaniyaning ikkinchi jahon urushi

oldidan olib borgan siyosati tarixga qanday nom

bilan kiradi?

A) “qo`shilmaslik” siyosati

B) “taslimchilik” siyosati

C) “tajovuzkorga yon berish” siyosati

D) “do`stlik” siyosati

76. Quyida berilganlardan qaysi biri Nevill

Chemberlen nomi bilan bo`g`liq?

A) “qo`shilmaslik” siyosati

B) “taslimchilik” siyosati

C) “tajovuzkorga yon berish”

siyosati

D) “dollar diplomatiyasi” siyosati

77. Britaniyaning qaysi bosh vaziri muqarrar bo`lib

qolgan urushni sharqqa qarab yo`naltirish maqsadida

Adolf Gitler, Benito Mussolini va Eduard Dalade

bilan birgalikda Myunxen kelishuvini imzoladi?

A) Uinston Cherchill

B) David Lloyd Jorj

C) Nevill Chemberlen

D) Vudro Vilson

78. Myunxen kelishuvi imzolangan yilni aniqlang.

A) 1936-yil B) 1937-yil

C) 1938-yil D) 1939-yil

79. Myunxen kelishuvi bo`yicha,

Chexoslovakiyaning, asosan, nemis millatiga mansub

aholi yashaydigan

…Germaniyaga berildi.

A) Gdansk shahri

B) Elzas viloyati

C) Lotaringiya viloyati

D) Sudet viloyati

80. Germaniya Polshaga(a) bostirib kirgan va uning

ittifoqchisi Britaniya Germaniyaga(b) urush e`lon

qilgan yillar berilgan javobni toping.

A) a- 1939-yil 1-sentabr; b- 1939-yil 2-sentabr

B) a- 1939-yil 1-sentabr; b- 1939-yil 3-sentabr

C) a- 1939-yil 2-sentabr; b- 1939-yil 4-sentabr

D) a- 1938-yil 29-iyul; b- 1938-yil 2-avgust

81. Statut nima?

A) asosan, Buyuk Britaniya huquqiy madaniyatiga

xos bo`lgan bayoniy xarakterdagi huquqiy hujjat,

qaror

B) bir irqning boshqalardan ustunligini da`vo

qiluvchi, millatlar o`rtasida nizo urug`ini sochuvchi

o`ta o`ng, ashaddiy millatchilik

C) plastinkaga yozib olingan musiqa va qo`shiqni

qayta eshittiruvchi qurilma

D) davlatlar o`rtasida olib borilayotgan urushga

qo`shilmaslik imkonini ta`minlovchi huquqiy maqom

82. Quyida keltirilgan voqealarni ular sodir bo`lgan

yillari bo`yicha to`g`ri joylashtiring.

Buyuk Britaniya dominion huquqiga ega bo`lgan

`Ozod Irlandiya davlatini` tan oldi.

Myunxen shartnomasi imzolandi.

Leyboristlar B. Britaniya tarixida birinchi marta

hukumatni boshqardi.

B. Britaniyada shaxtyorlarning umumiy ish

tashlashi yuz berdi.

Nevill Chemberlen hukumat boshlig`i lavozimidan

iste`foga chiqishga majbur bo`ldi.

Vestminster statusi deb nomlangan hujjat qabul

qilindi.

Germaniya Polshaga bostirib kirdi.

A) 5, 2, 3, 4, 1, 6, 7

B) 3, 2, 1, 4, 6, 5, 7

C) 2, 1, 4, 7, 6, 3, 5

D) 1, 3, 4, 6, 2, 7, 5

4-MAVZU. 1918 – 1939-YILLARDA FRANSIYA 

 

83. Garchi Fransiya Birinchi jahon urushini g`olib

davlat sifatida ya`kunlagan bo`lsada, urush

harakatlari bo`lib o`tgan Fransiya hududining qancha

qismidagi sanoat korxonalari vayron bo`ldi?

A) 1/2 B) 1/5 C) 1/4 D) 1/3

84. Urushgacha kreditor bo`lgan Fransiya urushdan

keyin qaysi davlatdan qarzdor davlatga aylanadi?

A) AQSh           B) Rossiya

C) Germaniya   D) B. Britaniya

85. Versal shartnomasiga binoan, Fransiya qaysi

viloyatlarni Germaniyadan qaytarib oldi?

A) Kyoln va Vorms

B) Gdansk va Sudet

C) Reyn va Vestfaliya

D) Elzas va Lotaringiya

86. Saar ko`mir havzasi necha yil muddatga

Fransiyaga beriladi?

A) 10 yil

B) 15 yil

C) 20 yil

D) 25 yil

87. Fransiyada 1920-yillari paydo bo`lgan sanoatning

yangi turlarini aniqlang.

to`qimachilik. 2. avtomobilsozlik.3. metallurgiya.

samolyotsozlik.

5.oziq-ovqat. 6. neftni qayta ishlash. 7.kimyo sanoati.

mashinasozlik.

A) 1, 3, 5, 8       B) 2, 4, 6, 7

C) 1, 2, 3, 4       D) 5, 6, 7, 8

88. 1929– 1933-yillardagi jahon iqtisodiy inqirozi

Fransiyada …. yili boshlandi.

A) 1929-yil(oxiri)

B) 1930-yil(oxiri )

C) 1931-yil(boshi)

D) 1932-yil(oxiri)

89. Jahon iqtisodiy inqirozi yillarida Fransiya

sanoatining qaysi sohalarida inqiroz kuzatildi?

to`qimachilik. 2. avtomobilsozlik. 3. metallurgiya.

samolyotsozlik. 5.

oziq-ovqat. 6. neftni qayta ishlash. 7.kimyo sanoati.

mashinasozlik.

A) 1, 3, 5, 8

B) 2, 4, 6, 7

C) 1, 2, 3, 4

D) 5, 6, 7, 8

90. Qaysi davlat Birinchi jahon urushidan so`ng, `Biz

istaganimizning hammasiga, hatto undan ham

ko`prog`iga erishdik` deya, xalqni xotirjam qilishga

urindi?

A) AQSH             B) Fransiya

D) Germaniya      D) Angliya

91. Fransiyada 1919-yil noyabrdagi saylovga oid

xato ma`lumotni aniqlang.

A) saylovgacha burjua partiyalaridan iborat Milliy

blok guruhi tuzildi.

B) milliy blok guruhi saylovlarda 1/3 qismidan

ko`proq ovoz oldi.

C) saylov jarayoni millatchilik va `bolsheviklar

xavfi` bilan qo`rqitish ruhi ostida o`tdi.

D) 1919-yil noyabrdagi saylov o`ng kuchlarning

saylovlardagi eng katta g`alabasi edi.

92. Fransiyada o`nglar hukumati nechanchi yillarda

pulning qadrsizlanishini to`xtatishga erishadi?

A) 1924-1926-yillarda

B) 1920-1924-yillarda

C) 1926-1929-yillarda

D) 1929-1933-yillarda

93. Fransiyada Birinchi va Ikkinchi jahon urushlari

oralig`idagi saylovlarida o`ng kuchlar g`alaba

qozongan yillarini belgilang.

A) 1919, 1928, 1934-yillar

B) 1919, 1930, 1936-yillar

C) 1919, 1926, 1933-yillar

D) 1919, 1924, 1929-yillar

94. Fransiyada qaysi yillar bir nechta hukumat

almashadi?

A) 1929-1933-yillar

B) 1929-1932-yillar

C) 1924-1926-yillar

D) 1934-1936-yillar

95. `Xalq frontidan ko`ra Gitler ma`qul`, – deya

bayonot bergan

o`nglar yetakchisini aniqlang.

A) Eduard Dalad`e

B) Leon Blyum

C) Pyer Laval

D) Eduard Errio

96. Nima Fransiyada Uchinchi respublikani

halokatga olib kelgan asosiy omillardan biri sifatida

qaraladi?

A) Jahon iqtisodiy inqirozi

B) Aralashmaslik siyosati

C) Saylov tizimi

D) Birinchi jahon urushi

97. Fransiyada Xalq fronti garchi fashistlarga kurash

olib borgan bo`lsada, mamlakatdagi o`ng kuchlar

ularni nimada ayblaydi?

A) “sovetlashtirish” da

B) “millatchilik”da

C) “korrupsiya”da

D) “saylovlarni sohtalashtirish”da

98. Fransiya hukumatining qaysi rahbari

Chexoslovakiyani fashistik Germaniyaga topshirgan

“Myunxen

kelishuvi”ni ma`qulladi?

A) L. Blyum       B) N. Chemberlen

C) E. Errio          D) E. Dalad`e

99. “Myunxen kelishuvi” imzolangan yilni aniqlang.

A) 1929-yilning yozida

B) 1936-yilning bahorida

C) 1938-yilning kuzida

D) 1940-yilning qishida

100. “Myunxen kelishuvi”ni Fransiya bilan birga

imzolab, Chexoslovakiyani Germaniyaga

topshirilishini ma`qullagan ikkinchi davlatni toping.

A) AQSH            B) SSSR

C) B. Britaniya    D) Italiya

101. Qaysi shartnoma amalda yangi jahon urushiga

yo`l ochib berdi?

A) Versal shartnomasi

B) Myunxen shartnomasi

C) Vashington shartnomasi

D) Brest shartnomasi

102. Qachon nemis qo`shinlari Parijga kirib keladi?

A) 1939-yil 1-setabr

B) 1941-yil 22-iyun

C) 1940-yil 14-iyun

D) 1945-yil 2-sentabr

103. “Myunxen shartnomasi”ning qaysi davlat

tomonidan imzolanishi, o`shanda ko`pchilik u

davlatning

faqat Chexoslovakiyaga ishonchli, sodiq

ittifoqchisiga nisbatan xoinligi

bo`ldi, deb o`ylagan edi?

A) B. Britaniya

B) Fransiya

C) SSSR

D) Germaniya

104. Ikkinchi jahon urushi boshlanish arafasida qaysi

respublika Fransiyada o`z umrini yashayotgan

edi?

A) Birinchi respublika

B) Ikkinchi respublika

C) Uchinchi respublika

D) Beshinchi respublika

105. Quyida berilgan atamalarni o`z ta`riflariga

moslang.

Shovinizm. 2. O`nglar. 3. So`llar.

a) mavjud tuzumni keskin o`zgartirmaslik, uni

konstitutsiya doirasida rivojlantirish tarafdorlari.

b) mavjud tuzumni o`zgartirish, keskin islohotlar

tarafdorlari.

c) bir irqning boshqalardan ustunligini da`vo

qiluvchi, millatlar o`rtasida nizo urug`ini

sochuvchio`ta o`ng, ashaddiy millatchilik.

A) 1-a; 2-c; 3-b.       B) 1-c; 2-a; 3-b.

C) 1-b; 2-c; 3-a.       D) 1-a; 2-b; 3-c.

5-MAVZU. 1918 – 1939-YILLARDA 

AMERIKAQO`SHMA SHTATLARI 

106. Qaysi yillarda jadal rivojlangan AQSH iqtisodiy

jihatdan dunyoning eng rivojlangan mamlakatiga

aylandi?

A) 1929-1933-yillarda

B) 1924-1929-yillarda

C) 1924-1926-yillarda

D) 1921-1925-yillarda

107. Birinchi jahon urushidan oldin qarzdor bo`lgan

va urushdan so`ng kreditorga kaylangan davlatni

belgilang.

A) SSSR         B) Germaniya

C) AQSH       D) B. Britaniya

108. Urushdan so`ng AQSH da jadal rivojlangan

iqtisodning eng yangi sohalarini aniqlang.

elektrotexnika; 2. kimyo; 3. aviatsiya; 4. neft

sanoati; 5. avtomobilsozlik; 6. kino sanoati; 7.

radiotexnika.

A) 1, 3, 5, 6, 6

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 3, 5, 6, 7

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

109. Qachonga kelib har ikki amerikalikning

bittasida radiopriyomnik bor edi?

A) 1920-yillar boshi

B) 1920-yillar oxiri

C) 1930-yillar boshi

D) 1930-yillar oxiri

110. 1928-yil AQSHda bo`lib o`tgan saylovlarda

qaysi partiya g`alaba qozonadi?

A) respublikachilar

B) demokratlar

C) konservatorlar

D) liberallar

111. Gerbert Guver qaysi partiya vakili edi?

A) demokratlar

B) respublikachilar

C) liberallar

D) konservatorlar

112. Gerbert Guver qachon

AQSHning navbatdagi prezidenti

qilib saylandi?

A) 1928-yil dekabrda

B) 1929-yil noyabrda

C) 1929-yil yanvarda

D) 1930-yil fevralda

113. AQSh da boshlangan va dunyo iqtisodiy

inqiroziga olib kelgan inqiroz haqida berilgan

ma`lumotlar orasidan qaysi biri tarixiy haqiqatga

muvofiq kelmaydi?

A) inqiroz kapitalistik xo`jalik shaklining XIX asr

oxiri – XX asr boshlari uchun xos bo`lgan tarixiy

evolutsiyasini yakunladi. B) inqiroz 1929-yil 24-

oktabrda boshlangan.

C) inqiroz Nyu-York fond birjasida boshlangan

inqiroz tufayli yuz berdi.

D) inqiroz ipoteka kreditlari natijasida yuzaga keladi.

114. To`g`ri ma`lumotni toping.

A) 1920-yillarning boshiga kelib AQSH kapitalistik

dunyoning tan olingan yetakchisiga, texnik

taraqqiyotning yalovbardoriga aylandi.

B) 1929 – 1932-yillari sanoat ishlab chiqarishi hajmi

10 % ga qisqardi.

C) 1929-1932-yillarda 9 mln.ga yaqin kishi o`z ish

joylaridan mahrum bo`ldi.

D) AQSH prezidenti Gerbert Guver Amerikacha

individualizm va liberalism tamoyillarini himoya

qilib,

hech qanday ijtimoiy choralar ko`rishga rozi

bo`lmadi.

115. O`ta shuhratparast va o`z umrini siyosiy

faoliyatgabag`ishlagan Franklin Delano Ruzvelt

Amerika prezidentligiga qatorasiga necha marotaba

saylangan?

A) 5    B) 3   C) 4   D) 2

116. F. Ruzvelt qaysi partiya vakili edi?

A) respublikachilar

B) demokratlar

C) konservatorlar

D) liberallar

117. F. Ruzvelt ilk bor qachon bo`lib o`tgan

prezidentilik sayovida g`alaba qozonadi?

A) 1928-yil noyabr

B) 1930-yil noyabr

C) 1932-yil noyabr

D) 1936-yil noyabr

118. F. Ruzveltning AQSH prezidentligiga saylangan

yillari to`g`ri berilgan javobni aniqlang.

A) 1932, 1936, 1940, 1944

B) 1930, 1932, 1934

C) 1936, 1940, 1944

D) 1932, 1938, 1940, 1944

119. `Men Amerika xalqiga yangikurs va`da

qilaman`, – …?

A) Garding B) Kulij

C) Guver D) Ruzvelt

120. … AQSH va uning ortidan butun kapitalistik

dunyo iqtisodiy inqirozdan chiqib oldi.

A) 1930-yillarning ikkinchi yarmida

B) 1930-yillarning birinchi yarmida

C) 1920-yillarning ikkinchi yarmida

D) 1920-yillarning birinchi yarmida

121. F. Ruzvelt prezidentligi davrida qaysi so`z

ommaviy shior va siyosatning nomiga aylandi?

A) “Adolatli jamiyat”

B) “Yashasin Respublika”

C) “Yangi kurs”

D) “To`g`ri yondashuv”

122. Qachon AQSH va Sovet Ittifoqi o`rtasida

diplomatik munosabatlar o`rnatiladi?

A) 1933-yilda   B) 1934-yilda

C) 1936-yilda   D) 1932-yilda

123. Qachon Vashingtonda ishsizlar namoyishi yuz

beradi va  hukumat uni kuch bian bostirishga majbur

bo`ladi?

A) 1933-yilda    B) 1934-yilda

C) 1931-yilda    D) 1932-yilda

124. Qaysi yillari AQSH da  neytralitet haqida hamda

urushayotgan davlatlarga qurol yetkazib berish va

kredit ajratishni taqiqlash to`g`risida qonunlar qabul

qilinadi?

A) 1920-yillar     B) 1930-yillar

C) 1940-yillar     D) 1910-yillar

125. Qaysi davlatda fuqarolar  urushi ketayotganda

AQSH neytralitetga qat`iy rioya qildi?

A) Italiya            B) Ispaniya

C) Germaniya     D) Fransiya

126. Qaysi davlat floti PyorlXarborga – AQSH

flotining Tinch okeanidagi asosiy bazasiga hujum

qilgandan so`nggina AQSH Ikkinchi jahon urushiga

qo`shildi?

A) Italiya     B) Yaponiya

C) Xitoy      D) Germaniya

127. Qachon AQSH ga qarashli Pyorl-Xarbroga

hujum uyushtiriladi?

A) 1941-yil 22-iyun

B) 1944-yil 14-iyun

C) 1939-yil 17-sentabr

D) 1941-yil 7-dekabr

128. Qaysi AQSh prezidenti keyinchalik neytralitet

haqidagi qonun va izolatsionizm siyosati xato

bo`lganligini tan olgan edi?

A) Eyzenxauer      B) G. Trumen

C) T. Ruzvelt        D) F. Ruzvelt

129. Patefon …

A) davlatlar o`rtasida olib borilayotgan urushga

qo`shilmaslik imkonini ta`minlovchi huquqiy maqom

B) plastinkaga yozib olingan musiqa va qo`shiqni

qayta eshittiruvchi qurilma

C) alohida shaxs manfaatlarini jamiyat

manfaatlaridan ustun qo`yishga qaratilgan nazariya.

D) parlamentarizm, demokratik erkinliklar va

xususiy tadbirkorlik tarafdorlarini birlashtirgan

ijtimoiy siyosiy oqim.

130. Liberalizm …

A) davlatlar o`rtasida olib borilayotgan urushga

qo`shilmaslik imkonini ta`minlovchi huquqiy maqom

B) plastinkaga yozib olingan musiqa va qo`shiqni

qayta eshittiruvchi qurilma

C) alohida shaxs manfaatlarini jamiyat

manfaatlaridan ustun qo`yishga qaratilgan nazariya.

D) parlamentarizm, demokratik erkinliklar va

xususiy tadbirkorlik tarafdorlarini birlashtirgan

ijtimoiy

siyosiy oqim.

131. Neytralitet …

A) davlatlar o`rtasida olib borilayotgan urushga

qo`shilmaslik imkonini ta`minlovchi huquqiy maqom

B) plastinkaga yozib olingan musiqa va qo`shiqni

qayta eshittiruvchi qurilma

C) alohida shaxs manfaatlarini jamiyat

manfaatlaridan ustun qo`yishga qaratilgan nazariya.

D) parlamentarizm, demokratik erkinliklar va

xususiy tadbirkorlik tarafdorlarini birlashtirgan

ijtimoiy siyosiy oqim.

132. Individualizm …

A) davlatlar o`rtasida olib borilayotgan urushga

qo`shilmaslik imkonini ta`minlovchi huquqiy maqom

B) plastinkaga yozib olingan musiqa va qo`shiqni

qayta eshittiruvchi qurilma

C) alohida shaxs manfaatlarini jamiyat

manfaatlaridan ustun qo`yishga qaratilgan nazariya.

D) parlamentarizm, demokratik erkinliklar va

xususiy tadbirkorlik tarafdorlarini birlashtirgan

ijtimoiy

siyosiy oqim.

133. … biron-bir davlatning xalqaro muammolarni

hal qilishda ishtirok etishdan bosh tortish siyosati.

Ko`pincha, AQSHning ikkinchi jahon urushigacha

bo`lgan siyosatiga nisbatan qo`llaniladi.

A) Internatsionalizm

B) Izolatsionizm

C) Individualizm

D) Neytralitet

6-MAVZU. 1918 – 1939-YILLARDA GERMANIYA 

 

134. Ma`lumki, Birinchi jahon urushida Germaniya

mag`lubiyathga uchragach mamlakatni inqilobiy

voqealar sodir bo`ladi. Inqilob qaysi shaharda

dengizchilarning qo`zg`olonidan boshlangan?

A) Berlin    B) Bonn   C) Kil  D) Veymar

135. Tarixiy haqiqatga muvofiq kelmaydigan javobni

belgilang.

A) 1918-yil noyabrga kelib g`alayonlar

Germaniyaning barcha yirik shaharlarini qamrab

oldi.

B) Noyabr inqilobi g`alaba qozonib, Germaniya

konstitutsiyaviy monarxiya deb e`lon qilindi.

C) inqilobdan so`ng, Fridrix Ebert boshchiligida

yangi hukumat tuzildi.

D) inqilobdan keyin Ta`sis majlisiga o`tkazilgan

saylovlarda asosiy o`rinlarni liberal va konservativ

partiyalar vakillari egalladi.

136. Germaniyada Ta`sis majlisi qachon inqilobiy

ommaning

demokratik talablarini qoniqtiruvchi konstitutsiyani

qabul qiladi?

A) 1919-yil 8-noyabr

B) 1920-yil 10-avgust

C) 1918-yil 28-iyun

D) 1919-yil 31-iyul

137. Konstitutsiya Ta`sis majlisi tomonidan qaysi

shaharda qabul qilingan edi?

A) Kil B) Veymar

C) Berlin D) Bonn

138. …fransuzlar Germaniyaning Rur viloyatiga

bostirib kirdi.

A) 1919-yilda B) 1923-yilda

C) 1926-yilda D) 1922-yilda

139. … Yevropa mamlakatlari ichida eng qadrsiz pul

Germaniyada edi.

A) 1921-yil boshida

B) 1922-yil o`rtasida

C) 1923-yil oxirida

D) 1924-yil boshida

140. Charlz Daues millati(a) va kasbi(b) to`g`ri

berilgan javobni aniqlang.

A) a- ingliz; b-o`qituvchi

B) a-meksikalik; b-advokat

C) a-nemis; b-uchuvchi

D) a-amerikalik; b-bankir

141. Qachon Charlz Daues boshchiligidagi qo`mita

xalqaro moliya-kredit va savdo munosabatlarini

tiklashning strategik rejasini qabul qiladi?

A) 1923-yilda B) 1924-yilda

C) 1925-yilda D) 1926-yilda

142. Kapitalistik dunyoda iqtisodiy va siyosiy

barqarorlikni ta`minlash uchun asos bo`lib xizmat

qilgan

rejasi uchun Nobel mukofotiga sazovor bo`lgan

shaxsni belgilang.

A) E. Errio      B) Ch. Daues

C) A. Gitler    D) P. Gindenburg

143. Germaniyada Adolf Gitler boshchiligidagi

Germaniya natsional-sotsialistik ishchi partiyasi

qachon paydo bo`lgan?

A) 1918-yilda B) 1919-yilda

C) 1920-yilda D) 1921-yilda

144. Noto`g`ri hukmni aniqlang.

A) Germaniya natsional-sotsialistik ishchi

partiyasining Italiyada paydo bo`lgan fashizmga

to`g`ridan to`g`ri

aloqasi yo`q

B) Rur inqirozidan so`ng `Daues rejasi`ga reparatsiya

va Yevropa qarzlari muammosini hal qilishning

yechimi sifatida qaralayotgan edi.

C) Fashizm so`zi gitlerchilarga nisbatan faqat odat

yuzasidan qo`llaniladi. U dunyodagi deyarli barcha

xalqlar tillariga kirgan.

D) Germaniyada italyan tipidagi natsizm emas,

fashizm shakllandi.

145. “Pivo isyoni” yuz bergan kunni belgilang.

A) 1922-yil 10-noyabr

B) 1922-yil 9-noyabr

C) 1923-yil 8-noyabr

D) 1924-yil 10-noyabr

146. Germaniyada “Pivo isyoni” qaysi shahardagi

pivaxonada odamlar yig`ilishidan boshlangan?

A) Berlin        B) Frankfurt

C) Myunxen   D) Kil

147. “Pivo isyoni” yuz bergan kun, bahaybat

pivoxonada qancha odam yig`ilgan bo`lgan?

A) 5000 dan ortiq

B) 3000 ga yaqin

C) 1000 dan ortiq

D) 10000 ga yaqin

148. “Pivo isyoni”ni uyushtirga Gitler

boshchiligidagi fashistlar … da hokimiyatni egallab,

Berlinga qarshi yurish uyushtirishga urinib ko`rdilar.

A) Myunxenda

B) Bavariyada

C) Rimda

D) Gamburgda

149. “Pivo isyoni”da qancha natsist o`ldirildi?

A) o`nga yaqin

B) yuzga yaqin

C) yigirmadan ortiq

D) ellikdan ortiq

150. Quyida “Pivo isyoni” haqida berilgan izohlardan

qaysi birida tarixiy xatolikka yo`l qo`yilgan?

A) Muvaffaqiyatsizlik bilan tugashiga qaram asdan,

aynan `pivo isyoni` natsistik partiyani

umumgermaniya miqyosidagi siyosiy kuchga

aylantirdi.

B) bu isyon Germaniyada natsistlarning hokimiyatga

kelish uchun birinchi urinishi edi.

C) Gitler va boshqa tashkilotchilar turli muddatga

qamoqqa tashlandi.

D) isyon Gitler va uning tarafdorlari nufuzini oshirib,

Gitler kansler lavozimiga saylandi.

151. Germaniyada 1932-yil aprelda bo`lib o`tgan

prezidentlik saylovlarida g`olib chiqqan(a) va undan

sal ortda qolgan(b) nomzodlarni belgilang.

A) a- Gitler; b- Eyzenxauer

B) a- Errio; b- Gindenburg

C) a- Gindenburg; b- Gitler D) aMerkel; b- Shmidt

152. 1932-yil aprelda Reyxstagga bo`lib o`tgan

saylovlarda … g`olib chiqib, eng yirik parlament

partiyasiga aylandi.

A) katolik markaz

B) GSDP

C) natsional-sotsialistlar

D) radikal-fuqaro

153. Prezident Paul fon Gindenburg reyxstagda eng

katta fraksiyaga ega bo`lgan natsionalsotsialistlar

yo`lboshchisi A. Gitlerni qachon reyxkansler

lavozimiga tayinlaydi?

A) 1933-yil 30-yanvarda

B) 1934-yil 30-avgustda

C) 1932-yil 20-aprelda

D) 1930-yil 10-noyabrda

154. Qachon Gitler Germaniyaning fyureri deb e`lon

qilindi?

A) 1932-yil

B) 1933-yil

C) 1934-yil

D) 1935-yil

155. Germaniyada Prezident lavozimi bekor qilingan

va Veymar respublikasi amalda o`z faoliyatini

yakunlagan yilni aniqlang.

A) 1932-yil     B) 1933-yil

C) 1934-yil     D) 1935-yil

156. Gitler totalitar rejimining asosiy maqsadi …

A) Germaniyani iqtisodiy inqirozdan olib chiqish

B) `noraso irqlarni` bo`ysundirish

C) katta hududlarni egallash

D) B, C

157. 1936 – 1939-yillari

Germaniyada amalga oshirilgan ishlar xato berilgan

javob variantini toping.

A) Germaniya iqtisodiyoti to`liq urush maqsadlariga

bo`ysundirildi.

B) harbiy xarajatlar 100 barobar

oshirildi.

C) qo`shinlar soni 1914-yil

darajasiga yetkazildi.

D) harbiy-dengiz floti isloh qilindi.

158. … umumiy harbiy majburiyat to`g`risidagi

qonun kuchga kirdi.

A) 1936-yilda   B) 1937-yilda

C) 1935-yilda   D) 1939-yilda

159. Germaniyadagi totalitar rejimga ittifoqchi

bo`lgan totalitar davlatlarni toping.

A) Angliya va Fransiya

B) AQSH va Buyuk Britaniya

C) Bolgariya va Italiya

D) Italiya va Yaponiya

160. Quyida berilgan ma`lumotlardan qaysi birida

tarixiy xatolikka yo`l qo`yilgan.

A) 1937 – 1938-yillari gitlerchilar  rejimining asosiy

siyosati Germaniyani total ravishda urushga

tayyorlash, mavjud mehnat va moddiy resurslarni

to`liq safarbar qilish bo`lib qoldi.

B) 1937 – 1938-yillari iqtisodiy o`sishda erishilgan

yutuqlar va ijtimoiy siyosat gitlerchilar rahbariyatiga

Germaniyada ichki holatni barqarorlashtirish

imkoniniberdi.

C) `Germaniyadagi nemislarning taqdiri haqida

g`amxo`rlik` Ikkinchi jahon urushining boshlanishi

uchun bahona bo`ldi.

D) 1939-yil 1-sentabrda Germaniya Polshaga bostirib

kirdi. Ikkinchi jahon urushi boshlandi.

161. Germaniya tomonidan Avstriya anshlyus

qilingan(a) va Chexoslovakiya ham qo`shib

olingan(b) yillar aniq berilganjavobni belgilang.

A) a-1939-yil; b-1938-yil.

B) a-1937-yil; b-1938-yil.

C) a-1939-yil; b-1940-yil.

D) a-1938-yil; b-1939-yil.

162. Ikkinchi jahon urushi arafasida Yevropadagi eng

katta armiyani shakllantira olgan davlat qaysi?

A) Angliya

B) Italiya

C) SSSR

D) Germaniya

163. Fyurer …

A) hukumat boshlig`i

B) dohiy

C) parlament

D) president

164. Reyxstag …

A) hukumat boshlig`i

B) dohiy

C) parlament

D) prezident

165. Reyxkansler …

A) hukumat boshlig`i

B) dohiy

C) parlament

D) prezident

166. Qaysi so`z “umumiy”, “yalpi” ma`nolarini

anglatadi?

A) reyxstag

B) fyurer

C) natsist

D) totalitarizm

167. … XX asr hodisasi bo`lib, butun siyosiy

tizimning davlatga bo`ysunishini, jamiyat hayoti va

fuqarolar ustidan to`liq davlat

nazorati o`rnatilishini nazarda tutadi.

A) Fraksiya

B) Harbiy kommunizm

C) Bozor sotsializmi

D) Totalitarizm

168. … biror-bir partiyaning parlamentdagi a`zolari

yoki siyosiy partiya ichidagi alohida guruh.

A) Fraksiya

B) Harbiy kommunizm

C) Bozor sotsializmi

D) Totalitarizm

169. Germaniyada fashizm ommalashgan davr to`g`ri

berilgan javobni belgilang.

A) XX asrning 30-yillari

B) XIX asrning 20-yillari

C) XVIII asrning 70-yillari

D) XX asrning 20-yillari

 

7–8-MAVZULAR. 1918 – 1939-YILLARDA SSSR 

 

170. Qachon Rossiyada bolsheviklar hukumati –

Xalq komissarlari soveti(XKS) tuziladi?

A) 1918-yil martda

B) 1917-yil noyabrda

C) 1917-yil oktabrda

D) 1922-yil noyabrda

171. Xalq komissarlari soveti kim boshchiligida

tuzilgan?

A) I. Stalin

B) V. Lenin

C) F. Nansen

D) V. Molotov

172. Qachon Rossiya va Germaniya o`rtasida sulh

tuziladi?

A) 1918-yil martda

B) 1917-yil noyabrda

C) 1917-yil oktabrda

D) 1922-yil noyabrda

173. Rossiya va Germaniya

o`rtasida sulh qaysi shaharda

imzolangan?

A) Vena B) Parij

C) London D) Brest-Litovsk

174. Rossiya va Germaniya o`rtasida imzolangan

sulh shartomasi haqida bildirilgan to`g`ri hukmlarni

aniqlang.

Rossiya 56 mln. kishi yashaydigan juda katta

hududidan ayrildi.

Qora dengiz flotidan ayrildi.

Germaniyaga katta kontributsiya to`lash

majburiyatini oldi.

Tarixchilarning ta`kidlashicha, sulh Rossiyaning

butun tarixi davomidagi eng sharmandali shartnoma

bo`ldi.

Rossiya Germaniyaga tobe davlatga eylandi.

Rossiya o`z harbiy bazalaridan nemis samolyotlari

foydalanishiga ruxsat berdi.

Podsho hokimiyati quladi.

A) 1, 3, 5, 6, 7

B) 1, 2, 3, 4, 7

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

D) 1, 2, 3, 4

175. Qachon chet el qo`shinlari va Rossiyaning ichki

dushmanlari birlashib, Volgabo`yi, Ural, Sibir, Uzoq

Sharq hududlarida sovet hokimiyatini ag`darib

tashladi?

A) 1917-yil B) 1918-yil

C) 1919-yil D) 1920-yil

176. Chet el intervenisiyasi davrida bolsheviklar

amalga oshirgan ishlarni belgilang.

Qo`shinlar soni 1 mln.kishidan

oshdi.

Yevropa davlatlaridan ko`ngilli

yordam olindi.

Armiyada qat`iy tartib o`rnatildi.

Qo`shinlar soni kamaytirildi.

Chor hukumatining ko`plab

general va ofitserlari sovetlar

tomoniga jalb qilindi.

Mamlakat `yagona harbiy lager`

deb e`lon qilindi.

A) 1, 3, 5, 6

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 3, 4, 5

D) 2, 3, 4, 5

Rossiyada Fuqarolar urushi boshlangan(a) va

yakunlangan(b) sanalar to`g`ri berilgan javob

variantini toping.

A) a- 1917-yil oktabr; b- 1922-yil kuz.

B) a- 1918-yil sentabr; b- 1921-yil yoz.

C) a- 1919-yil aprel; b- 1920-yil qish.

D) a- 1919-yil mart; b- 1923-yil qish.

178. Rossiyada Fuqarolar urushi boshlanishiga(a) va

tugashiga(b) olib

kelgan sabablar to`g`ri ko`rsatilgan javobni

belgilang.

A) a- bolsheviklar hokimiyatga kelgandan so`ng

boshlangan tartibsizliklar; b- Uzoq Sharqda `Oq

gvardiya`ning tor-mor qilinishi.

B) a- Versal shartnomasi imzolanishida asosiy

masalalar Rossiyaning ishtirokisiz hal etilishi;

b- Bolsheviklar tomonidan amalga oshirilgan davlat

to`ntarishi.

C) a- Rossiyaning separat sulh shartnomasini

imzolab urushdan chiqishi; b- Podsho hokimiyatining

ag`darilishi.

D) a- Germaniyada boshlangan “Pivo isyoni”

natijasida boshlangan norozoliklar; b- Yaponiya va

Xitoy armiyasining tor-mor qilinishi.

179. Qaysi yillar Sovetlar respublikasida iqtisodni

boshqarishning harbiy usuli – `harbiy kommunizm`

siyosati o`rnatildi?

A) 1919-1920-yillari

B) 1918-1922-yillari

C) 1917-1922-yillari

D) 1920-1922-yillari

180. “Harbiy kommunizm” siyosatning eng muhim

jihatlari to`g`ri berilgan javoblarni aniqlang.

xususiy mulkchilikni bekor qilish;

pul-tovar munosabatlarini

to`xtatish;

Sanoatni milliylashtirish;

teng taqsimlashga asoslangan

davlat tizimini o`rnatish;

ish haqini oziq-ovqat mahsulotlari

bilan to`lash;

shahar bilan qishloq o`rtasida

to`g`ridan to`g`ri mahsulot

almashinuvini yo`lga qo`yish.

A) 1, 2, 3, 4 B) 2, 4, 6

C) 1, 3, 5 D) 1, 2, 3, 4, 5, 6

181. “Harbiy kommunizm” siyosati natijasida siyosiy

sohada …

A) bir partiyaviy tizimning hukmronligi qaror topdi.

B) ma`muriy-buyruqbozlik boshqaruv usuli joriy

qilindi.

C) hurfikrlilik qattiq ta`qib qilindi.

D) A, B, C

182. “Harbiy kommunizm” siyosati natijasida

ma`naviy sohada …

A) aholining boy qatlami manfaatlaridan kelib chiqib

ish yuritildi.

B) Xalqning ma`naviy dunyoqarashini

shakllantirishga keng yo`l ochildi.

C) hukmron mafkura va axloq normasi sifatida

marksizm o`rnatildi.

D) A, B, C

183. “Oziq-ovqat razvyorstkasi” nima?

A) Mamlakat bo`ylab barcha oilalarga oziq-ovqat

mahsulotlarini tekin tarqatish

B) Dehqonlardan oshiqcha oziqovqat mahsulotlarini

majburiy va tekin tortib olish

C) Aholini ehtiyotlaridan kelib chiqqan holda g`alla

mahsulotlari yetishtirish.

D) barcha javoblar to`g`ri

184. Fuqarolar urushining yakunlovchi bosqichi

sifatida sobiq Rossiya imperiyasining qaysi

o`lkalarda sovet hokimiyatining o`rnatilishi bilan

harakterlanadi?

A) Kichik Osiyo, Yaqin Sharq va O`rta Osiyoda

B) Sharqiy Yevropa, Kavkazorti va Uzoq Sharq

C) G`arbiy Yevropa, Yaqin va Uzoq Sharqda

D) Kavkazorti, O`rta Osiyo va Uzoq Sharqda

185. Qizil armiya tomonidan qaysi shaharni

egallanishi va qaysi okeanga chiqilishi bilan

Rossiyada

Fuqarolar urushi, asosan, yakunlandi?

A) Petrograd, Shimoliy Muz okeani

B) Moskva, Atlantika okeani

C) Sankt-Peterburg, Hind okeani

D) Vladivostok, Tinch okeani

186. Fuqarolar urushi yakunlangan

sanani aniqlang.

A) 1920-yil fevral

B) 1923-yil dekabr

C) 1921-yil yanvar

D) 1922-yil noyabr

187. Sobiq Rossiya imperiyasi hududida Sovet

Sotsialistik Respublikalari Ittifoqi (SSSR)

tashkil qilingan kunni belgilang.

A) 1922-yil 30-dekabr

B) 1918-yil 30-iyun

C) 1921-yil 20-mart

D) 1922-yil 30-iyun

188. Dastlab SSSRga … respublikalari kirdilar.

A) Rossiya, O`zbekiston, Tojikiston va Qozog`iston

B) Rossiya, Ukraina, Belorusiya va Kavkazorti

C) Gruziya, Armaniston va Ozarbayjon

D) A, B, C

189. Qachon SSSRning birinchi konstitutsiyasi qabul

qilinadi?

A) 1922-yilda B) 1923-yilda

C) 1924-yilda D) 1925-yilda

190. Qachon Kavkazorti va O`rta Osiyoda milliy-

hududiy chegaralanish o`tkazilib, milliy sovet

respublikalari tashkil qilindi?

A) 1922-yilda B) 1923-yilda

C) 1924-yilda D) 1925-yilda

191. SSSR ko`plab Yevropa davlatlari(a) va AQSH

tomonidan tan olingan(b) yillarni toping.

A) a- 1925; b- 1934

B) a- 1924; b- 1933

C) a- 1922; b- 1932

D) a- 1926; b- 1935

192. Qaysi yili sovet davlati kuchli iqtisodiy va

siyosiy inqirozni boshidan kechirdi?

A) 1921-yilda B) 1922-yilda

C) 1923-yilda D) 1924-yilda

193. Sovet Rossiyasida iqtisodiy va siyosiy inqiroz

davrida yuz bergan dahshatli qurg`oqchilik qaysi

hududlarni qamrab oladi?

A) Ukraina

B) Kuban

C) Volgabo`yi

D) A, B, C

194. Ocharchilik davrida ochlarga amaliy yordam

ko`rsatishni tashkil qilib, o`z hurmati va qat`iy

iltimosi

tufayli G`arb davlatlarini och Rossiyaga yordam

ko`rsatishiga erishgan norveg sayyohi …

A) I. Stalin

B) V. Lenin

C) F. Nansen

D) V. Molotov

195. Og`ir inqiroz holati bolsheviklarni `harbiy

kommunizm` siyosatidan voz kechib, … deb nom

olgan kursga o`tishga majbur qildi.

A) “Yangi iqtisodiy siyosat”

B) “NEP”

C) “Yangi kurs”

D) A, B

196. Qachondan SSSRda Iosif Stalin va uning

safdoshlari asosiy rol o`ynay boshladi?

A) 1925-yildan     B) 1924-yildan

C)1926-yildan      D) 1923-yildan

197. Quyida berilgan mulohazalardan qaysi birida

tarixiy xatolikka yo`l qo`yilgan.

A) NEPning mohiyati bozor iqtisodiyotini qisman

tiklash, uni iqtisodiy manf aatdorlik va xo`jalik

hisobi asosida rivojlantir ishd an iborat edi.

B) NEP xususiy tadbirkorlikni rag`batlantirdi,

iqtisodning o`sishiga ko`maklashdi.

C) NEP mamlakat xalq xo`jaligini tiklash, ishlab

chiqarish va savdoni yo`lga qo`yish, og`ir iqtisodiy

holatdan chiqib olish imkonini berdi.

D) NEP SSSRda `bozor sotsial izmining`

o`rnatilishiga olib keldi

198. Vladimir Lenin qachon vafot etadi?

A) 1925-yildan B) 1924-yildan

C)1926-yildan  D) 1923-yildan

199. 1927– 1929-yillarda SSSRda amalga oshirilgan

ishlar to`g`ri berilgan javoblarni belgilang.

A) NEP ni asta-sekin uni bekor qilish boshlandi.

B) Iqtisodiy evolutsiya, iqtis odiy raqobat,

iqtisodiyotga ta`sir qilishning iqtisodiy usullari

o`rniga

jamiyatni boshqarishning ma`muriybuyruqbozlik,

favqulodda, noiqtisodiy usullari tanlandi.

C) Stalin shaxsiga sig`inish, uni cheksiz ulug`lash

jarayoni boshlanib,

avval muxolifatchilar, keyin esa

millionlab begunoh kishilar qatag`on

qilindi.

D) A, B, C

200. SSSRda mamlakatni industrlashtirish qachon

amalga

oshirilgan?

A) 1920-yillar oxiri– 1930-yillar boshida

B) 1910-yillar oxiri– 1920-yillar boshida

C) 1930-yillar oxiri– 1940-yillar boshida

D) 1940-yillar oxiri– 1950-yillar boshida

201. Sovet rejali iqtisodiyotining birinchi besh yillik

rejasi amalga oshirilishi mo`ljallangan yillar to`g`ri

berilgan javobni ko`rsating.

A) 1925– 1929-yillar

B) 1928– 1932-yillar

C) 1929– 1933-yillar

D) 1933– 1937-yillar

202. Besh yillikning asosiy vazifasi …

A) SSRni agrar mamlakatdan sanoati rivojlangan va

kuchli harbiy davlatga aylantirish

B) bozor iqtisodiyotini qisman tiklash, uni iqtisodiy

manfaatdorlik va xo`jalik hisobi asosida rivojlantirish

C) davlatning iqtisodiyotga va ijtimoiy

munosabatlarga aralashuvi

D) bir partiyaviy tizimning hukmronligi,

ma`muriybuyruqbozlik boshqaruv usulining

joriy qilinishi va hurfikrlilikning qattiq ta`qib

qilinishi

203. “Davlat sotsializmi” …

A) SSRni agrar mamlakatdan sanoati rivojlangan va

kuchli harbiy davlatga aylantirish

B) bozor iqtisodiyotini qisman tiklash, uni iqtisodiy

manfaatdorlik va xo`jalik hisobi asosida

rivojlantirish

C) davlatning iqtisodiyotga va ijtimoiy

munosabatlarga aralashuvi

D) bir partiyaviy tizimning hukmronligi,

ma`muriybuyruqbozlik boshqaruv usulining joriy

qilinishi va hurfikrlilikning qattiq ta`qib qilinishi

204. Birinchi besh yillikda juda katta kuch va

mablag` qaysi sohani  rivojlantirishga sarflandi?

A) yengil sanoat B) og`ir sanoat

C) kemasozlik D) kimyo sanoati

205. SSSRda birinchi besh yillikda qancha sanoat

korxonasi quriladi?

A) 1600 ta    B) 1300 ta

C) 2000 ta    D) 1500 ta

206. … SSSRda kollektivlashtirish deb nom olgan

siyosat amalga oshirildi.

A) 1938– 1942-yillar

B) 1928– 1932-yillar

C) 1928– 1933-yillar

D) 1933– 1937-yillar

207. Kollektivlashtirish oqibatida qanchaga yaqin

dehqon o`z yerlaridan surgun qilinib, bir necha

millioni halok bo`ldi?

A) 20 mln B) 10 mln

C) 15 mln D) 50 mln

208. 1933-yilgi dahshatli ocharchilikda Ukraina,

Kuban, Volgabo`yi, Qozog`istonda qancha

kishi ochlikdan vafot etadi?

A) 3 mln

B) 2 mln

C) 10 mln

D) 7 mln

209. Qaysi yillar sanoat gurkirab

o`sib, SSSR uning ko`rsatkichlari

bo`yicha dunyoda AQSHdan keyin

ikkinchi o`ringa chiqib oldi?

A) 1938– 1942-yillar

B) 1928– 1932-yillar

C) 1928– 1933-yillar

D) 1933– 1937-yillar

210. Qaysi siyosat natijasida qishloqdagi o`ziga to`q

dehqonlar, yer egalari ning barchasi mulkidan

mahrum qilindi, ko`pchiligi quloq sifatida qamaldi,

surgun qilindi, qatl

etildi?

A) Kollektivlashtirish

B) NEP

C) Industrlashtirish

D) Madaniy inqilob

211. Qaysi siyosatning daxshatli oqibatida SSSR

tarixining oxirigacha mamlakat o`zini o`zi oziq-ovqat

bilan ta`minlay olmadi?

A) Kollektivlashtirish

B) NEP

C) Industrlashtirish

D) Madaniy inqilob

212. Ikkinchi besh yillik amalga oshirilgan yillarini

belgilang.

A) 1938– 1942-yillar

B) 1928– 1932-yillar

C) 1928– 1933-yillar

D) 1933– 1937-yillar

213. SSSRda Uchinchi besh yillik davrini belgilang.

A) 1938– 1942-yillar

B) 1928– 1932-yillar

C) 1928– 1933-yillar

D) 1933– 1937-yillar

214. Qaysi besh yillikda SSSR ba`zi iqtisodiy

ko`rsatkichlar bo`yicha AQSHdan so`ng ikkinchi

o`ringa chiqib oladi?

A) birinchi besh yillik

B) ikkinchi besh yillik

C) uchinchi besh yillik

D) to`rtinchi besh yillik

215. Qaysi besh yillikda SSSR da, asosan, harbiy

sanoat korxonalarini qurish rejalashtirildi?

A) birinchi besh yillik

B) ikkinchi besh yillik

C) uchinchi besh yillik

D) to`rtinchi besh yillik

216. Savod sizlikni tugatish, yangi tipdagi sovet

maktablari tizimini yaratish, xalq ziyolilari kadrlarini

tayyorlash, bolsheviklar nazorati ostida va markscha-

lenincha mafkura asosida fan, adabiyot va san`atni

rivojlantirish, xalqn ing turmush madaniyatini

oshirish tarixda … nomini oldi.

A) Kollektivlashtirish

B) NEP

C) Industrlashtirish

D) Madaniy inqilob

217. Qaysi yili SSSRda majburiy

boshlang`ich ta`lim joriy qilinadi?

A) 1929-yilda B) 1930-yilda

C) 1933-yilda D) 1932-yilda

218. SSSRda qaysi siyosat natijasida ko`plab milliy

ziyolilar qatag`on qilindi, milliy madaniyatlar

zarar ko`rdi, dinga qarshi kurash avj oldi?

A) Kollektivlashtirish

B) NEP

C) Industrlashtirish

D) Madaniy inqilob

219. 1920-yillarda sovetlar tashqi siyosatining asosiy

vazifasi …

A) Yevropada hech bir davlatning kuchayib ketishiga

yo`l qo`ymaslik

B) yangi hokimiyatning xalqaro

miqyosda tan olinishiga erishish

C)eng qudratli dengiz davlatiga aylanish

D) A, B, C

220. Qaysi yillarda jahonda yuz berayotgan

jarayonlar SSSR

xavfsizligiga katta tahdid solayotgan edi?

A) 1920-yillar  B) 1930-yillar

C) 1940-yillar  D) 1940-yillar

221. Quyida berilgan tarixiy voqelardan qaysi birida

xatolik mavjud.

A) 1931–1932-yillari Yaponiya Manchjuriyani bosib

olib, ikki davlat o`rtasida keskinlikni yuzaga keltirdi.

B) 1938-yili Hasan ko`li atrofida yaponlar SSSR

hududiga bostirib kirdi.

C) 1939-yili yaponlar so`ng, uning ittifoqchisi

bo`lgan SSSR ham Mo`g`ulistonga qo`shin kiritdi.

D) 1940-yil Moskvada o`zaro hujum qilmaslik

to`g`risida sovet-yapon

shartnomasi imzolandi.

222. Qachon Sovet Ittifoqi Millatlar Ligasiga a`zo

bo`ladi?

A) 1933-yilda  B) 1934-yilda

C) 1935-yilda   D) 1936-yilda

223. Sovet ittifoqi bilan Germaniya o`rtagsida

Rapallo shartnomasi qachon imzolanadi?

A) 1920-yilda B) 1921-yilda

C) 1922-yilda D) 1924-yilda

224. SSSR va Germaniya o`rtasida o`zaro hujum

qilmaslik to`g`risidagi shartnoma imzolangan yilni

ko`rsating.

A) 1922-yili aprel

B) 1939-yil 23-avgust

C) 1941-yil 13-aprel

D) 1941-yil 22-iyun

225. SSSR va Germaniya o`rtasida o`zaro hujum

qilmaslik to`g`risidagi shartnoma qaysi shaharda

imzolangan?

A) Berlin       B) Moskva

C) London     D) Parij

226. SSSR va Germaniya o`rtasida o`zaro hujum

qilmaslik to`g`risidagi

shartnoma tarixga qanday nom bilan kirgan?

A) Reyn kafolat pakti

B) Rapallo shartnomasi

C) Molotov-Ribbentrop pakti

D) Brian-Kellog pakti

227. SSSR va Germaniya o`rtasida o`zaro hujum

qilmaslik to`g`risidagi shartnomaning maxfiy

protokolida

qaysi hududlar SSSR manfaatlari zonasi deb

belgilandi?

A) O`rta Osiyo va Uzoq Sharq

B) Yaponiya, Koreya va Xitoy

C) Angliya, Fransiya va Ispaniyanig bir qismi

D) Finlandiya, Boltiq bo`yi davlatlari, Polshaning

sharqiy qismi,

Bessarabiya

228. `Harbiy kommunizm` …

A) bir yoki bir necha davlatning boshqa davlat ichki

ishlariga zo`ravonlik bilan aralashuvi, uning

suverenitetini buzishi.

B) Sovet davlatining fuqarolar urushi sharoitidagi

ijtimoiy-iqtisodiy siyosati. Unda tijorat taqiqlanadi,

qishloq xo`jalik mahsulotlarining ortiqchasini

davlatga topshirish majburiy qilib qo`yiladi.

C) xususiy mulkning, yirik korxonalar, yer, xalq

xo`jaligi sohalarining davlat mulkiga aylantirilishi.

D) keskin choralar va harakatlarga intilish

tarafdorlari.

229. Intervensiya …

A) bir yoki bir necha davlatning boshqa davlat ichki

ishlariga zo`ravonlik bilan aralashuvi, uning

suverenitetini buzishi.

B) Sovet davlatining fuqarolar urushi sharoitidagi

ijtimoiy-iqtisodiy siyosati. Unda tijorat taqiqlanadi,

qishloq xo`jalik mahsulotlarining  ortiqchasini

davlatga topshirish majburiy qilib qo`yiladi.

C) xususiy mulkning, yirik korxonalar, yer, xalq

xo`jaligi sohalarining davlat mulkiga aylantirilishi.

D) keskin choralar va harakatlarga intilish

tarafdorlari

230. Natsionalizatsiya …

A) bir yoki bir necha davlatning boshqa davlat ichki

ishlariga zo`ravonlik bilan aralashuvi, uning

suverenitetini buzishi.

B) Sovet davlatining fuqarolar urushi sharoitidagi

ijtimoiy-iqtisodiy

siyosati. Unda tijorat taqiqlanadi, qishloq xo`jalik

mahsulotlarining ortiqchasini davlatga topshirish

majburiy qilib qo`yiladi.

C) xususiy mulkning, yirik korxonalar, yer, xalq

xo`jaligi sohalarining davlat mulkiga aylantirilishi.

D) keskin choralar va harakatlarga intilish

tarafdorlari

231. Radikal …

A) bir yoki bir necha davlatning boshqa davlat ichki

ishlariga zo`ravonlik bilan aralashuvi, uning

suverenitetini buzishi.

B) Sovet davlatining fuqarolar urushi sharoitidagi

ijtimoiy-iqtisodiy siyosati. Unda tijorat taqiqlanadi,

qishloq xo`jalik mahsulotlarining ortiqchasini

davlatga topshirish majburiy qilib qo`yiladi.

C) xususiy mulkning, yirik korxonalar, yer, xalq

xo`jaligi sohalarining davlat mulkiga aylantirilishi.

D) keskin choralar va harakatlarga intilish

tarafdorlari

232. Quyida berilgan so`zlardan qaysi biri “tubdan”

ma`nosini anglatadi?

A) kommunizm

B) pakt

C) intervensiya

D) radikal

233. …xalqaro kelishuv, xalqaro shartnoma turi.

A) kommunizm

B) pakt

C) intervensiya

D) radikal

9-MAVZU. 1918–1939-YILLARDA ITALIYA VA 

ISPANIYA 

234. Italiyada fashistik partiya qachon tuziladi?

A) 1919-yil mart

B) 1922-yil oktabr

C) 1937-yil dekabr

D) 1940-yil 10-iyun

235. Fashistlar partiyasi Italiyada kim boshchiligida

tuzilgan?

A) Vittorio Orlando

B) Viktor Emmanuil III

C) Migel Primo de Rivera

D) Benito Mussolini

236. Qaysi yili fashistlar harakati bir qadar rasmiy tus

olib, davlatning siyosiy qudratini mustahkamlashga

qaratilgan millatchilik tashviqotini olib bordi?

A) 1919-yil B) 1920-yil

C) 1921-yil D) 1922-yil

237. Fashistlar 1921-yilgi parlament saylovlarida

qancha o`ringa ega bo`ladi?

A) 40 ta B) 35 ta

C) 33 ta D) 36 ta

238. Qachon fashistik guruhlar poytaxt Rimga qarab

yurish qilishgan?

A) 1919-yil mart

B) 1922-yil oktabr

C) 1937-yil dekabr

D) 1940-yil 10-iyun

239. Quyida berilgan qirollaridan qaysi biri 1922-

yilda Mussolinini hukumat boshlig`i etib tayinlaydi?

A) Alfonso XIII

B) Viktor Emmanuel II

C) Viktor Emmanuel III

D) Lyudovik XIV

240. Fashistlar Italiyada yuritgan siyosati to`g`risida

noto`g`ri bildirilgan fikrni aniqlang.

A) 1937-yili Mussolini irqiy qonunlar chiqardi.

B) 1939-yil boshida esa Deputatlar palatasini tarqatib

yuborib, uning o`rniga Katta fashistik kengash tuzdi.

C) Italyan fashizmi maxsus totalitar diktatura sifatida

totalitar va  avtoritarlik belgilariga ega edi. Uning

mafkuraviy tizimi katolitsizm, an`anaviylik,

sotsializm g`oyalari bilan to`ldirilgan millatchilik

poydevoriga qurildi.

D) Fashistlar hokimiy atda turgan dastlabki yillarda

mamlakatda barqarorlashuv va iqtisodiy o`sishni

ta`minl adi. Mussolini dastlab mavjud siyosiy

partiyalar va kasaba uyushmalarini taqiqlamadi.

241. 1927-yili … Italiyaning protektoratiga

aylantirildi.

A) Avstriya B) Efiopiya

C) Liviya D) Albaniya

242. Italiya – Efiopiya urushi bo`lib o`tgan yillarni

belgilang.

A) 1933– 1935-yillar

B) 1935– 1937-yillar

C) 1935– 1936-yillar

D) 1936– 1938-yillar

243. Italiya – Efiopiya urushi natijasida, qaysi

hududlar Italiya mustamlakasiga aylantiriladi?

A) Transilvaniya va Banatning sharqi

B) Xorvatiya, Bachka va Banat

C) Krit va Kipr orollari

D) Eritreya va Somalining bir qismi

244. Qachon Italiya Millatlar Ligasidan chiqdi?

A) 1935-yil B) 1936-yil

C) 1937-yil D) 1938-yil

245. Italiya qaysi davlatlar bilan ittifoqqa birlashib

ikkinchi jahonurushining bosh sababchilaridan biriga

aylanadi?

A) Angliya, Fransiya

B) AQSH, SSSR

C) Germaniya, Bolgariya

D) Germaniya, Yaponiya

246. Italiya qachon Fransiyaga urush e`lon qilib,

Ikkinchi jahon urushiga kirishadi?

A) 1919-yil mart

B) 1922-yil oktabr

C) 1937-yil dekabr

D) 1940-yil 10-iyun

247. Quydida berilgan davlatlardan qaysi biri

Birinchi jahon urushidagi neytraliteti bilan boshqa

Yevropa davlatlaridan keskin ajralib turgan?

A) Italiya

B) Fransiya

C) Avstriya-Vengriya

D) Ispaniya

248. Dunyoni larzaga keltirgan Rossiyadagi inqilobiy

voqealar ta`sirida Ispaniyaning qaysi shahrida

ish tashlashlar yuz beradi?

A) Kordova B) Kataloniya

C) Granada D) Madrid

249. Rossiya inqilobi ta`sirida Ispaniyada yuz bergan

ish tashlash natijasida hukumat amalga oshirgan

isohotlarni belgilang.

8 soatlik ish kuni. 2. Ijtimoiy sug`urta. 3. Ish haqi

va pensiyalarning oshirilishi to`g`risida qonun. 4. Ish

haqi va pensiyalarni kamaytirish. 5. Kon ishchilari

ish vaqtini bir soatga kamaytirish.

A) 1, 2, 5

B) 1, 2, 3

C) 3, 4

D) 2, 5

250. General Migel Primo de Rivera davlat

to`ntarishi uyushtirgan(a) va iste`foga

chiqqan(b) yillar to`g`ri berilgan javobni toping.

A) a- 1913-yil oktabr, b- 1933-yil

B) a- 1919-yil noyabr, b- 1927-yil

C) a- 1922-yil oktabr, b- 1931-yil

D) a- 1923-yil sentabr, b- 1930-yil

251. Migel Primo de Rivera tomonidan amalga

oshirilgan islohotlarni belgilang.

barcha vazirlar va gubernatorlar harbiylardan

tayinlandi.

parlament tarqatib yuborildi.

ko`plab partiyalar faoliyati

taqiqlandi.

iqtisodiy islohot o`tkazib, xuddi Italiyadagi

fashistlar singari iqtisodga davlat aralashuvini

kuchaytirishga harakat qildi.

A) 1, 2, 3, 4    B) 2, 3

C) 1, 4            D) 1, 2, 3

252. Italiya fashistlaridan namuna olgan o`ng

partiyalar … yili ispan falangasini tashkil qildi.

A) 1932-yili B) 1935-yili

C) 1933-yili D) 1937-yili

253. Ispaniyada qachon fashistlarning bir necha

vakillari hukumat tarkibiga kirdilar?

A) 1933-yilda B) 1934-yilda

C) 1935-yilda D) 1936-yilda

254. Italiya qachon Fransiyaga urush e`lon qilib,

Ikkinchi jahon urushiga kirishadi?

A) 1919-yil mart

B) 1922-yil oktabr

C) 1937-yil dekabr

D) 1940-yil 10-iyun

255. Ispaniyada so`l kuchlar tomonidan tuzilgan Xalq

fronti qaysi yili parlamentga o`tkazilgan

saylovda g`olib chiqadi?

A) 1934-yil B) 1935-yil

C) 1936-yil D) 1938-yil

256. Ispaniyada qonun chiqaruvchi organ ya`ni

parlament qanday ataladi?

A) kongress      B) seym

C) reyxstag       D) kartes

257. Qachon Ispaniyada fuqarolar urushi boshlanadi?

A) 1936-yil 18-iyul

B) 1936-yil 18-iyun

C) 1935-yil 14-iyul

D) 1939-yil 20-may

258. Qaysi davlatlar Ispaniyaga qurol yetkazib

berishni to`xtatdi va o`zlarining fuqarolar urushiga

aralashmasliklarini e`lon qildi?

A) Xitoy, Yaponiya

B) Italiya, Gollandiya

C) SSSR, Belgiya

D) Angliya, Fransiya

259. Qaysi davlat keyinchalik aralashmaslik siyostini

o`zgartirib, respublikachilarga yordam bera

boshlaydi?

A) AQSH         B) Angliya

C) Fransiya      D) SSSR

260. Qaysi davlatlar falangachilarga yordam

ko`rsatadi?

A) AQSH, Angliya

B) Fransiya, Germaniya

C) Italiya, Yaponiya

D) Germaniya, Italiya

261. Ispaniyadagi fuqarolar urushi haqida bildirligan

noto`g`ri

ma`lumotni aniqlang.

A) fuqarolar urushi ikki yarim yil davom etdi.

B) 1939-yil 1-sentabrda Ispaniyada general F. Franko

diktaturasi batamom o`rnatildi.

C) urushda deyarli 1 mln. ispanlar halok bo`ldi.

D) fuqarolar urushida Falangachilar g`olib chiqdi.

262. Franko qachon neytralitet haqidagi dekretni

imzolaydi?

A) 1939-yil sentabr

B) 1940-yil iyun

C) 1938-yil avgust

D) 1941-yil mart

263. … xristian dinining asosiy mazhablaridan biri.

A) katolitsizm B) avtoritarizm

C) kortes           D) dekret

264. … Ispaniya va Portugaliyada parlamentning

nomlanishi.

A) seym B) kortes    C) congress  D) reyxstag

265. … siyosiy rejim, unda  jamiyat davlat va uning

boshlig`iga bo`ysundiriladi, hokimiyat tepasida

turgan shaxs o`zini o`zi shu hokimiyatga haqli deb

e`lon qiladi.

A) katolitsizm B) avtoritarizm  C) kortes   D) dekret

266. … davlat organi yoki lavozimdagi shaxsning

huquqiy akti,

qarori.

A) katolitsizm

B) avtoritarizm

C) kortes

D) dekret

267. Qaysi so`z “qaror”, “qaror qilish” ma`nolarini

anglatadi?

A) katolitsizm

B) avtoritarizm

C) kortes

D) dekret

10-MAVZU. 1918– 1 939-YILLARDA LOTIN 

AMERIKASI 

MAMLAKATLARI 

268. … Lotin Amerikasi mamlakatlari deb ataladi.

A) Janubiy Amerikada va Shimoliy Amerikaning

janubiy qismida joylashgan davlatlar, shuningdek,

Karib dengizidagi orollar

B) Markaziy Amerikada va Shimoliy Amerikaning

janubiy qismida joylashgan davlatlar, shuningdek,

Karib dengizidagi orollar

C) Makaziy Amerikada va  Amerikaning shimoliy

qismida joylashgan davlatlar, shuningdek,

Karib dengizidagi orollar

D) Shimoliy Amerikada va Shimoliy Amerikaning

janubiy qismida joylashgan davlatlar, shuningdek,

Sariq dengizidagi orollar

269. Qaysi hudud bugun xalqaro hujjatlarda hudud

`Lotin Amerikasi va Karib havzasi mamlak atlari`

deb

yuritiladi.

A) Janubiy Amerikada va Shimoliy Amerikaning

janubiy qismida joylashgan davlatlar, shuningdek,

Karib dengizidagi orollar

B) Markaziy Amerikada va Shimoliy Amerikaning

janubiy qismida joylashgan davlatlar, shuningdek,

Karib dengizidagi orollar

C) Makaziy Amerikada va Amerikaning shimoliy

qismida joylashgan davlatlar, shuningdek, Karib

dengizidagi orollar

D) Shimoliy Amerikada va Shimoliy Amerikaning

janubiy qismida joylashgan davlatlar, shuningdek,

Sariq dengizidagi orollar

270. “Lotin Amerikasi” nomi yuqoridagi hududga

lotin tilidan kelib chiqqan qaysi tillarda

so`zlashganliklari uchun berilgan?

A) ingliz, ispan, fransuz

B) ispan, portugal, fransuz

C) nemis, portugal, ispan

D) ingliz, nemis, fransuz

271. Birinchi jahon urushining Lotin amerikasiga

ta`siri to`g`ri berilgan javob variantini aniqlang.

A) Lotin Amerikasi mamlakatlarida kapitalizm

rivojlanishi jarayonini yanada jadallashtirdi.

B) Jahon bozorida mintaqa mamlakatlarida ishlab

chiqarilgan oziq-ovqat va xom ashyo

mahsulotlarining narxi, xususan, Kuba shakar ining

narxi 11 marta oshdi.

C) Agroeksport, tog`-kon va yengil sanoat tarmoqlari

jadal rivojlandi.

D) A, B, C

272. … kelib ekstensiv asosda iqtisodni samarali

rivojlantirishning imkoniyatlari tugadi.

A) 1920-yillar oxiriga

B) 1920-yillar boshlariga

C) 1930-yillar oxiriga

D) 1930-yillar o`rtalariga

273. … yillarda Lotin Amerikasi mamlakatlari

siyosiy jihatdan faqat

nomigagina respublika edi.

A) 1910 B) 1920

C) 1930 D) 1940

274. Qaysi Lotin Amerikasi davlatida Ipolito

Irigoyen hukumatining faoliyati liberalislohotchilik

siyosatiga yorqin misol bo`la oladi?

A) Braziliya

B) Kuba

C) Meksika

D) Argentina

275. Irigoyen faoliyati bilan bo`g`liq bo`lgan

voqealarni belgilang.

8 soatlik ish kuni to`g`risida qonun qabul

qilinishiga erishdi.

Ish haqi oshirildi.

Ishchi va xizmatchilarning katta qismi uchun

pensiya belgilandi.

O`smirlar va ayollar mehnati cheklandi.

Argentinaning milliy suverenitetini qat`iy himoya

qildi.

Milliy sanoatning rivojlanishini rag`batlantirdi.

Davlat neft sanoatini shakllantirdi.

Qishloqda kuchli fermerlar qatlami shakllandi,

ijarachilarning ahvoli yaxshilandi.

A) 1, 3, 5, 7

B) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

C) 2, 3, 4, 5, 6, 7

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

276. 1929– 1933-yillardagi jahon iqtisodiy inqirozi

Lotin Amerikasi mamlakatlariga ta`siri to`g`ri

berilgan javoblarni belgilang.

Inqiroz Lotin Amerikasi mamlakatlarida qaror

topgan qaror topgan ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning

salbiy tomonlarini, iqtisodning tashqi bozorga

haddan tashqari qaramligining og`ir oqibatlarini

ochib tashladi.

Inqiroz yillari Lotin Amerikasi mamlakatlarining

an`anaviy mahsulotlariga jahon bozorida talab

kamayib ketdi.

Minglab plantatsiyalar, zavod va fabrikalar to`xtab

qoldi. O`z xaridorini topmagan millionlab tonna

qahva, g`alla va boshqa qishloq  xo`jalik mahsulotlari

yo`q qilindi.

Ko`plab ishlab chiqaruvchilar xonavayron bo`ldi.

Yuz minglab kishilar ishsiz qoldi.

Iqtisodiy inqiroz mintaqadagi hukmron rejim larni

jamiyatdagi tayanchidan mahrum qildi, ijtimoiy

beqarorlikning o`sishiga, jiddiy

siyosiy o`zgarishlarga olib keldi.

A) 1, 3, 5      B) 2, 5

C) 1, 5          D) 1, 2, 3, 4, 5

277. Qachon Argentinada harbiy to`ntarish amalga

oshirilib, Irigoyenning ikkinchi hukumati

ag`darib tashlanadi?

A) 1928-yilda B) 1929-yilda

C) 1930-yilda D) 1932-yilda

278. Argentinada i. Irigoyenning hukumati

ag`darilgach hokimiyat kimlarning qo`liga o`tadi?

A) respublikachilar

B) liberallar

C) sotsialistlar

D) konservatorlar

279. Inqiroz natijasida, qaysi davlatda “qahva

oligarxiyasi”ning pozitsiyasi susayib, 1930-yilda

burjua inqilobi oqibatida oligarxiya rejimi ag`darib

tashlanadi?

A) Kolumbiya     B) Braziliya

C) Chili                D) Kuba

280. Quyida berilgan davlatlardan qaysi birlarida bir

yilda konservativ oligarxiya rejimi o`rniga

liberalislohotchilar hokimiyatga keladi?

A) Argentina, Braziliya

B) Kolumbiya, Urugvay

C) Chili, Kuba

D) Braziliya, Kolumbiya

281. Quydida berilgan Lotin Amerikasi davlatlarida

qaysi birlarida ommaviy inqilobiy chiqishlar

natijasida inqirozdan sal oldin hokimiyatga kelgan

diktatorlik

rejimlari ag`darib tashlangan edi?

A) Argentina, Braziliya

B) Kolumbiya, Urugvay

C) Chili, Kuba

D) Braziliya, Kolumbiya

282. … Lotin Amerikasi davlatlari iqtisodiy

siyosatida yuz bergan o`zgarishlar mahalliy ishlab

chiqarishning o`sishi va milliy kapitalning

kuchayishiga olib keldi.

A) 1920-yillarda B) 1930-yillarda

C) 1940-yillarda D) 1910-yillarda

283. Jahon iqtisodiy inqirozi natijasida Braziliyada

qaysi yili ko`plab to`nna qahva okeanga

oqiziladi(surat)?

A) 1930-yilda B) 1929-yilda

C) 1933-yilda D) 1932-yilda

284. Qaysi AQSH prezidenti Lotin Amerikasi

davlatlariga intervensiya uyushtirmasligini va boshqa

ko`rinishda bu davlatlarning ichki ishlariga

aralashmasligini hamda ular bilan `yaxshi

qo`shnichilik` munosabatlari o`rnatishini e`lon

qildi.

A) F. Ruzvelt B) G. Guver

C) V. Vilson D) J. Vashington

285. Qachon AQSh Lotin Amerikasi davlatlariga

`yaxshi qo`shnichilik` munosabatlari o`rnatishini

e`lon qildi.

A) 1932-yilda    B) 1933-yilda

C) 1934-yilda    D) 1935-yilda

286. Plantatsiya …

A) maxsus qishloq xo`jalik ekinlari yetishtiriladigan

katta xo`jalik.

B) hech qanday cheklovlarsiz, hukmron sinfning

kuchiga tayanib ish yurituvchi hokimiyat

C) bir davlatning o`zga mamlakatlar hududi va

bozorini egallab olish maqsadida o`z siyosiy va

iqtisodiy

ta`sirini yoyishga qaratilgan siyosati.

D) xalqdan ajralib qolgan, hukmron guruh

manfaatlarini himoya qiluvchi ma`muriyatchilik

boshqaruv tizimi.

287. Diktatura …

A) maxsus qishloq xo`jalik ekinlari yetishtiriladigan

katta xo`jalik.

B) hech qanday cheklovlarsiz, hukmron sinfning

kuchiga tayanib ish yurituvchi hokimiyat

C) bir davlatning o`zga mamlakatlar hududi va

bozorini egallab olish maqsadida o`z siyosiy va

iqtisodiy ta`sirini yoyishga qaratilgan siyosati.

D) xalqdan ajralib qolgan, hukmron guruh

manfaatlarini himoya qiluvchi ma`muriyatchilik

boshqaruv tizimi.

288. Ekspansiya …

A) maxsus qishloq xo`jalik ekinlari  yetishtiriladigan

katta xo`jalik.

B) hech qanday cheklovlarsiz, hukmron sinfning

kuchiga tayanib ish yurituvchi hokimiyat

C) bir davlatning o`zga mamlakatlar hududi va

bozorini egallab olish maqsadida o`z siyosiy va

iqtisodiy

ta`sirini yoyishga qaratilgan siyosati.

D) xalqdan ajralib qolgan, hukmron guruh

manfaatlarini himoya qiluvchi ma`muriyatchilik

boshqaruv tizimi.

 

11-MAVZU. 1918 – 1939-YILLARDA 

YAPONIYA 

289. XX asr boshlarida jahonning yetakchi

davlatlariga qaram bo`lib qolmagan, nisbatan yuqori

darajadagi iqtisodiy va harbiy rivojlanishga erishgan

Osiyo mintaqasidagi yagona davlat bu …?

A) Koreya     B) Xitoy

C) Yaponiya  D) Hindiston

290. … ga kelib mamlakatda sanoat to`ntarishi yuz

berdi.

A) 1920-yillar o`rtalari

B) 1920-yillar boshlari

C) 1920-yillar oxirlari

D) 1930-yillar boshlari

291. Qachon Yaponiyada sanoat mahsulotl ari ishlab

chiqarish darajasi 1919-yilgi darajasidan oshib

ketdi?

A) 1925-yilda B) 1926-yilda

C) 1928-yilda D) 1929-yilda

292. Yaponiya og`ir sanoatida qaysi konsernlar o`z

pozitsiyasini mustahkamlab oladi.

A) `Mitsubisi` va `Mitsui`

B) `Mitsubisi` va `Sumitomo`

C)`Sumitamo` va `Yasuda`

D)`Toyota` va `Sumitomo`

293. Nechanchi yillarda yuz bergan jahon iqtisodiy

inqirozi yapon iqtisodiyotiga ham juda katta zarar

keltiradi?

A) 1929– 1933-yillar

B) 1929– 1932-yillar

C) 1928– 1932-yillar

D) 1928– 1931-yillar

294. Yaponiya hukumati inqirozdan chiqishning yo`li

sifatida iqtisodni nimani tanladi?

A) sanoat tarmoqlarini modernizatsiyalashni

B) militarizatsiyalash va tajovuzkorlikni

C) modernizatsiyalash va demokratik islohotlani

D) A, B

295. Yaponiya qayerlada o`z hukmronligini

o`rnatishni rejalashtirayotgan edi?

A) Xitoy, Yaqin Sharq, butun Afrika, Tinch okeani

havzasida

B) Xitoy, Uzoq Sharq, butun Osiyo, Hind okeani

havzasida

C) Xitoy, Uzoq Sharq, butun Osiyo, Tinch okeani

havzasida

D) Xitoy, Uzoq Sharq, butun Yevropa, Atlantika

okeani havzasida

296. Qachondan sovet-yapon munosabatlari yo`lga

qo`yiladi?

A) 1922-yildan   B) 1924-yildan

C) 1925-yildan   D) 1926-yildan

297. Sovet-yapon munosabatlarining o`rnatilishi

nafaqat iqtisodiy hamkorlikning rivojllanishida, balki

qayerdan yapon qo`shinlarining olib chiqib ketilishda

aks etdi?

A) Marmar dengiidan

B) Port-Arturdan

C) Janubiy Sibirdan

D) Shimoliy Saxalindan

298. 1920-yillar oxiriga kelib Yaponiya ichki

hayotida ro`y bergan jaroyonlar to`g`ri berilgan

javobni

toping.

A) hukumatda harbiylarning roli kuchaydi va so`l

kuchlar quvg`in ostiga olindi.

B) Mamlakatda harbiylar, ayniqsa, `Yosh ofitserlar`

deb ataluvchi radikal kayfiyatdagi guruhlar ta`siri

keskin kuchaydi.

C) harbiylar ko`ppartiyali parlament tizimidan voz

kechishni, mamlakatda diktatura o`rnatishni, tashqi

siyosiy ekspansiyani kuchaytirishni talab

qildilar.

D) A, B, C

299. Mamlakatda harbiy tashkilotlar faollashgan

davrda ular tomonda tugan hukumat boshlig`i

bo`lgan generalni aniqlang.

A) F. Konoe B) G. Tanaka

C) I. Iosuda D) S. Edamura

300. Quyida Yaponiya haqida berilgan

ma`lumotlardan qaysi birida tarixiy xatolik mavjud.

A) 1920-yillar oxiri 1930-yillar boshlarida “Yosh

ofitserlar” tomonidan bir qator siyosiy terrorlar

amalga oshirildi.

B) 1932-yil mayda “Yosh ofitserlar” isyon

ko`tarishdi.

C) Yaponiyada shakllangan totalitar tizim o`ziga xos

avtoritar-respublik shaklga ega edi.

D) Mamlakatning hukmron doiralari yangi siyosiy va

iqtisodiy tizim yaratish siyosatini e`lon qildilar.

`Yangi siyosiy tizim` deganda, jamiyat ustidan

harbiy-davlat byurokrat iyasining qattiq siyosiy

nazorati tushunilar edi.

301. Qachon yaponlar tomonidan Xitoyning

Manjuriya provinsiyasi bosib olinadi?

A) 1930-yilda B) 1931-yilda

C) 1932-yilda D) 1933-yilda

302. Manjuriya yaponlar tomonidan bosib olingach,

bu yerda tuzilgan qo`g`irchoq davlatni

aniqlang.

A) Manchjou-Go B) Tayvan

C) Filippin D) Gonkong

303. Qaysi yili Yaponiya Millatlar Ligasi

tashkilotidan chiqadi?

A) 1932-yilda B) 1933-yilda

C) 1934-yilda D) 1935-yilda

304. Yaponiya va Germaniya antikomintern pakti

deb ataluvchi hujjatni imzolngan(a) va unga Italiya

qo`shilgan(b) yillar to`g`ri berilgan javobni

belgilang.

A) a- 1935; b- 1936

B) a- 1936; b- 1937

C) a- 1937; b- 1938

D) a- 1934; b- 1936

305. Yaponiya va Germaniya o`rtasida

Antikomintern pakti qaysi

oyda imzolanadi?

A) dekabr     B) yanvar

C) mart         D) noyabr

306. Qachon `Berlin – Rim – Tokio` uchburchagi deb

ataluvchi tajovuzkor davlatlar ittifoqi vujudga

keldi?

A) 1935-yilda   B) 1936-yilda

C) 1937-yilda    D) 1938-yilda

307. … yaponlar Xitoyga qarshi keng miqyosdagi

urush harakatlarini boshlab yubordi.

A) 1937-yil yozida

B) 1937-yil bahorida

C) 1937-yil kuzida

D) 1937-yil qishida

308. 1938-yili … hukumati mamlakatning vazifasi

Sharqiy Osiyoda yangi tartib o`rnatish

ekanligini e`lon qildi.

A) F. Konoe B) G. Tanaka

C) I. Iosuda D) S. Edamura

309. Qachon SSSRning Uzoq Sharqdagi Hasan ko`li

atrofida sovetyapon chegara mojarosi yuzaga

keladi?

A) 1938-yil mart – aprel oylarida

B) 1938-yil aprel – may oylarida

C) 1938-yil iyun – sentabr oylarida

D) 1938-yil iyul – avgust oylarida

310. … yaponlar Xalxin-Gol daryosi yonida

Mo`g`uliston hududiga bostirib kirdi.

A) 1939-yil mayda

B) 1938-yil iyunda

C) 1940-yil aprelda

D) 1937-yil oktabrda

311. Yaponlar Mo`g`ulistonga bostirib kirganda

qaysi davlat mo`g`ullarga yordamga kelgan edi?

A) SSSR B) AQSH

C) Xitoy D) Yaponiya

312. Mo`g`ulistdagi urush qachongacha davom

etadi?

A) 1939-yil avgustgacha

B) 1939-yil sentabrgacha

C) 1939-yil noyabrgacha

D) 1939-yil iyulgacha

313. Qachon Yaponiya SSSR bilan neytralitet haqida

paktni imzoladi?

A) 1941-yil 9-mayda

B) 1941-yil 6-aprelda

C) 1941-yil 5-aprelda

D) 1941-yil 10-iyunda

314. … jamiyatning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy

hayotini harbiy  maqsadlarga bo`ysundirish.

A) Militarizatsiya     B) Neytralitet

C) Byurokratiya       D) Kartes

315. … xalqdan ajralib qolgan, hukmron guruh

manfaatlarini himoya qiluvchi ma`muriyatchilik

boshqaruv tizimi.

A) Militarizatsiya    B) Neytralitet

C) Byurokratiya       D) Kartes

12-MAVZU. 1918– 1939- YILLARDA XITOY VA 

HINDISTON 

 

316. Birinchi jahon urushi yillarida Xitoy amalda …

to`liq qaram bo`lib

qoldi.

A) AQShga  B) B. Britaniyaga

C) SSSRga   D) Yaponiyaga

317. 1919-yil Parij konferensiyasida, Xitoy

tomonidan ilgari surilgan talablarni toping.

A) yapon qo`shinlari tomon idan Xitoy hududini

bosib olishni to`xtatish

B) Shandun orolini ozod qilish

C) Xitoyning suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan

olish

D) A, B, C

318. Parij konferensiyasi qarorlaridan norozi bo`lgan

xitoylik talabalar namoyishi qachon boshlanadi?

A) 1919-yil 4-mayda

B) 1920-yil iyulda

C) 1925-yil martda

D) 1932-yil 1-martda

319. Xitoyda talabalar namoyishi qaysi shaharda

boshlangan?

A) Nankin B) Pekin

C) Sian D) Guanchjou

320. Qachon Pekindagi hukumat ag`dariladi?

A) 1919-yil 4-mayda

B) 1920-yil iyulda

C) 1925-yil martda

D) 1932-yil 1-martda

321. Pekingadi hukumat ag`darilgach hokimiyatni

kim egallaydi?

A) U Peyfu B) Mao Szedun

C) Sun Yatsen D) Chan Kayshi

322. 1921 – 1922-yillari bo`lib o`tgan konferensiyani

belgilang.

A) Lozanna konferensiyasi

B) London konferensiyasi

C) Parij konferensiyasi

D) Vashington konferensiyasi

323. Qaysi konferensiyada barcha ishtirokchi

davlatlar Xitoyning suvereniteti va hududiy

yaxlitligini

kafolatladi?

A) Lozanna konferensiyasi

B) London konferensiyasi

C) Parij konferensiyasi

D) Vashington konferensiyasi

324. Pekindagi hukumat ag`dargach, hokimiyatga

kelgan shaxs qaysi davlatlar tomonidan

qo`llab-quvvatlangan edi?

A) B. Britaniya va Fransiya

B) Germaniya va Yaponiya

C) B. Britaniya va AQSH

D) SSSR va Yaponiya

325. …(a) konferensiyada yakkalanib qolgan

Yaponiya …(b) viloyatini Xitoyga qaytarishga

majbur bo`ldi.

A) a-Parij; b-Saxalin

B) a-London; b-Gdansk

C) a-Lozanna; b-Ryukyu

D) a-Vashington; b-Shandun

326. Qaysi konferensiya Xitoyning xalqaro obro`si

oshayotganligidan dalolat berdi?

A) Lozanna konferensiyasi

B) London konferensiyasi

C) Parij konferensiyasi

D) Vashington konferensiyasi

327. Sun Yatsen qachon Xitoy Respublikasi

prezidenti lavozimiga saylanadi?

A) 1920-yilda B) 1921-yilda

C) 1922-yilda D) 1923-yilda

328. Sun Yatsen qachon vafot etadi?

A) 1926-yil sentabrda

B) 1927-yil noyabrda

C) 1925-yil martda

D) 1924-yil aprelda

329. Quyida berilgan Xitoy tarixiga oid

ma`lumotlardan qaysi biri haqiqatga muvofiq emas.

A) 1925-yil bahorda shanxaylik burjuaziya, talabalar

va ishchilar vakillari mamlakatdagi inglizlarga

qarshi harakat boshladi.

B) 1926-yili general Chan Kayshi boshchiligidagi

Gomindan milliy hukumati Milliy inqilobiy

armiyaning Shimolga yurishini boshladi.

C) `30-may harakati` Xitoyning suverenitetini tiklash

shiori ostida o`tdi.

D) `30-may harakati` ga inglizlarning Parij

konferensiyasi qarorlarida Xitoy manfaatlarini

inobatga olmaslik sabab bo`ladi.

330. Tarixiy haqiqatga muvofiq bo`lgan javobni

belgilang.

A) 30-may inqilobiga Gomindan partiyasi (Milliy

partiya) rahbarlik qildi.

B) Chan Kayshining Janubga yurish davrida

Markaziy Xitoyning ko`plabprovinsiyalari, jumladan,

Uxan, Nankin, Nanchan, Shanxay kabi yirik

shaharlari gomindanchilar qo`liga o`tdi.

C) 1933-yili Xitoy Sovet Respublikasini e`lon qilindi

va Mao Szedun uning raisi etib saylandi.

D) Gomindan bilan kommunistlar o`rtasidagi kurash

o`n yil davom etgan fuqarolar urushiga aylanib

ketdi.

331. Yaponlar … Xitoyga qarashli Manchjuriyaga

bostirib kirdi, bir kunda barcha yirik

shaharlariniegalladi.

A) 1932-yil avgustda

B) 1930-yil noyabrda

C) 1931-yil sentabrda

D) 1932-yil martda

332. Qachon yaponlar Manchjuriyada Manchjou-Go

davlati tuzilganligini e`lon qildi?

A) 1932-yil 1-martda

B) 1933-yil 30-mayda

C) 1931-yil 8-noyabrda

D) 1935-yil 27-noyabrda

333. Yaponlar Xitoyga qarashli Manjuriyaga bostirib

kirganda, kim boshchiligidagi hukumat Yaponiya

ustidan shikoyat qilib Millatlar Ligasiga murojaat

qildi?

A) U Peyfu        B) Mao Szedun

C) Sun Yatsen    D) Chan Kayshi

334. Qaysi davlat Birinchi jahon urushidan keyin

Hindistonga o`zini o`zi boshqarish huquqini berishni

va`da qilgan bo`lsada, buni ustidan  chiqmadi?

A) Fransiya     B) SSSR

C) AQSh         D) Buyuk Britaniya

335. Jahon urushlari oralig`ida Hindiston milliy

ozodlik harakatining asosiy kuchini hind … tashkil

qildi.

A) burjuaziyasi B) hunarmandlari

C) ruhoniylari D) dehqonlari

336. Maxatma Gandi qaysi yillarda hindlarning

zo`ravonliklarsiz ommaviy chiqishlarini tashkil

qilishda beqiyos bo`ldi?

A) 1910– 1920-yillarda

B) 1920– 1930-yillarda

C) 1930– 1950-yillarda

D) 1920– 1940-yillarda

337. Jahon urushlari oralig`ida Gandi qaysi

partiyaning g`oyaviy rahbari, xalq harakatining

yetakchisiga aylanadi?

A) Musulmonlar Ligasi

B) Hindiston Milliy

kongressi(HMK)

C) Kommunistlar partiyasi

D) Xristian sotsialistlar ittifoqi

338. Zo`ravonliklarsiz qarshilik ko`rsatish usuli …

A) jaynizm           B) induizm

C) panchachila     D) gandizm

339. Qaysi bu usulda sabr-toqat va noroz ilik,

konservatizm va inqilobchilik ajoyib bir tarzda

uyg`unlashib ketgan edi?

A) jaynizm            B) induizm

C) panchachila      D) gandizm

340. Qaysi usul usuli Hindiston an`analarini va

dehqonlar psixologiyasini chuqur bilishga

asoslangan?

A) jaynizm            B) induizm

C) panchachila      D) gandizm

341. Qachon Hindiston vitse-qiroli mamlakatni urush

holatida deb e`lon

qildi?

A) 1939-yilda B) 1940-yilda

C) 1937-yilda D) 1941-yilda

342. Qaysi voqeadan so`ng, Hindiston vitse-qiroli

mamlakatni urush holatida deb e`lon qildi?

A) Ikkinchi jahon urushi boshlanishi

B) Buyuk Britaniya Germaniyaga urush e`lon qilishi

C) Germaniya Hindistonga qarshi urush e`lon qilishi

D) A, B

343. Suverenitet …

A) an`anaviy qadriyatlar, urf-odatlar, ijtimoiy va

diniy tartiblar tarafdori bo`lgan siyosiy oqim

B) davlatning ichki ishlar va tashqi siyosatdagi to`liq

mustaqilligi

C) ba`zi davlatlarda ma`muriy birlik, viloyat

D) bir davlat hududining yoki bir qismining boshqa

davlatga zo`rlik bilan qo`shib olinishi

344. Konservatizm …

A) an`anaviy qadriyatlar, urf-odatlar, ijtimoiy va

diniy tartiblar tarafdori bo`lgan siyosiy oqim

B) davlatning ichki ishlar va tashqi siyosatdagi to`liq

mustaqilligi

C) ba`zi davlatlarda ma`muriy birlik, viloyat

D) bir davlat hududining yoki bir qismining boshqa

davlatga zo`rlik bilan qo`shib olinishi

345. Provinsiya …

A) an`anaviy qadriyatlar, urf-odatlar, ijtimoiy va

diniy tartiblar tarafdori bo`lgan siyosiy oqim

B) davlatning ichki ishlar va tashqi siyosatdagi to`liq

mustaqilligi

C) ba`zi davlatlarda ma`muriy birlik, viloyat

D) bir davlat hududining yoki bir qismining boshqa

davlatga zo`rlik bilan qo`shib olinishi

346. `Men uyimning darvoza va eshiklarini mahkam

berkitib o`tira olmayman. Chunki unga toza havo

kirib turishi kerak va shu barobarida, eshik va

derazalarimdan kirayotgan

havo dovul bo`lib, xonadonimni ag`dar-to`ntar qilib,

o`zimni yiqitib tashlashini ham xohlamayman`.

Ushbu so`zlar kimga tegishli?

A) J. Neru        B) I. Gandi

C) M. Gandi     D) N. Modi

13-MAVZU. 1918– 1 939- YILLARDA TURKIYA 

VA ERON 

347. Turkiya qaysi konferensiya qaroriga ko`ra

Millatlar Ligasining mandati ostiga o`tdi?

A) Lozanna konferensiyasi

B) London konferensiyasi

C) Parij konferensiyasi

D) Vashington konferensiyasi

348. Qaysi shartnomaga ko`ra, Turkiya hududi bir

guruh Yevropa davlatlari o`rtasida bo`lib olinishi

ko`zda tutildi?

A) Montryo shartnomasi

B) Versal shartnomasi

C) Sevr shartn1omasi

D) Parij shartnomasi

349. Turkiya Millatlar Ligasining mandati ostiga

o`tgan(a) va uning hududi bir guruh Yevropa

davlatlari

o`rtasida bo`lib olinishi ko`zda tutilgan(b) shartnoma

imzolangan yillar to`g`ri berilgan javobni

aniqlang.

A) a- 1919; b- 1920

B) a- 1918; b- 1919

C) a- 1920; b- 1922

D) a- 1917; b- 1921

350. Turkiyada ozodlik harakatiga kim boshchilik

qilgan?

A) Mexmed VI

B) general Mustafo Kamol posho

C) polkovnik Rizoxon

D) Muhammad Rizo Pahlaviy

351. Turkiyada qarshilik harakati davomida G`arb

davlatlari tomonidan qo`llab-quvatlangan qaysi

davlat armiyasi Turkiya hududiga kiritiladi?

A) Italiya B) Eron

C) Gretsiya D) Fransiya

352. Uzoq davom etgan janglardan so`ng qachonga

kelib M. Kamol

qo`shinlari butun Turkiya hududini

ozod qildi?

A) 1922-yil 1-noyabr

B) 1923-yil 29-oktabr

C) 1925-yilning dekabr

D) 1922-yil oktabr

353. Qachon Turkiya Buyuk Millat majlisi sulton

hokimiyatini bekor qilish to`g`risida qaror qabul

qildi?

A) 1922-yil 1-noyabr

B) 1923-yil 29-oktabr

C) 1925-yilning dekabr

D) 1922-yil oktabr

354. … Sulton Mexmed VI taxtdan ag`darildi va

mamlakatni

tark etdi.

A) 1922-yil 1-noyabr

B) 1923-yil 29-oktabr

C) 1925-yilning dekabr

D) 1922-yil oktabr

355. Quyida berilgan ma`lumotlar ichidan qaysi

birida tarixiy xatolik mavjud.

A) 1924-yil 29-oktabrda Turkiya respublika deb

e`lon qilindi,

M.Kamol respublika prezidenti etib saylandi.

B) 1923-yili Lozannada Buyuk Britaniya, Fransiya

va boshqa bir qator davlatlar bilan M. Kamol

hukumati imzolagan yakuniy shartnomaga ko`ra,

Turkiya o`z suvereniteti va hududiy yaxlitligini

saqlab qoldi.

C) Yevropacha nasab (familiya) kiritilib, Buyuk

millat majlisi

M.Kamolga rasman `Otaturk` (turklar otasi) degan

nasabni berdi.

D) 1932-yili Millatlar Ligasiga a`zo bo`lgan Turkiya

barcha davlatlar bilan do`stona munosabatlar

o`rnatishga harakat qildi.

356. Mustafo Kamol islohotlari davrida Arab

alibosidan voz kechilib qaysi alifbo joriy qilinadi?

A) lotin B) kirill

C) fors D) turk

357. M. Kamol tashqi siyosatda qaysi davlat bilan

munosabatlarga alohida e`tibor qaratdi?

A) AQSH B) Angliya

C) Fransiya D) Germaniya

358. 1941-yil qaysi davlat bilan Turkiya o`rtasida

do`stlik shartnomasi imzolanadi?

A) AQSH B) Angliya

C) Fransiya D) Germaniya

359. … ga kelib ingliz qo`shinlari butun Eronni o`z

nazoratiga oldi.

A) 1918-yil avgust

B) 1925-yil dekabr

C) 1941-yil avgust

D) 1921-yil fevral

360. …imzolangan Angliya-Eron shartnomasiga

binoan Eron amalda Buyuk Britaniyaning

protektoratiga

aylantirildi.

A) 1918-yil B) 1919-yil

C) 1920-yil D) 1921-yil

361. Eronda qachon kazaklar polki sardori polkovnik

Rizoxon hukumatni ag`darib tashlaydi?

A) 1918-yil avgust

B) 1925-yil dekabr

C) 1941-yil avgust

D) 1921-yil fevral

362. Qachon chaqirilgan Ta`sis majlisi Rizoxonni

Pahlaviylar sulolasining shohi deb e`lon qildi?

A) 1918-yil avgust

B) 1925-yil dekabr

C) 1941-yil avgust

D) 1921-yil fevral

363. M. Kamoldan o`rnak olib shoh qachondan

Eronda yevropacha libos joriy qildi, feodal unvon va

murojaat shakllari bekor qilindi, nasab joriy qilindi?

A) 1925-yildan B) 1927-yildan

C) 1928-yildan D) 1929-yildan

364. Eron tarixiga oid ma`lumotlar orasidan to`g`ri

berilganini aniqlang.

A) 1934-yildan mamlakatning nomi o`zgartirildi:

ilgarigi Fors o`rniga Eron deb ataladigan bo`ldi.

B) Eronda 1927 – 1934-yillardagi islohotlar davrida

bepul majburiy boshlang`ich ta`lim hamda pullik

o`rta va oliy ta`lim to`g`risida qonunlar qabul qilindi.

C) SSSR Ikkinchi jahon urushiga qo`shilgandan

so`ng 1943-yil avgustda sovet va ingliz qo`shinlari

Eronga kiritildi.

D) Muhammad Rizo Pahlaviy 1940- yili SSSR va

Buyuk Britaniya bilan shartnoma imzoladi. Butun

mamlakat hududi urush davrida sovetlar va inglizlar

ixtiyoriga o`tdi.

365. … bir davlat hududining yoki bir qismining

boshqa davlatga zo`rlik bilan qo`shib olinishi.

A) Anneksiya B) Infratuzilma

C) Sektor D) Litsenziya

366. … ma`lum muddatga belgilangan faoliyat turi

bilan shug`ullanish uchun beriladigan huquqni

tasdiqlovchi rasmiy hujjat.

A) Anneksiya B) Infratuzilma

C) Sektor D) Litsenziya

367. … iqtisodiyotning umumiy tavsifi, maqsadlari

va vazifalari birbiriga yaqin sohalardan iborat

bo`lgan yirik qismi.

A) Anneksiya B) Infratuzilma

C) Sektor D) Litsenziya

368. … jamiyat yoki uning bironbir sohasi faoliyatini

ta`minlovchi muassasa, boshqaruv tizimi, aloqa

vositalari va shu kabilar majmuyi.

A) Anneksiya B) Infratuzilma

C) Sektor D) Litsenziya

369. … ishlab chiqarish, texnika, texnologik jarayon

kabilarni zamonaviy talablarga moslash,

yangilash jarayoni.

A) Industriya B) Modernizatsiya

C) Polk D) Chodra

370. … harbiy qism.

A) Industriya B) Modernizatsiya

C) Polk D) Chodra

371. … bir qator musulmon mamlakatlarida ayollar

yopinib yuradigan diniy libos.

A) Industriya B) Modernizatsiya

C) Polk D) Chodra

372. Qachon Eronda chodra o`rab yurishni bekor

qilish to`g`risida

qonun qabul qilindi?

A) 1933-yilda B) 1934-yilda

C) 1935-yilda D) 1936-yilda

373. Qachondan Xotin-qizlarning huquqlari

to`g`risida qonun qabul qilindi, ular maktablarda,

oliy o`quv

yurtlarida o`qish, davlat tashkilotlarida ishlash

huquqiga ega

bo`ldi?

A) 1933-yildan B) 1934-yildan

C) 1935-yildan D) 1936-yildan

374. Eronda inglizlarning ta`sirini kamaytirish

maqsadida shoh qaysi davlat bilan hamkorlikni

kuchaytirdi?

A) AQSH B) Fransiya

C) SSSR D) Germaniya

14-MAVZU. 1918– 1939-YILLARDA AFRIKA 

MAMLAKATLARI 

375. Afrika qit`asini keng ma`noda nechta mintaqaga

bo`lish mumkin?

A) ikki B) uch C) to`rt D) besh

376. Afrika qit`asining … qismi arab-islom

sivilizatsiyasining bir qismiga aylandi. Bu hudud

doim

Yaqin Sharqq a intilib yashaydi va shu bilan

Afrikaning qolgan qismidan farq qiladi.

A) sharqiy B) shimoliy

C) janubiy D) g`arbiy

377. Misr, Jazoir, Tunis, Marokash, Liviya Afrika

qit`asining qaysi qismida joylashgan?

A) sharqiy B) shimoliy

C) janubiy D) g`arbiy

378. Qachon Buyuk Britaniya Misr ustidan o`z

protektoratini bekor qilib, uning to`liq mustaqilligini

tan

oldi?

A) 1921-yil B) 1922-yil

C) 1923-yil D) 1924-yil

379. … qabul qilingan konstitutsiyaga ko`ra, Misr

monarxiya deb e`lon qilindi.

A) 1921-yil B) 1922-yil

C) 1923-yil D) 1924-yil

380. 1941-yili Misr hududiga qaysi davlatlar

qo`shinlari kiritiladi?

A) Angliya va Fransiya

B) Germaniya va Italiya

C) AQSH va SSSR

D) SSSR va Eron

381. Jazoir, Tunis va Marokash birinchi jahon urushi

va undan keyingi davrda qaysi davlat mustamlakasi

edi?

A) Germaniya B) Fransiya

C) Buyuk Britaniya D) Italiya

382. Quyida berilgan davlatlar va ularda ozodlik

harakatiga boshchilik qilgan yo`lboshchilarini mos

ravishda joylashtiring.

Jazoir; 2. Tunis; 3. Marokash.

a) Farhod Abbos; b) Habib Burg`iba;

c) Abdul Karim.

A) 1-a; 2-b; 3-c. B) 1-b; 2-a; 3-c.

C) 1-a; 2-b; 3-a. D) 1-a; 2-c; 3-b.

383. Afrika qit`asida Ikkinchi jahon urushi yillarida

ko`plab musulmonlar …ni qo`llabquvvatladi,…

armiyasi safiga kirdi.

A) Angliya, ingliz

B) Fransiya, fransuz

C) Germaniya, nemis

D) Italiya, italyan

384. 1940-yilda quyida berilgan Afrika davlatlaridan

qaysi birlari Germaniya va Italiya

mustamlakasiga aylantiriladi?

Tunis. 2. Misr. 3. Liviya. 4. Jazoir. 5. Marokash. 6.

Kongo.

A) 1, 2

B) 3, 5

C) 1, 2, 3, 4

D) 1, 4

385. Birinchi jahon urushidan keyin … Liviyaga

ko`p ming kishilik qo`shin kiritdi.

A) Germaniya    B) Italiya

C) Fransiya        D) Yaponiya

386. Qachon Liviya qarshilik harakati bostirilib,

rahbarlari qatl qilinadi?

A) 1933-yili     B) 1931-yili

C) 1932-yili     D) 1930-yili

387. Birinchi jahon urushidan so`ng, Liviya qaysi

davlat mustamlakasiga aylandi?

A) Germaniya    B) Italiya

C) Fransiya        D) Yaponiya

388. Yaqingacha ko`pchilik yevropaliklar … tarixini

nazarpisand qilmasdan, bu tarix umuman bo`lmagan

deb hisoblardi.

A) Osiyo          B) Amerika

C) Avstraliya   D) Afrika

389. … boshlarigacha Afrika tarixi yevropaliklar

nazarida faqat qul savdosi va iqtisodiy talonchilik

bilan

bog`liq edi.

A) XX asr B) XIX asr

C) XXI asr D) XVIII asr

390. Qachon Millatlar Ligasi tomonidan qullik va qul

savdosiga ta`rif berilgan `Qullik haqida`

konvensiya qabul qilingan?

A) 1924-yili B) 1925-yili

C) 1926-yili D) 1927-yili

391. Birinchi jahon urushidan so`ng Afrikaning

janubiy va markaziy qismida joylashgan hududlar

qaysi davlatga qarashli edi?

A) Germaniya B) Fransiya

C) Buyuk Britaniya D) Italiya

392. Qaysi davlat mustamlakalarining asosiy qismi

G`arbiy va Ekvatorial Afrikada joylashgan va ancha

qismi Sahroyi Kabirga to`g`ri kelardi?

A) Germaniya B) Fransiya

C) Buyuk Britaniya D) Italiya

393. Afrika qat`asida ma`lum bir mustamlaka

hududlarga ega bo`lgan davlatlarni belgilang.

Angliya. 2. Fransiya. 3. Belgiya.

Portugaliya. 5. Ispaniya. 6. Italiya.

A) 1, 2, 3, 4      B) 1, 3, 5, 6

C) 1, 2, 3, 4, 5  D) 1, 2, 3, 4, 5, 6

394. Birinchi jahon urushidan so`ng Afrikada yuz

bergan jarayonlar to`g`ri berilgan javoblarni

belgilang.

A) temiryo`llar, bandargohlar, aloqa tizimi,

shuningdek, Yevropa tipidagi ma`muriy tashkilotlar,

maktablar,

kasalxonalar qurildi.

B) Missionerlik faoliyati orqali xristian dini tarqaldi.

NatijadaAfrikani modernizatsiyalash uchun intilishlar

paydo bo`ldi.

C) an`anaviy jamiyatga yevropacha unsurlar kirib

bordi.

D) A, B, C

395. Birinchi jahon urushidan so`ng, Afrika

iqtisodida …

A) aholining katta qismi avvalgiday  an`anaviy

usulda kun kechirish bilan band edi, qishloq xo`jaligi

ibtidoiy usulda olib borilard i, bir qism aholi

hunarmandchilik, ovchilik bilan band

bo`lib, muntazam mehnat qilish malakasiga ega

emasdi.

B) eski tuzum (katta oila, urug`, jamoa, qabila),

qabila va jamoa boshliqlarining avvalgi Iyerarxiyasi,

urug`lar va qabilalar o`rtasidagi munosabatlarning

murakkab tizimi, qulchilik saqlanib qoldi. Jamiyatda

mahalliy tabib va kohinlarning obro`si hali ham juda

yuqori edi.

C) hatto, yangi siyosiy institutlar paydo bo`lgan

joylarda ham ular eski siyosiy tizim asosiga qurildi,

ularda

qabila boshliqlari, kohinlar va shu

kabilar asosiy rol o`ynadi.

D) muvaffaqiyatlar ko`pincha faqat tashqi ko`rinish

edi, xolos: xristianlik rasmiyat uchun qabul qilindi,

mahalliy aholining ongi va xulqida avvalgiday

an`anaviy madaniyat vaibtidoiy tasavvurlar hukmron

bo`lib

qolaverdi.

396. Birinchi jahon urushidan so`ng, Afrika ijtimoiy

sohasida …

A) aholining katta qismi avvalgiday an`anaviy usulda

kun kechirish bilan band edi, qishloq xo`jaligi

ibtidoiy

usulda olib borilard i, bir qism aholi

hunarmandchilik, ovchilik bilan band

bo`lib, muntazam mehnat qilish malakasiga ega

emasdi.

B) eski tuzum (katta oila, urug`, jamoa, qabila),

qabila va jamoa boshliqlarining avvalgi Iyerarxiyasi,

urug`lar va qabilalar o`rtasidagi munosabatlarning

murakkab tizimi, qulchilik saqlanib qoldi. Jamiyatda

mahalliy tabib va kohinlarning obro`si hali ham juda

yuqori edi.

C) hatto, yangi siyosiy institutlar paydo bo`lgan

joylarda ham ular eski siyosiy tizim asosiga qurildi,

ularda

qabila boshliqlari, kohinlar va shu kabilar asosiy rol

o`ynadi.

D) muvaffaqiyatlar ko`pincha faqat tashqi ko`rinish

edi, xolos: xristianlik rasmiyat uchun qabul qilindi,

mahalliy aholining ongi va xulqida avvalgiday

an`anaviy madaniyat va ibtidoiy tasavvurlar hukmron

bo`lib

qolaverdi.

397. Birinchi jahon urushidan so`ng, Afrika siyosiy

sohasida …

A) aholining katta qismi avvalgiday an`anaviy usulda

kun kechirish bilan band edi, qishloq xo`jaligi

ibtidoiy

usulda olib borilard i, bir qism aholi

hunarmandchilik, ovchilik bilan band bo`lib,

muntazam mehnat qilish

malakasiga ega emasdi.

B) eski tuzum (katta oila, urug`, jamoa, qabila),

qabila va jamoa boshliqlarining avvalgi Iyerarxiyasi,

urug`lar va qabilalar o`rtasidagi munosabatlarning

murakkab tizimi, qulchilik saqlanib qoldi. Jamiyatda

mahalliy tabib va kohinlarning obro`si hali ham juda

yuqori edi.

C) hatto, yangi siyosiy institutlar paydo bo`lgan

joylarda ham ular eski siyosiy tizim asosiga qurildi,

ularda qabila boshliqlari, kohinlar va shu kabilar

asosiy rol o`ynadi.

D) muvaffaqiyatlar ko`pincha faqat tashqi ko`rinish

edi, xolos: xristianlik rasmiyat uchun qabul qilindi,

mahalliy aholining ongi va xulqida avvalgiday

an`anaviy madaniyat va ibtidoiy tasavvurlar hukmron

bo`lib

qolaverdi.

398. Birinchi jahon urushidan so`ng, Afrika madaniy

sohasida …

A) aholining katta qismi avvalgiday an`anaviy usulda

kun kechirish bilan band edi, qishloq xo`jaligi

ibtidoiy usulda olib borilard i, bir qism aholi

hunarmandchilik, ovchilik bilan band bo`lib,

muntazam mehnat qilish

malakasiga ega emasdi.

B) eski tuzum (katta oila, urug`, jamoa, qabila),

qabila va jamoa boshliqlarining avvalgi Iyerarxiyasi,

urug`lar va qabilalar o`rtasidagi munosabatlarning

murakkab tizimi, qulchilik saqlanib qoldi. Jamiyatda

mahalliy tabib va kohinlarning obro`si hali ham juda

yuqori edi.

C) hatto, yangi siyosiy institutlar paydo bo`lgan

joylarda ham ular eski siyosiy tizim asosiga qurildi,

ularda qabila boshliqlari, kohinlar va shu kabilar

asosiy rol o`ynadi.

D) muvaffaqiyatlar ko`pincha faqat tashqi ko`rinish

edi, xolos: xristianlik rasmiyat uchun qabul qilindi,

mahalliy aholining ongi va xulqida avvalgiday

an`anaviy madaniyat va ibtidoiy tasavvurlar hukmron

bo`lib

qolaverdi.

399. Qachon Afrikada birinchi siyosiy partiya –

Afrika Milliy kongressi (AMK) tashkil topdi.

A) 1919-yili B) 1920-yili

C) 1921-yili D) 1922-yili

400. Quyida berilgan ma`lumotlardan qaysi birida

tarixiy xatolikka yo`l qo`yilgan.

A) Afrika xalqlarining siyosiy faollashuvida

Panafrika kongresslari

katta rol o`ynadi.

B) Panafrika harakati mahalliy aholining irqiy

kamsitilishiga chek qo`yish, tan jazosini va majburiy

mehnatni bekor qilish kabi talablarni ilgari surdilar.

C) Panafrika harakatining ko`zga ko`ringan

arboblari, panafrikanizmn

ing `ota`lari Uilyam Shekspir va

Markus Garvi edi .

D) 1930-yillarning ikkinchi yarmidan Afrikada

iqtisodiy rivojlanish sur`atlari jadallashdi. Ayni

paytda mahalliy aholini majburiy mehnatga jalb

qilish tartibga solindi.

401. … ijtimoiy taraqqiyot va moddiy madaniyat

darajasining ma`lum bir ijtimoiy-siyosiy tizimga

xos bo`lgan bosqichi.

A) Konvensiya    B) Missionerlik

C) Sivilizatsiya    D) Iyerarxiya

402. … o`zga din vakillari orasida xristian dinini

targ`ib qilishga yo`naltirilgan faoliyat.

A) Konvensiya     B) Missionerlik

C) Sivilizatsiya    D) Iyerarxiya

403. … alohida masala bo`yicha xalqaro kelishuv,

xalqaro shartnoma turi.

A) Konvensiya     B) Missionerlik

C) Sivilizatsiya    D) Iyerarxiya

404. … pastdan yuqoriga qarab amal pillapoyasi

bo`yicha bo`ysunish tartibi.

A) Konvensiya      B) Missionerlik

C) Sivilizatsiya     D) Iyerarxiya

15– 16-MAVZULAR. IKKINCHIJAHON 

URUSHI VA UNING YAKUNLARI 

405. Qachon Germaniyada A.Gitler boshchiligidagi

natsionalsotsialistik ishchi partiyasi

hokimiyatga keldi?

A) 1932-yil yanvar

B) 1931-yil yanvar

C) 1933-yil yanvar

D) 1934-yil yanvar

406. Germaniyaning Birinchi jahon urushidagi

mag`lubiyati uchun o`ch olishni o`z oldiga maqsad

qilib

qo`ygan urush partiyasi …

A) Katolik markaz

B) Germaniya sotsial demokratlar

partiyasi

C) Germaniya kommunistik partiyasi

D) Natsional-sotsialistik ishchi

partiyasi

407. Qaysi javobda xatolik mavjud.

A) Polsha anshlyus qilingandan so`ng Germaniya

Chexoslovakiyani bosib olishga tayyorlana boshladi.

B) Chexoslovakiyaning kapitulatsiyasi 1938-yil 29-

sentabr

kuni Myunxenda rasmiylashtirildi.

C) Chexoslovakiyaning Sudet viloyati aholisining

ko`pchiligini

nemis millatiga mansub kishilar tashkil qilardi. Gitler

bu viloyatning

Chexoslovakiyadan Germaniyaga o`tkazilishini talab

qildi.

D) Buyuk Britaniya va Fransiya bosimi ostida

Chexoslovakiya hukumati Germaniyaning talabini

bajarishga majbur bo`ldi.

408. Qachon SSSR va Germaniya o`rtasida o`zaro

urush qilmaslik

to`g`risida Sovet-German paktining imzolandi?

A) 1939-yil 1-sentabrda

B) 1939-yil 17-noyabrda

C) 1939-yil 28-aprelda

D) 1939-yil 23-avgustda

409. SSSR va Germaniya o`rtasida o`zaro urush

qilmaslik to`g`risida Sovet-German pakti necha yilga

mo`ljallangan?

A) 5 yil B) 10-yil

C) 15 yil D) 20 yil

410. Sovet-German pakti yana qanday ataladi?

A) Reyn kafolat pakti

B) Uchlar pakti

C) Molotov-Ribbentrop pakti

D) Brian-Kellog pakti

411. Quyida berilgan voqealar va ular yuz bergan

yillarni mos ravishda joylashtiring.

Germaniyaning Polshaga bostirib kirishi bilan

Ikkinchi jahon urushi

boshlandi.

Polshaga sovet qo`shinlari kiritildi.

Polshaga yordam berishni va`da qilgan Buyuk

Britaniya va Fransiya kuni Germaniyaga urush e`lon

qildi.

Ikkinchi jahon urushi ya`kulandi.

a) 1939-yil 17-sentabr;

b) 1945-yil 2- sentabr;

c) 1939-yil 1-sentabr;

d)1939-yil 3-sentabr.

A) 1-a; 2-c; 3-d; 4-b.

B) 1-b; 2-c; 3-a; 4-d.

C) 1-c; 2-a; 3-d; 4-b.

D) 1-b; 2-c; 3-d; 4-a.

412. Sovet – fin urushi bo`lib o`tgan yillarni

belgilang.

A) 1939 – 1940-yillar

B) 1940 – 1941-yillar

C) 1938 – 1939-yillar

D) 1941 – 1942-yillar

413. Sovet-fin urushidagi juda katta yo`qotishlar

evaziga qayer SSSR tarkibiga qo`shib olinadi?

A) Janubiy Saxalin Sibir bilan

B) Port-artur Hasan ko`li bilan

C) Kareliya bo`g`ozi Viborg shahri bilan

D) Ukraina va G`arbiy Belorussiya bilan

414. SSSR qaysi davlatga qilgan hujumi sabab

tajovuzkor davlat sifatida Millatlar Ligasi tarkibidan

chiqarildi?

A) Germaniya B) Polsha

C) Finlandiya D) Belorussiya

415. Qachon SSSR Finlandiya bilan sulh tuzishga

majbur bo`ldi?

A) 1940-yil martda

B) 1940-yil sentabrda

C) 1940-yil aprelda

D) 1940-yil avgustda

416. Harbiy hamkorlik to`g`risida kelishuv – Uchlar

pakti qachon imzolandi?

A) 1940-yil martda

B) 1940-yil sentabrda

C) 1940-yil aprelda

D) 1940-yil avgustda

417. Uchlar pakti dastlab qaysi davlatlar o`rtasida

imzolanadi?

A) B. Britaniya, Fransiya va SSSR

B) SSSR, Germaniya va Italiya

C) AQSH, Fransiya va B. Britaniya

D) Germaniya, Yaponiya va Italiya

418. Uchlar paktiga keyinchalik

qo`shilgan davlatlarni toping.

Vengriya; 2. Ruminiya; 3. Slovakiya; 4. Bolgariya;

Polsha; 6. Avstriya; 7. Gretsiya. 8. Sloveniya.

Chexiya. 10. Turkiya.

A) 2, 3, 6, 7, 8 B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 4, 6, 8, 10 D) 1, 3, 5, 7

419. `Barbarossa` rejasi Gitler tomonidan qaysi

davlatni shiddat bilan tor-mor qilish uchun ishlab

chiqiligan?

A) Buyuk Britaniya   B) Fransiya

C) SSSR                     D) AQSH

420. Qachon Germaniya SSSRga bostirib kiradi?

A) 1939-yil 1-sentabrda

B) 1939-yil 17 sentabrda

C) 1940-yili 2-avgustda

D) 1941-yili 22-iyunda

421. Germaniyaning hujumi SSSR uchun

kutilmaganda yuz berganligi kimning eng yirik

xatolaridan biri

bo`ldi?

A) I. Stalin

B) V. Lenin

C) F. Nansen

D) V. Molotov

422. Urushning to`satdan boshlanishi shunga olib

keldi …

A) sovet aviatsiyasining katta qismi havoga

ko`tarilishga ulgurmasdan aerodromlarda yo`q

qilindi.

B) qo`shinni boshqarish va ta`minlash tizimi izdan

chiqdi.

C) SSSR to`liq ustunlikni o`z qo`liga oldi.

D) A va B

423. Quyida berilgan ma`lumotlar orasidan qaysi

birida xatolik mavjud emas.

A) 1940-yil avgustda AQSH va Buyuk Britaniya

urush payti va undan keyingi hamkorlik tam oyillari

to`g`risida deklaratsiyani – Atlantik xartiyani

imzoladi.

B) Germaniya SSSRga hujum boshlashi bilan Buyuk

Britaniya bosh vaziri N. Chemberlen va AQSH

prezidenti F.D. Ruzvelt sovetlar bilan birdamligini

e`lon qildi.

C) 1940-yil sentabrda SSSR Atlantik xartiyaning

asosiy tamoyillarini qabul qildi.

D) 1941-yil dekabrda AQSHning urushga qo`shilishi

bilan antifashistik koalitsiya tashkiliy

jihatdan rasmiylashtirildi.

424. Tinch okeanida Yaponiya boshlagan jangovar

harakatlar qaysi davlatning urushga qo`shilishini va

antigitler koalitsiyaning batamom shakllanishini

tezlashtirdi?

A) Buyuk Britaniya B) Germaniya

C) AQSH D) Fransiya

425. Atlantik xartiyani imzolagan davlatlar qanday

majburiyatlarni bajarishni o`z zimmasiga oladilar?

hududiy va boshqa boyliklarniegallab olishga

intilmaslik.

xalqlarning o`z boshqaruv shaklini

erkin tanlash huquqini hurmat qilish.

zo`ravonlik yo`li bilan suverenitetidan mahrum

qilingan xalqlarning o`z huquqlarini tiklashga

intilishini qo`llab-quvvatlash.

dushman ustidan g`alabaga erishish uchun barcha

imkoniyatlarni safarbar qilish.

separat sulh tuzmaslik majburiyatlari yuklandi.

urushdan keyin dunyo tartibi Atlantik xartiya

tamoyillari asosida

o`rnatilish.

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 2, 3, 5, 6

C) 1, 2, 3

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6

426. Qaysi davlatning urushga qo`shilishi bilan

antigitler koalitsiya davlatlari moddiy va insoniy

resurslarda so`zsiz ustunlikka erishdi?

A) AQSH      B) SSSR

C) Fransiya    D) Buyuk Britaniya

427. 1941-yil dekabrda nemis qo`shinlari qaysi

shahar ostonalarida jangni boy berib, urushdagi

dastlabki

jiddiy mag`lubiyatga uchradilar?

A) Leningrad    B) Stalingrad

C) Moskva        D) Kursk

428. 1942-yil bahor-kuzida nemis qo`shinlari … ga

chiqdilar.

A) Moskva ostonalariga

B) Misrga

C) Hindiston va Avstraliya bo`sag`asiga

D) Volga daryosiga va Shimoliy Kavkazga

429. Afrikada German – Italyan qo`shinlari hamon

… ga xavf solib

turardi.

A) Jazoir           B) Liviya

C) Marokash     D) Misr

430. 1942-yilgacha Yaponiya quyida berilgan

hududlardan qaysi birlarini bosib olishga ulgurgan

edi?

Malayziya; 2. Birma; 3. Filippin;

Indoneziya. 5. Hindiston. 6.

Avstraliya.

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6         B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 4, 5                 D) 2, 4, 5, 6

431. 1942-yilda Yaponiya bir qancha hudularni bosib

olib qaysi davlatlar bo`sag`asida turardi?

A) Hindiston va Avstraliya B) Malayziya va Birma

C) Filippin va Indoneziya  D) Filippin va Avstraliya

432. Ikkinchi jahon urushiga oid ma`lumotlar

orasidan tarixiy haqiqatga muvofiq bo`lmaganini

toping.

A) 1942-yil noyabrda sovet qo`shinlari Stalingrad

ostonalarida qarshi hujumga o`tib, Volgaga

chiqqan German qo`shinlarining katta guruhi – 44 ta

diviziyasini qurshab oldi va tor-mor qildi.

B) 1943-yil fevralda qurshovdagi nemis qo`shinlari

taslim bo`ldi.

C) 1943-yil may oyida Italyan – German

qo`shinlarini Afrikadan

to`liq quvib chiqishga erishdilar.

D) 1944-yili Sovet Ittifoqi o`z hududini to`liq ozod

qildi, sovet qo`shinlari Sharqiy Yevropaga kirib

keldi.

433. Qaysi shahar ostonalaridagi mag`lubiyat Uchlar

ittifoqi davlatlari uchun halokatli bo`ldi?

A) Stalingrad    B) Moskva

C) Kursk           D) Leningrad

434. … ittifoqchilar Fransiyaning shimoli-g`arbiga

qo`shin tushirib, Fransiya va Belgiyani ozod qildi.

Urush Germaniyaning o`z hududlariga yetib keldi.

A) 1942-yilda B) 1943-yilda

C) 1944-yilda D) 1945-yilda

435. `Ozod Fransiya` Qarshilik harakati rahbari …

A) general de Goll

B) general Eyzenxauer

C) I. Broz Tito

D) general Emiliano Sapata

436. Yugoslaviyaning ozodlik harakati rahbari …

A) general de Goll

B) general Eyzenxauer

C) I. Broz Tito

D) general Emiliano Sapata

437. Urush yillari gitlerchilarga qarshi koalitsiya

davlatlarining o`zaro munosabatlariga oid asosiy

masalalar liderlarining uchrashuvlarida hal qilindi?

A) SSSR, AQSH va Buyuk Britaniya

B) Xitoy, AQSh va Buyuk Britaniya

C) Italiya, SSSR va Buyuk Britaniya

D) Fransiya, AQSH va Buyuk Britaniya

438. Urush va undan keyingi davrda bo`lib o`tgan

konferensiyalarni bo`lgan yillariga

mos holda joylang.

Tehron. 2. Qrim. 3. Potsdam.

a) 1943-yil; b) 1945-yil, iyul-avgust;

c) 1945-yil fevral.

A) 1-a; 2-c; 3-b. B) 1-a; 2-b; 3-c.

C) 1-b; 2-c; 3-a  D) 1-c; 2-a; 3-b.

439. Qrim(Yalta) konferensiyasida Buyuk Britaniya,

AQSH va SSSR

nomidan ishtirok etgan davlat rahbarlarini belgilang.

U. Cherchill, 2. F. Ruzvelt, 3. I.

Stalin, 4. T. Etli, 5. G. Trumen, 6. V.

Lenin , 7. F. Nansen, 8. V. Molotov.

A) 1, 2, 3    B) 1, 3, 5

C) 4, 5, 6   D) 2, 3, 4

440. Quyidagi ma`lumotlardan qaysi birida xatolik

mavjud.

A) 1945-yil 16-apreldan 2-maygacha Berlin

operatsiyasi amalga oshirilib, shu vaqt ichida

Uchinchi reyxning poytaxti o`rab olindi va shturm

bilan zabt etildi. Reyxstag ustida sovetlarning qizil

bayrog`i o`rnatildi.

B) 1945-yil 8-may kuni Germaniyaning so`zsiz

taslim bo`lganligi to`g`risidagi akt imzolandi.

C) 9-may SSSRda `G`alaba kuni`

deb e`lon qilindi.

D) Germaniyaning so`zsiz taslim bo`lganligi

to`g`risidagi aktni SSSR nomidan I. Stalin imzoladi.

441. Urush yillari front oldi hududlaridan qancha

kishi O`zbekistonga evakuatsiya qilindi?

A) 0,5 mln B) 1 mln

C) 1, 5 mln D) 2 mln

442. Urush yillari front oldi hududlaridan

O`zbekistonga

evakuatsiya qilinganlarning qanchasi bolalar edi?

A) 50 ming B) 100 ming

C) 200 ming D) 300 ming

443. Quyida berilgan voqelar va

ular yuz bergan yillarni bir-biriga

moslang.

1945-yil 2-sentabr. 2. 1945-yil 6-

avgust. 3. 1945-yil 9-avgust. 4.1945-yil.

a) AQSH Yaponiyaning Nagasaki shahriga atom

bombalarini tashladi.

b) Sovet Ittifoqi Yaponiyaga qarshi urushga kirdi.

c) Yaponiya so`zsiz taslim bo`lish to`g`risidagi

paktni

imzoladi.

d) AQSH Yaponiyaning Xirosima shahriga atom

bombalarini

tashladi.

e) Ikkinchi jahon urushi tugadi.

A) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d.

B) 1-c, e; 2-d; 3-a; 4-b.

C) 1-a, b; 2-d; 3-c; 4-e.

D) 1-d, c; 2-e; 3-a; 4-b.

444. Ikkinchi jahon urushiga oid to`g`ri berilgan

ma`lumotlarni aniqlang.

A) olti yil davom etdi.

B) 110 mln. kishi urushga safarbar qilindi.

C) 60– 65 mln. kishi halok bo`ldi.

D) A, B, C

445. Ikkinchi jahon urushi tugagach, Germaniyaning

qaysi

shahrida fashist rahbarlari ustidan sud jarayoni bo`lib

o`tdi.

A) Berlin B) Bonn

C) Myunxen D) Nyurnberg

446. Germaniyada fashist rahbarlari ustidan sud

jarayoni bo`lib

o`tadi?

A) 1945-yil noyabrdan 1946-yil oktabrgacha

B) 1946-yil maydan 1948-yil noyabrgacha

C) 1946-yil yanvardan 1948-yil fevralgacha

D) 1945-yil sentabrdan 1946-yil dekabrgacha

447. Qachon Yaponiyada yapon agressiyasidan

aziyat chekkan davlatlar vakillaridan tashkil topgan

Xalqaro harbiy tribunal urushda aybdor deb topilgan

yapon harbiy jinoyatchilari ustidan hukm chiqardi?

A) 1945-yil noyabrdan 1946-yil oktabrgacha

B) 1946-yil maydan 1948-yil noyabrgacha

C) 1946-yil yanvardan 1948-yil fevralgacha

D) 1945-yil sentabrdan 1946-yil dekabrgacha

448. Xalqaro harbiy tribunal

Yaponiyaning qaysi sharhida

chaqirilgan?

A) Tokio B) Xirosima

C) Nagasaki D) Xakata

449. Xalqaro tribunal tomonidan natsistlar

partiyasining rahbariyati,

shuningdek, qaysi tashkilotlar jinoyatchi tashkilotlar

deb e`lon

qilinadi?

A) SS(qo`riqlash qo`shini)

B) SD(razvedka va kontrrazvedka)

C) Gestapo(maxfiy poliytsiya)

D) A, B, C

450. Tajovuzkorlik, urushlar hamda tinchlik va

insoniylikka

qarshi boshqa jinoyatlarda aybdor

bo`lgan bosh harbiy jinoyatchilar

ustidan tarixda birinchi sud jarayoni

qaysi shahrlarda bo`lib o`tgan?

A) Berlin va Moskva

B) Parij va London

C) Versal va Vashington

D) Tokio va Nyurenberg

451. … urushayotgan tomonlardan birining urush

harakatlarini, qurolli qarshilik ko`rsatishni davom

ettirishdan voz kechishi.

A) koalitsiya B) kapitulatsiya

C) deklaratsiya D) evakuatsiya

452. … umumiy maqsadga erishish uchun ayrim

shaxslar,

siyosiy partiyalar, davlatlar o`rtasida tuziladigan

ittifoq.

A) koalitsiya B) kapitulatsiya

C) deklaratsiya D) evakuatsiya

453. … qandaydir muhim

ma`lumotlar bayon qilingan ayrim

rasmiy hujjatlarning nomlanishi.

A) koalitsiya B) kapitulatsiya

C) deklaratsiya D) evakuatsiya

454. … urush harakatlari bo`layotgan hududdan

odamlar,

muassasalar, korxonalar va boshqalarning urush

bo`lmayotgan

xavfsiz hududlarga ko`chirilishi.

A) koalitsiya B) kapitulatsiya

C) deklaratsiya D) evakuatsiya

455. … majburiy kuchga ega bo`lmagan xalqaro

aktning umumiy

qoidalari va maqsadlarini ifodalaydigan hujjat.

A) Gestapo B) Xartiya

C) Diviziya D) Tribunal

456. … yirik harbiy qism.

A) Gestapo B) Xartiya

C) Diviziya D) Tribunal

457. … davlat maxfiy politsiyasi; fashistlar

Germaniyasida o`zgacha

fikrlovchilarga qarshi kurashish uchun tuzilgan kuch

ishlatuvchi

tashkilot.

A) Gestapo B) Xartiya

C) Diviziya D) Tribunal

458. … favqulodda, ko`pchilik hollarda harbiy sud.

A) Gestapo B) Xartiya

C) Diviziya D) Tribunal

459. … qo`shib olish, ittifoq. Avstriyaning

Germaniya tarkibiga qo`shib olinishiga nisbatan

qo`llaniladi.

A) Inkvizitsiya B) Intervensiya

C) Traktat D) Anshlyus

460. `Urushda g`olib va baxtli podshoh, g`olib va

baxtli qo`shin, g`olib va baxtli davlat, g`olib va

baxtli tuzum bo`lishi mumkin. Ammo g`olib va

baxtli odam bo`lmaydi. Negaki, urush odamni odam

o`ldirishga majbur qiladi. Odam o`ldirgan odam esa

hech

qachon baxtli bo`lmaydi`. Ushbu so`zla kimga

tegishli va qaysi

asardan olingan?

A) A. Qodiriy “O`tkan kunlar”

B) M. Shayxzoda “Jaloliddin Manguberdi”

C) M. Behbudiy “Padarkush”

D) O`. Hoshimov “Daftar hoshiyasidagi bitiklar”

17-MAVZU. IKKINCHI JAHON URUSHIDAN 

KEYINGI XALQARO MUNOSABATLAR: 

`SOVUQ URUSH` NINGBOSHLANISHI 

461. U. Cherchill qachon Vestminster kolleji

tinglovchilari oldida so`zga chiqib, AQSHga

`tinchliksevar xalqlarning sovet tajovuziga` qarshi

kurashiga boshchilik qilishni taklif qildi?

A) 1946-yil martda

B) 1947-yil iyunda

C) 1949-yil yanvarda

D) 1949-yil aprelda

462. U. Cherchill ushbu nutqida qo`llagan qaysi

iborasi uzoq vaqt

G`arb bilan Sharq o`rtasidagi ramziy chegara bo`lib

qoldi?

A) “Temir tovon”

B) “Temir kansler”

C) Temir siyosat”

D) “Temir parda”

463. U. Cherchil so`zga chiqqan kollej AQShning

qaysi shahrida joylashgan?

A) Nyu-York B) Los-Anjelas

C) Chikago D) Fulton

464. Qachon AQSH davlat kotibi J. Marshall

Yevropa mamlakatlariga urush oqibatl arini bartaraf

qilishda

yordam ko`rsatish g`oyasini ilgari surdi?

A) 1946-yil martda

B) 1947-yil iyunda

C) 1949-yil yanvarda

D) 1949-yil aprelda

465. Qaysi davlat `Marshall rejasi`ni SSSRning

Sharqiy Yevropadagi ta`siriga navbatdagi

xavf, Amerika kapitalining Yevropani egallash uchun

urinishi,

deb baholadi?

A) Buyuk Britaniya B) Fransiya

C) Germaniya D) SSSR

466. Ikkinchi jahon urushidan so`ng boshlangan

sovuq urushi qaysi

davlatlar yetakchiligida dunyoning ikkiga

bo`linganini o`zida

ko`rsatadi?

A) Buyuk Britaniya va AQSH

B) Buyuk Britaniya va Fransiya

C) Fransiya va Germaniya

D) SSSR va AQSH

467. Qachon SSSR va Sharqiy Yevropaning

ko`pchilik davlatlari

iqtisodiy ittifoq – O`zaro Iqtisodiy Yordam Kengashi

(O`IYK)

tuzilganligini e`lon qildilar?

A) 1946-yil martda

B) 1947-yil iyunda

C) 1949-yil yanvarda

D) 1949-yil aprelda

468. Qachon G`arb davlatlari Shimoliy Atlantika

Shartnomasi tashkiloti (NATO) deb ataluvchi

harbiy-siyosiy tashkilotni tuzdilar?

A) 1946-yil martda

B) 1947-yil iyunda

C) 1949-yil yanvarda

D) 1949-yil aprelda

469. Qaysi yilda NATOga javob tariqasida SSSR va

Sharqiy Yevropa

davlatlarining harbiy-siyosiy ittifoqi

– Varshava Shartnomasi Tashkiloti

tuzildi?

A) 1951-yilda B) 1952-yilda

C) 1953-yilda D) 1955-yilda

470. Qachon “Qo`shilmaslik harakati”ni vujudga

keladi?

A) 1960-yilda B) 1961-yilida

C) 1962-yilda D) 1963-yilda

471. “Qo`shilmasli harakati” quyida berilgan tarixiy

shaxslardan

qaysi birlarining tashabbuslari ilan

yuaga kelgan?

Iosif Broz Tito, 2. Javoharlal

Neru, 3. Jamol Abdul Nosir, 4.

Mahatma Gandi, 5. Abdul Qodir. 6.

Habib Burg`iba.

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4

C) 4, 5, 6 D) 2, 3, 6

472. Quyida berilgan 1970 – 1980- yillardagi xalqaro

munosabatlarga

oid voqelarni ketma-ketligi bo`yicha

to`g`ri izchillikda joylashtiring.

Xalqaro munosabatlardagi

keskinlik biroz yumshadi.

Yevropada Xavfsizlik va hamkorlik kengashining

Yakunlovchi akti imzolandi.

SSSR bilan AQSH o`rtasida strategik qurollarni

cheklash bo`yicha birinchi shartnoma (SQCH-

1) imzolandi.

SSSR va AQSH o`rtasida SQCH-2 shartnomasi

imzolandi

Afg`onistonga sovet qo`shinlari kiritildi va xalqaro

munosabatlarda yana keskinlik boshlandi

shartnomasi imzolandi.

SSSR va AQSH liderlarining Jeneva va

Reykyavikdagi uchrashuvlari boshlandi.

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6

B) 1, 3, 2, 4, 5, 6

C) 1, 3, 4, 2, 5, 6

D) 1, 3, 4, 2, 6, 5

473. Strategik qurollarni cheklash bo`yicha SQCH-

1(a) va SQCH-2(b) shartnomalari imzolangan yillar

to`g`ri berilgan javobni toping.

A) a-1970-yil; b-1972-yil.

B) a-1972-yil; b-1975-yil.

C) a-1972-yil; b-1979-yil.

D) a-1979-yil; b-1980-yil.

474. 1980-yillari Jeneva va Reykyavikdagi

uchrashuvlar qaysi SSSR va AQSh rahbarlari

o`rtasida

o`tkazilgan?

A) N.S.Xrushyov va D. Eyzenxauer

B) M.S.Gorbachev va R. Reygan

C) I. Stalin va F. Ruzvelt

D) N.S.Xrushyov va J. Kennedi

475. … (a)yillarning ikkinchi yarmidan boshlab …

(b)-yillarning

boshlarigacha xalqaro

munosabatlarda faollik va iliqlik

davri bo`ldi.

A) a- 1960; b- 1970.

B) a- 1970; b- 1980.

C) a- 1980; b- 1990. D) a-

1950; b- 1960.

476. Ikkinchi jahon urushidan so`ng AQSH Davlat

kotibi tomonidan Yevropa mamlakatlarini

tiklash bo`yicha taklif qilingan reja bu …?

A) Marshall rejasi

B) Barbarossa rejasi

C) Daues rejasi

D) Yung rejasi

477. NATO nima?

A) Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti.

B) Ayrim Yevropa va Shimoliy Amerika davlatlari

tomonidan Ikkinchi jahon urushidan so`ng

tuzilgan harbiy-siyosiy ittifoq

C) Ikkinchi jahon urushidan so`ng SSSR va Sharqiy

Yevropadagi sotsialistik davlatlar tomonidan

tuzilgan harbiy-siyosiy ittifoq.

D) A, B

478. Varshava Shartnomasi Tashkiloti …

A) Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti.

B) Ayrim Yevropa va Shimoliy Amerika davlatlari

tomonidan Ikkinchi jahon urushidan so`ng tuzilgan

harbiy-siyosiy ittifoq

C) Ikkinchi jahon urushidan so`ng SSSR va Sharqiy

Yevropadagi sotsialistik davlatlar tomonidan

tuzilgan harbiy-siyosiy ittifoq.

D) A, B

479. `Urush bilan besh kunda bitadigan muammo

tinchlik bilan besh yilda bitsa, ikkinchi yo`lni tanlash

kerak!` Yuqoridagi so`zlar muallifini aniqlang.

A) A. Qodiriy “O`tkan kunlar”

B) M. Shayxzoda “Jaloliddin Manguberdi”

C) M. Behbudiy “Padarkush”

D) O`. Hoshimov “Daftar hoshiyasidagi bitiklar”

480. `Alvido, qurol!` romani muallifini ko`rsating.

A) E. Remark      B) F. Kafka

C) R. Oldington  D) E. Xeminguey

481. Sinkveyn nima?

A) besh qatordan iborat she`r

B) senat

C) oliy sud

D) sokinlik

18-MAVZU. 1946 – 1991- YILLARDA 

AMERIKA QO`SHMA SHTATLARI 

 

482. Quyida berilgan ma`lumotlardan qaysi birida

tarixiy xatolik mavjud.

A) Urushdan keyingi yillarda ilk bor AQSHda harbiy

ishlab chiqarishning konversiyasi amalga oshirildi.

B) 1940-yillarning oxiridan boshlab barq aror va

to`xtovsiz o`sish AQSH iqtisodiy tizimining o`ziga

xos jihati bo`lib qoldi.

C) 1950-yillarda AQSH iqtisodiyoti boshqa G`arb

davlatlari iqtisodiyotiga nisbatan sekin o`sganligiga

qaramasdan, u barcha ko`rsatkichlar bo`yicha haqiqiy

iqtisodiy yetakchi bo`lib qolaverdi.

D) Urush tugagach AQSH qarz beruvchi davlatdan

qarzdor davlatga aylandi.

483. 1960-yillari qaysi AQSH prezidentlari

ma`muriyatlari iqtisodiy o`sishni jadallashtirish sari

yo`l tutdilar?

A) Jon Kennedi va Lindon Jonson

B) Franklin Ruzveld va Duayt Eyzenxauer

C) Jorj Bush va Bill Klinton

D) Ronald Reygan va Duayt Eyzenxauer

484. Qaysi yillarda AQSHda iqtisodning energetika,

elektronika va kimyo sanoati, avtomatlashtirish

va aloqa vositalarini hamda turli asboblarni ishlab

chiqarish yetakchi sohalarga aylandi?

A) 1950-yillar B) 1960-yillar

C) 1970-yillar D) 1990-yillar

485. Qaysi yillar boshiga kelib iqtisodiy o`sish

sur`atlari sekinlashdi. Amerika valutasiga nisbatan

ishonchsizlik kuchaydi?

A) 1950-yillar B) 1960-yillar

C) 1970-yillar D) 1990-yillar

486. Qaysi yillar boshida AQSH iqtisodiyotida qisqa

muddatli retsessiya kuzatildi. O`sish sur`atlarining

pasayishi xo`jalikning hamma jabhalarini qamrab

oldi?

A) 1950-yillar B) 1960-yillar

C) 1970-yillar D) 1990-yillar

487. Qaysi yillari AQSHda fuqarolar tengligi uchun

harakat o`zining eng yuqori nuqtasiga yetdi?

A) 1950-yillar B) 1960-yillar

C) 1970-yillar D) 1990-yillar

488. Ronald Reygan qaysi yilgi prezident saylovida

g`alaba qozonadi?

A) 1980-yil B) 1952-yil

C) 1960-yil D) 1970-yil

489. Ronald Reygan tomonidan amalga oshirilgan

tadbirlar tarixga qanday nom bilan kirgan?

A) “Adolatli yo`l”

B) “To`g`ri yo`l”

C) “Bekor o`tgan 13 yil”

D) “Reyganomika”

490. Qaysi AQSH prezidenti ma`muriyati inqirozdan

chiqish yo`llarini topishga urinib, davlatning

iqtisodga aralashuvini chekladi, sarmoya kiritish

uchun katta soliq

imtiyozlari joriy qildi. Xususiy tashabbus

rag`batlantirildi?

A) Jon Kennedi

B) Ronald Reygan

C) Duayt Eyzenxauer

D) Lindon Jonson

491. Ma`lumki, 1940-yillar oxiri– 1 950-yillar boshi

AQSHda siyosiy reaksiyaning avj olishi bilan

xarakterlanadi. Bu ko`p jihatdan nima bilan bog`liq

edi?

A) Jahon iqtisodiy inqirozi

B) Ikkinchi jahon urushi

C) Jon Kennedining Dallasda otib ketilishi

D) “Sovuq urush”

492. Respublikachilar partiyasidan bo`lgan nomzod

Duayt Eyzenxauer nechanchi yilda bo`lib o`tgan

prezidentlik saylovida g`olib chiqadi?

A) 1980-yil B) 1952-yil

C) 1960-yil D) 1970-yil

493. Senator Jozef Makkartitomonidan davlat

organlarida josuslar va kommunistlarni aniqlash

uchun tekshiruvlar olib borilishi va uning faoliyatini

ko`pgina reaksion tashkilotlar qo`llab-quvvatlashi

tarixda qanday nom olgan?

A) Asketizm B) Peronizm

C) Jaynizm D) Makkartizm494. Jozef Makkarti faoliyatining avj olishi qaysi

president davriga to`g`ri keladi?

A) Jon Kennedi

B) Ronald Reygan

C) Duayt Eyzenxauer

D) Lindon Jonson

495. AQSH prezidenti Jon Kennedi(a), 1968-yili

qora tanlilar tengligi uchun harakatning eng mashhur

arbobi, Nobel tinchlik mukofoti sovrindori, ruhoniy

Martin Lyuter King(b) o`ldirilgan yillar

to`g`ri berilgan javobni toping.

A) a- 1960; b- 1966

B) a- 1962; b- 1966

C) a- 1963; b- 1968

D) a- 1964; b- 1979

496. 1960-yillardagi fuqarolar huquqlari uchun

harakatning o`ziga xos tomoni nimada edi?

A) u “sovuq urush” davridagi qurollanish poygasi

jarayoniga to`g`ri keldi.

B) u SSSR dagi sotsialistik jamiyat ruhida kechdi.

C) Italiyadagi kabi frontdan qaytgan askarlar o`z

huquqlari uchun kurashganlar.

D) u ommaviy ijtimoiy norozilik harakatlari bilan bir

paytga to`g`ri

keldi.

497. AQSHda fuqarolar huquqlari uchun harakatning

vakillari, ayniqsa, qayerda olib borilayotgan urushga

qarshi keskin norozilik namoyishl arini uyushtirdi?

A) Koreya       B) Ispaniya

C) Hindiston   D) Vyetnam

498. … yillar ijtimoiy-siyosiy burilishlar davri bo`ldi.

A) 1950-yillar B) 1960-yillar

C) 1970-yillar D) 1990-yillar

499. Qaysi ma`lumot tarixiy haqiqatga muvofiq

emas.

A) Respublikachilarning hokimiyatga qaytishi

Amerika jamiyatiga to`liq barqarorlik olib

kelmadi.

B) Demokratlar partiyasining Uotergeyt mehmonxo

nasidagi saylovoldi shtabiga respublikachilar

vakillari tomonidan xufiya eshitish vositalarining

o`rnatilishi `Uotergeyt ishi` nomli siyosiy janj alga

aylanib, prezident Richard Niksonning

impichmentiga (iste`fosiga) olib keldi.

C) 1980-yillar – 1990-yillarning boshlari

neokonservatizm g`oyasi tantanasi davri bo`ldi.

D) 1966-yil Memfisda Martin Lyuter King o`ldirildi.

500. Tarixiy haqiqatga muvofiq kelmaydigan javobni

aniqlang.

A) ikkinchi jahon urushidan so`ng AQSH kuch

yordamida o`zlariga ma`qul bo`lmagan

o`zgarishlarga qarshilik qildi.

B) qarshilik qilish mumkin bo`lmagan hollarda

ularga moslashib, bu o`zgarishlardan saboq olishga

intildi. Jahonda o`z gegemonligini o`rnatishga

uringan AQSH, yer yuzining barcha

mintaqalarida xalqaro munosabatlarga faol aralashdi.

C) 1950 – 1953-yillari AQSH Vyetnamda faol urush

harakatlarini olib bordi.

D) SSSRda M.S. Gorbachyov boshchiligida yangi

siyosiy rahbariyatn ing hokimiyatga kelishi bilan

sovet – Amerika munosabatlarida jiddiy ijobiy

o`zgarishlar boshlandi.

501. Qachon SSSR parchalanishi yuz beradi?

A) 1990-yil B) 1991-yil

C) 1992-yil D) 1993-yil

502. … qog`oz pulning qadrsizlanishi.

A) Inflatsiya B) Gegemon

C) Konversiya D) Retsessiya

503. … (aylantirmoq, o`zgartirmoq) – harbiy sanoat

kompleksi korxonalarini xalq iste`mol tovarlari

ishlab chiqarishga o`tkazish. Urushdan keyin

sanoatni tinchlik davriga moslab qayta qurish.

A) Inflatsiya B) Gegemon

C) Konversiya D) Retsessiya

504. … (rahbarlik, hukmronlik) – hukmron bo`lishga,

boshqa davlatlar va xalqlar ustidan hukmronlik qilish

uchun intilishga asoslangan siyosat.

A) Inflatsiya B) Gegemon

C) Konversiya D) Retsessiya

505. … (chekinish) – bu atama iqtisodiyotda ishlab

chiqarishning nisbatan mo`tadil pasayishini yoki

iqtisodiy o`sish sur`atlarining sekinlashuvini

bildiradi.

A) Inflatsiya B) Gegemon

C) Konversiya D) Retsessiya

506. “Amerika fojeasi” romani

muallifini belgilang.

A) Jek London

B) Richard Oldington

C) Teodor Drayzer

D) Frans Kafka

19 – 20-MAVZULAR. 1946 –1991-YILLARDA 

SOVET ITTIFOQI 

507. Ikkinchi jahon urushinatijasida SSSR …

A) 27 mln. sovet fuqarolari halok bo`ldi.

B) 12, 5 mln. kishi nogiron bo`lib qoldi.

C) 3 mln aholisi bedarak yo`qoldi.

D) A, B

508. … yili sanoat ishlab chiqarishi hajmi urushdan

oldingi darajasidan oshib ketdi.

A) 1945-yili B) 1950-yili

C) 1955-yili D) 1960-yili

509. Urushdan keyin SSSRda yuz bergan

jarayonlarni davriga mosrafvishda joylashtiring.

1950-yili. 2. 1950-yillar o`rtalari.

1950-yillar oxiri. 4. 1970-yillarning ikkinchi

yarmi. 5. 1980-yillar. 6. 1950-yillarning ikkinchi

yarmi.

a) sanoat ishlab chiqarishi hajmi urushdan oldingi

darajasidan oshib

ketdi.

b) mamlakatda mavjud totalitar tuzum bir qadar

liberallashtirildi.

c) qishloq xo`jalik mahsulotlarini ishlab

chiqarishning o`sish sur`atlari ancha susaydi.

d) jamiyatda boshlangan inqiroz sovet davlati

tarixida `turg`unlik` davri nomini olgan.

e) kommunizm qurish to`g`risidagi rejasi barbod

bo`lgan, odamlar endi kommunizm safsatasiga

deyarli ishonmay qo`ygan edi.

f) qishloq xo`jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish

keskin o`sib, kolxozlarning pul daromadlari 3

martadan ko`proqqa oshdi.

A) 1-b; 2-c; 3-d; 4-a; 5-e; 6-f.

B) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d; 5-e; 6-f.

C) 1-d; 2-b; 3-a; 4-c; 5-e; 6-f.

D) 1-e; 2-c; 3-d; 4-b; 5-a; 6-f.

510. “U murakkab muammga duch

kelganda yaxshisi hech narsa

qilmaslikni ma`qul ko`rardi. Unda

boshqalarning xushomadiga, turli xil

unvonlar va ordenlarni yig`ishga

moyillik kuchli edi. Uni maqtash,

ulug`lash jarayoni 1970-yillardan

boshlandi va keyingi yillari borgan

sari kulgili tus olib bordi. Ayniqsa,

uning tushunib bo`lmaydigan

nutqlari aholining keng qatlami

orasida kulgi aralash nafrat, buyuk

mamlakat uchun achinish va uyat

hissini uyg`otdi.” Yuqoridagi

jumlada so`z qaysi SSSR rahbari

haqida ketmoqada?

A) I.Stalin B) N. Xrushchyov

C) L. Brejnev D) M. Gorbachyov

511. “U hokimiyatda turgan yillar

tarixda “iliqlik” davri degan nom

olgan.” Ushbu ta`rif qaysi SSSR

rahbariga haqida?

A) I.Stalin B) N. Xrushchyov

C) L. Brejnev D) M. Gorbachyov

512. I. Stalin qachon vafot etdi?

A) 1951-yil 5-mart

B) 1952-yil 5-mart

C) 1953-yil 5-mart

D) 1954-yil 5-mart

513. Stalinning o`limidan so`ng

hokimiyat uchun kurashda kim

g`alaba qozonadi?

A) N. Xrushchyov B) L. Brejnev

C) M. Gorbachyov D) B. Yelsen

514. Nikita Xrushchyov faoliyati

bilan bo`g`liq faqat to`g`ri berilgan

ma`lumotlarni aniqlang.

N. Xrushchyev 1953 – 1964-

yillari hokimiyatda turgan. 2. Uning

davrda sovet totalitar tuzumini isloh

qilish bo`yicha bir qator ishlar

amalga oshirildi. 3. Iqtisodiy sohada

sovet davlati tarixida birinchi marta

yengil sanoatning, xalq iste`moli mol

lari ishlab chiqarishning ustuvorligi

belgilandi. 4. Xalq iste`mol

buyumlari ishlab chiqarish ko`paydi,

uy-joylar qurilishi jadallashdi,

maoshlar oshirildi. 5. Qozog`iston,

Sibir va Volga bo`yidagi qo`riq va

bo`z yerlarni o`zlashtirish g`alla

yetishtirishni tez ko`paytirishning

muhim omili sifatida qaraldi. 6.

Oziq-ovqat muammosini hal qilish

uchun qishloq xo`jaligi solig`ini

pasaytirish, boqimanda qarzlardan

voz kechish, kolxozchilarning

tomorqalarini kengaytirish, qishloq

xo`jalik mahsulotlariga davlat xarid

narxlarini va kolxoz bozori

imkoniyatlarini oshirish, shuningdek,

qishloqqa texnika yetkazib berish

uchun kapital mablag`larni

ko`paytirish ko`zda tutildi. 7.

Jamiyatni siyosiy liberallashtirish

boshlandi.

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 4, 6

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6

515. KPSS ning qaysi syezdida N.

Xrushchyov `Shaxsga sig`inish va

uning oqibatlari to`g`risida` nutq

bilan chiqadi?

A) XIX syezd B) XX syezd

C) XXI syezd D) XXII syezd

`Shaxsga sig`inish va uning

oqibatlari to`g`risida` nutq bayon

etilgan syez qachon bo`lib o`tgan?

A) 1953-yil 5-martda

B) 1956-yil fevralda C)

1958-yil martda

D) 1964-yili oktabrda

517. Qaysi syezd kamchiliklariga

qaramasdan, sovet totalitar

davlatining xarakterini, Stalin va

uning sheriklari amalga oshirgan

jinoyatlarni ochib tashladi, shaxsga

sig`inishning mohiyati va ko`lamini

anglash jarayonini boshlab berdi?

A) XIX syezd B) XX syezd

C) XXI syezd D) XXII syezd

518. … syezd xalqaro

kommunistik harakatning inqirozini

boshlab berdi va sotsialistik tizim

oxirigacha bu inqirozdan chiqa

olmadi.

A) XIX syezd B) XX syezd

C) XXI syezd D) XXII syezd

519. Qaysi yili N. Xrushchyov

KPSS MK Birinchi sekretari

lavozimiga – SSSR Ministrlar

Sovetining Raisi lavozimini ham

qo`shib oldi?

A) 1953-yil 5-martda

B) 1956-yil fevralda

C) 1958-yil martda

D) 1964-yili oktabrda

520. … oziq-ovqat

mahsulotlarining taqchilligi yuzaga

kelib, SSSR borgan sari chetdan

ko`proq g`alla sotib olishga majbur

bo`ldi. Qishloq aholisi, birinchi

navbatda yoshlarning shaharlarga

ko`chib ketishi kuchaydi.

A) 1950-yili

B) 1950-yillar o`rtalari

C) 1950-yillar oxiri

D) 1970-yillarning ikkinchi yarmi

521. Qachon bo`lib o`tgan KPSS

MK Plenumi Xrushchyovni bir qator

xato va kamchiliklarda ayblab,

lavozimlaridan ozod qildi?

A) 1953-yil 5-martda

B) 1956-yil fevralda

C) 1958-yil martda

D) 1964-yili oktabrda

522. … hokimiyatda turgan

yillarning dastlabki o`n yili iqtisodiy

islohotlarni davom ettirish va jadal

rivojlanish yillari bo`ldi.

A) I. Stalin B) N. Xrushchyov

C) L. Brejnev D) M. Gorbachyov

523. N. Xrushchyov o`rniga KPSS MK Birinchi

kotibi qilib …(a),

SSSR Ministrlar Soveti Raisi etib

…(b)saylandi.

A) a- Yuriy Andropov; b-

Konstantin Chernenko

B) a- Yuriy Andropov; b- Mixail

Gorbachyov

C) a- Leonid Brejnev; b- Aleksey

Kosigin

D) a- Mixail Gorbachyov; b- Boris

Yelsen

524. Quyida berilgan voqealar va

ular yuz bergna yillarni bir-biriga

mos holda joylashtiring.

Leonid Brejnev vafot etadi.

KPSS MK Plenumi Mixail

Gorbachyovni Bosh kotib qilib

sayladi.

KPSS MKningPlenumida

mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy

rivojlantirishni jadallashtirish kursi

yangi rahbariyat va butun sovet

jamiyatining maqsadi deb e`lon

qilindi.

M.Gorbachyov e`lon qilgan

`qayta qurish`, ijtimoiy hayotni

demokratizatsiyalash va

`oshkoralik` siyosati ommaning

siyosiy faolligini keskin oshirdi

a) 1982-yil 10-noyabr; b) 1985-yil

mart; c) 1985-yil aprel; d) 1987-yil.

A) 1-a; 2-c; 3-b; 4-d.

B) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d.

C) 1-c; 2-a; 3-b; 4-d.

D) 1-d; 2-b; 3-c; 4-d.

525. Brejnev vafotidan so`ng

hokimiyatga kelgan keksa va

kasalmand rahbarlarni aniqlang.

A) Yuriy Andropov, Konstantin

Chernenko

B) Yuriy Andropov, Mixail

Gorbachyov

C) Leonid Brejnev, Aleksey Kosigin

D) Mixail Gorbachyov, Boris Yelsen

526. Ikkinchi jahon urushidan

so`ng sovet tashqi siyosatining

asosini qaysi davlat bilan dunyoda

gegemonlik uchun kurash tashkil

qildi?

A) Fransiya

B) Xitoy

C) Buyuk Britaniya

D) AQSH

527. Fidel Kastro nechanchi yilgi

inqilob natijasida Kubada

hokimiyatga kelgan edi?

A) 1958-yilgi B) 1959-yilgi C)

1960-yilgi D) 1961-yilgi

528. AQSHning qaysi davlatga

nisbatan olib borgan tajovuzkor

siyosati va bunga SSSR ning

aralashuvi ikki buyuk davlatlar

o`rtasida yadro urushi xavfini keltirib

chiqardi?

A) Kolumbiya B) Koreya

C) Vyetnam D) Kuba

529. Dunyoni yadro urushi

yoqasiga olib kelib qo`ygan

hodisa…?

A) “Berlin devorining qurilishi”

B) “Jahon iqtisodiy inqirozi”

C) “Arab urushi”

D) “Karib inqirozi”

530. AQSH prezidenti … bilan

sovet rahbari … o`rtasidagi kelishuv

dunyoni yadro urushi halokatidan

asrab qoldi.

A) J. Kennedi, N. Xrushchyov

B) L. Jonson, M. Gorbachyov

C) R. Reygan, L. Brejnev

D) F. Ruzvelt. I. Stalin

531. Ikkinchi jahon urushidan

so`ng, SSSR tarixida o`zgarish

yasagan davrlar va ularga mos

keluvchi javoblarni belgilang.

`Qayta qurish` davri. 2. `Iliqlik`

davri. 3. `Turg`unlik` davri.

a) davrida ham kapitalistik

mamlakatlar bilan tinch musobaqa

davom ettirilib, bu jarayon

Afg`onistonga sovet qo`shinlari

kiritilgunga qadar davom etdi.

b) davrida kapitalistik mamlakatlar

bilan tinch-totuv yashash tamoyili

ilgari surilib, bu SSSR bilan

kapitalistik mamlakatlar, avvalo,

AQSH o`rtasida munosabatlarning

ham iliqlashuviga olib keldi.

c) davrida M. Gorbachyov ilgari

surgan `yangicha siyosiy tafakkur`

tashabbusi SSSRning AQSH va

butun kapitalistik dunyo bilan

munosabatlarida keskin ijobiy

o`zgarishlarga olib keldi.

A) 1-a, 2-b, 3-c.

B) 1-a, 2-c, 3-b.

C) 1-c, 2-a, 3-b.

D) 1-c, 2-b, 3-a.

532. Qachon Afg`onistonga sovet

qo`shinlari kiritiladi?

A) 1977-yilda B) 1990-yilda

C) 1980-yilda D) 1979-yilda

533. 1991-yil SSSRda yuz bergan voqealarni

belgilang.

19-avgustga o`tar kechasi

Favqulodda holat davlat komiteti

(GKCHP) tuzilganligi to`g`risida

e`lon qilinib, unga SSSRning vitseprezidenti, bosh

vaziri kabi yuqori

lavozimli kishilar kirdi. 2. GKCHP

mamlakatning bir qator hududlarida

favqulodda holat e`lon qildi, 1977-

yilgi konstitutsiyaga xilof ravishda

faoliyat yuritayotgan hoki miyat

tizimlari tarqatib yuborildi. 3.

Muxolifatdagi partiya va harakatlar

faoliyati to`xtatildi, ommaviy

axborot vositalari ustidan qat`iy

nazorat o`rnatildi. 4. Moskvaga

qo`shin kiritildi. 5. Demokrtik

kuchlar 19-avgust kuni Rossiya

fuqarolariga murojaat qilib, GKCHP

harakatlari g`ayrikonstitutsion

to`ntarish, uning qarorlari

noqonuniy, deb e`lon qilindi.

19-avgust kuni minglab

moskvaliklar Rossiya Oliy Soveti

binosini himoya qilishga kirishdi.

Tanklarda kelay otgan qo`shinni

to`xtatishga harakat qilgan bir necha

yoshlar halok bo`ldi.

21-avgust kuni Rossiya Oliy Sovetining

favqulodda sessiyasi ochildi.

22-avgust kuni GKCHP a`zolari

qamoqqa olindi. 9. Avgust

voqealaridan keyin obro`si tushib

ketgan KPSSning faoliyati to`xtat ildi. Uning mulki

natsionalizatsiya

qilindi.

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

C) 1, 3, 5, 7, 9

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

534. Qachon Rossiya, Ukraina, Belorussiya

rahbarlari 1922-yilgi Ittifoq shartnomasini bekor

qilib,

Mustaqil Davlatlar Hamdo`stligi (MDH)

tuzilganligini e`lon qildi?

A) 1991-yil 21-dekabr

B) 1991-yil 21-avgust

C) 1991-yil 22-avgust

D) 1991-yil 8-dekabr

535. Mustaqil Davlatlar Hamdo`stligi (MDH)

tarkibiga a`zo bo`lib kirmagan sobiq sovet

respublikalarini belgilang.

Litva. 2. Latviya. 3. Estoniya. 4.

Moldoviya. 5. Gruziya. 6.

Armaniston. 7. Ozarbayjon. 8.

Turkmaniston. 9. Tojikiston. 10.

Qirg`iziston.

A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 5, 6, 7 D) 1, 2, 3, 5

536. … mansabdor shaxs

tomonidan o`z lavozimini,

vakolatlarini suiiste`mol qilish yoki

o`z lavozimidan davlat va jamiyat

manfaatlariga zid ravishda

foydalanish, pora olish va berish.

A) Syezd B) Boykot

C) Korrupsiya D) Plenum

537. … tashkilotlar, partiyalar,

aholining ma`lum guruhlar

vakillarining yig`ilishi, anjuman.

A) Syezd B) Boykot

C) Korrupsiya D) Plenum

538. … biror tashkilotga saylangan

rahbar organlari yoki sud

a`zolarining yig`ilishi.

A) Syezd B) Boykot

C) Korrupsiya D) Plenum

539. `Erk istar ko`ngil` kitobi

muallifini aniqlang.

A) Omon Matjon

B) Maqsud Shayxzoda

C) Hamid Olimjon

D) Shuhrat Ergashev

540. 1964– 1982-yillarda SSSRni

boshqargan rahbarni toping.

A) I. Stalin B) N. Xrushchyov

C) L. Brejnev D) M. Gorbachyov

21-MAVZU. 1946– 1991-YILLARDA 

BUYUKBRITANIYAVA FRANSIYA 

541. Ikkinchi jahon urushi

natijasida Buyuk Britaniya …

A) Savdo flotining katta qismi

yo`qotildi

B) mustamlaka va dominionlardagi

obro`siga ham putur yetdi.

C) AQSHga qaramligi asta-sekin

ortib bordi.

D) A, B, C

542. Buyuk Britaniyada urushdan

keyingi dastlabki saylovlarda qaysi

partiya g`olib chiqdi?

A) konservatorlar B) sotsialistlar

C) liberallar D) leyboristlar

543. Qachon Buyuk Britaniya

NATOga a`zo bo`ldi?

A) 1945-yilda B) 1947-yilda

C) 1949-yilda D) 1952-yilda

544. … o`tkazilgan saylovlarda

konservatorlar g`alaba qozondi.

A) 1948-yilda B) 1950-yilda

C) 1951-yilda D) 1952-yilda

545. Urushadan keyin ikkinchi bor

o`tkazilgan saylovlarda

konservatorlar g`alaba qozongach,

kim yana bosh vazir lavozimini

qayta egallaydi?

A) M. Tetcher B) U. Cherchill

C) J. Meyjor D) G. Makmillan

546. Urushadan keyin o`tkazilgan

saylovlarda ikkinchi bor g`alaba

qozongach, konservatorlar Buyuk

britaniyani yana necha yil

boshqarishgan?

A) 10 yil B) 11 yil

C) 13 yil D) 19 yil

547. Buyuk Britaniyada 1964-yili

hokimiyatga kelgan … bir qator

islohotlarni amalga oshirdi. Bu

aholining turmush sharoitiga salbiy

ta`sir ko`rsatdi.

A) konservatorlar B) sotsialistlar

C) liberallar D) leyboristlar

548. Qaysi o`n yillikga Buyuk

Britaniya iqtisodiy holatning

keskinlashuvi bilan kirib keladi?

A) 1950-yillar B) 1960-yillar

C) 1970-yillar D) 1980-yillar

549. Keskin siyosiy kurashlar

ostida o`tgan 1979-yilgi parlament

saylovlarida saylovchilar kimlarga

ovoz beradi?

A) konservatorlar B) sotsialistlar

C) liberallar D) leyboristlar

550. Margaret Tetcher qachon

bosh vazir bo`ldi?

A) 1951-yil B) 1964-yil

C) 1972-yil D) 1979-yil

551. `Tetcher davri` …

A) 1979 – 1980-yillar

B) 1979 – 1990-yillar

C) 1979 – 1989-yillar

D) 1979 – 1999-yillar

552. `Tetcher davri`da …

Britaniyada Yevropada eng ko`p

ish o`rinlari yaratdi. 2. Davlat sektori

qisqartirildi, uning samaradorligi

oshirildi. 3. Ichki siyosatda asosiy

e`tibor xususiy tadbirkorlikni

rivojlantirishga qaratildi.

Iqtisodga davlat aralashuvini

kamaytirish sari dadil qadamlar

tashlandi. 5. Soliqlar ko`paytirildi. 6.

Inflatsiyaga qarshi kurash bosh

vazifa qilib belgilandi. 7. Folklend

orollari uchun Argentina bilan urush

olib bordi.

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

B) 1, 2, 3, 4, 6, 7

C) 1, 2, 3, 4, 5

D) 1, 2, 4, 5, 6, 7

553. Qaysi yillar Britaniya

iqtisodiyotida chuqur tizim

o`zgarishlari yuz berdi?

A) 1950-yillar B) 1960-yillar

C) 1970-yillar D) 1980-yillar

554. M. Tetcher bosh vazir

lavozimidan iste`foga chiqqach,

uning o`rniga kim keldi?

A) E. Xit B) T. Bler

C) J. Kallegan D) J. Meyjor

555. Quyida berilgan B. Britaniya

bosh vazirlaridan qaysi biri ilgari

moliya vaziri lavozimida ishlagan?

A) E. Xit B) T. Bler

C) J. Kallegan D) J. Meyjor

556. … hukumatning

neokonservatizm siyosatini davom

ettirdi.

A) E. Xit B) T. Bler

C) J. Kallegan D) J. Meyjor

557. Ikkinchi jahon urushidan

keyin B. Britaniya tashqi siyosatda

qaysi davlatga tayandi?

A) SSSR B) AQSH C)

Fransiya D) Xitoy

558. Ikkinchi jahon urushidan

so`ng Buyuk Britaniya tashqi

siyosatda …

Buyuk Britaniya AQSHga tayandi.

O`zining NATOdagi ishtirokini

faollashtirdi.

AQSHning Hindixitoydagi

tajovuzkor siyosatini qo`llabquvvatladi.

Janubiy Afrika va Janubiy

Rodeziyadagi irqchilik rejimlarini

qo`llab-quvvatladi.

A) 1, 2 B) 1, 2, 3

C) 3, 4 D) 1, 2, 3, 4

559. Shimoliy Irlandiya

muammosi yana keskinlashgan va

Buyuk Britaniya u yerga qo`shin

kiritgan yilni belgilang.

A) 1982-yil B) 1979-yil

C) 1969-yil D) 1990-yil

560. Qaysi yili Buyuk Britniya

Folklend orollari uchun Argentina

bilan urush olib boradi?

A) 1982-yil B) 1979-yil

C) 1969-yil D) 1990-yil

561. Qaysi davlat bilan olib

borilgan urushda Buyuk Britaniya

`imperiyachilik tafakkur`ini

namoyon qiladi?

A) Meksika B) Irlandiya

C) Braziliya D) Argentina

562. Ikkinchi jahon urushidan

so`ng Fransiyada sodir bo`lgan

jarayonlarni yillariga mos ravishda

joylashtiring.

1945-yil. 2. 1946-yil. 3. 1958-yil.

a) Fransiyaning yangi konstitutsiyasi

kuchga kirdi.

b) sanoat va qishloq xo`jalik

mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi

urushdan oldingi darajasining

yarmiga ham yetmadi.

c) Fransiyada navbatdagi siyosiy

inqiroz boshlandi. Hokimiyatga

kelgan Sharl de Goll Milliy majlisni

tarqatib yubordi.

A) 1-a; 2-c; 3-b. B) 1-a; 2-b; 3-c.

C) 1-b; 2-a; 3-c. D) 1-b; 2-c; 3-a.

563. Qachon Fransiyada To`rtinchi

respublika davri barham topdi?

A) 1945-yilda B) 1946-yilda

C) 1958-yilda D) 1960-yilda

564. … referendum o`tkazilib,

unda fransuzlar Sh. de Goll

boshchiligida ishlab chiqilgan

konstitutsiyani ma`qulladilar.

A) 1958-yil 21-dekabrda

B) 1958-yil sentabrda

C) 1968-yil mayda

D) 1960-yili

565. Sh. de Goll Fransiya

prezidenti qilib saylangan(a) va

iste`foga chiqishga majbur

bo`lgan(b) yillar to`g`ri berilgan

javobni toping.

A) a- 1958-yil; b- 1968-yil.

B) a- 1960-yil; b- 1968-yil.

C) a- 1952-yil; b- 1960-yil.

D) a- 1960-yil; b- 1965-yil.

566. Quyida berilganlarni birbiriga moslang.

1950-yillari. 2. 1960-yillar oxirida.

1970-yillarning oxirida.

a) Fransiya iqtisodiyotini

modernizatsiya qilish davom etdi.

Fransiya sanoat va qishloq xo`jalik

mahsulotlarining yirik eksport

qiluvchisiga aylandi. Fransuz mehnat

kashlarining moddiy farovonligi ham

ancha yaxshilandi.

b) Beshinchi respublikada inqiroz

boshlandi. Davlatning qat`iy tartibga

solish siyosati fransuz jamiyatining

ko`plab qatlamlarini norozi qildi.

c) Fransiya iqtisodiyoti juda

murakkab holatda edi.

d) iqtisodiy o`sish boshlandi.

To`rtinchi respublika yillarida

sanoatning zamonaviy sohalari

paydo bo`ldi

A) 1- c, d; 2- b; 3-a.

B) 1- c; 2- b; 3-a, d.

C) 1- d; 2-a, b; 3-c.

D) 1- a, b; 2-d; 3-c.

567. Fransiya haqida keltirilgan

ma`lumotlardan qaysi birida tarixiy

xatolikka yo`l qo`yilgan?

A) Mustamlakachilik endi o`tmish

ekanligini tushungan president Sharl

de Goll 1960-yili Fransiyaning

Afrikadagi deyarli barcha mustaml

akalariga mustaqillik berdi.

B) 1968-yil mayda Parij

talabalarining namoyishi boshlandi.

C) 1970-yillarning oxirida sotsialist

Fransua Mitteran Fransiya prezidenti

etib saylandi.

D) So`l kuchlarning hamkorlikdagi

dasturida kichik o`zgarishlar bilan

1994-yilgacha saqlab qolindi.

568. Ikkinchi jahon urushidan

so`ng Fransiya tashqi siyosatda …

Sh. de Goll tomonidan belgilab

berilgan tashqi siyosiy kursni davom

ettirdi.

Yangi-yangi hududlarni

egallashda davom etdi.

Fransiya Yevropada xavfsizlik va

hamkorlik bo`yicha Xelsinki

kengashini o`tkazishda katta rol

o`ynadi.

YIH (Yevropa iqtisodiy

hamjamiyati) doirasida G`arbiy

Yevropa mamlakatlari bilan faol

hamkorlik qildi.

Varshava shartnomasiga qo`shildi.

Atlantika yo`nalishidagi an`analar

kuchaydi.

AQSH bilan aloqalar ancha

faollashdi.

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C) 1, 3, 4, 5, 6, 7

D) 1, 3, 4, 6, 7

569. Eksport …

A) mahsulot, xizmat yoki kapitalni

o`z mamlakatidan tashqariga

chiqarish

B) AQSHning harbiy va iqtisodiy

qudratidan dushman rejimlarga

qarshi va ularda demokratik tizimni

o`rnatish uchun foydalanish

tarafdorlari bo`lgan bir qism

konservativ siyosatchilar mafkurasi

C) u mumxalq so`rovi, davlat

ahamiyatidagi muhim masalani hal

qilish bo`yicha o`tkaziladigan

umumxalq ovoz berish

D) tashkilotlar, partiyalar, aholining

ma`lum guruhlar vakillarining

yig`ilishi, anjuman.

570. Neokonservatizm …

A) mahsulot, xizmat yoki kapitalni

o`z mamlakatidan tashqariga

chiqarish

B) AQSHning harbiy va iqtisodiy

qudratidan dushman rejimlarga

qarshi va ularda demokratik tizimni

o`rnatish uchun foydalanish

tarafdorlari bo`lgan bir qism

konservativ siyosatchilar mafkurasi

C) u mumxalq so`rovi, davlat

ahamiyatidagi muhim masalani hal

qilish bo`yicha o`tkaziladigan

umumxalq ovoz berish

D) tashkilotlar, partiyalar, aholining

ma`lum guruhlar vakillarining

yig`ilishi, anjuman.

571. Referendum …

A) mahsulot, xizmat yoki kapitalni

o`z mamlakatidan tashqariga

chiqarish

B) AQSHning harbiy va iqtisodiy

qudratidan dushman rejimlarga

qarshi va ularda demokratik tizimni

o`rnatish uchun foydalanish

tarafdorlari bo`lgan bir qism

konservativ siyosatchilar mafkurasi

C) u mumxalq so`rovi, davlat

ahamiyatidagi muhim masalani hal

qilish bo`yicha o`tkaziladigan

umumxalq ovoz berish

D) tashkilotlar, partiyalar, aholining

ma`lum guruhlar vakillarining

yig`ilishi, anjuman.

572. `Cho`qqida qolgan ovchining

ohi-zori` asari mualliflarini aniqlang.

A) Chingiz Aytmatov va Muxtor

Shoxonov

B) Maqsud Shayxzoda va Hamid

Olimjon

C) Usmon Nosir va Mirtemir

D) Abdulla Qodiriy va Cho`lpon

22-MAVZU. 1946 – 1991-YILLARDA 

GERMANIYA VA ITALIYA 

573. Germaniya Federativ

Respublikasi (GFR) tashkil qilingan

sanani aniqlang.

A) 1949-yil mayda

B) 1949-yil 7-oktabrda

C) 1949-yil 10-dekabrda

D) 1949-yil noyabrda

574. Germaniya Federativ

Respublikasi (GFR) qaysi davlatlar

okkupatsiya zonasida tashkil

qilinadi?

A) AQSH, Buyuk Britaniya va

Fransiya

B) AQSH, Italiya va Fransiya

C) AQSH, Buyuk Britaniya va

SSSR

D) AQSH, Buyuk Britaniya va

Italiya

575. Germaniya Federativ

Respublikasi tuzilgach qaysi siyosiy

arbob uning kansleri deb e`lon

qilingan?

A) Gelmut Kol

B) Konrad Adenauer

C) Aristid Brian

D) Angela Merkel

576. Qachon Germaniya

demokratik Respublikasi (GDR)

tashkil qilinad?

A) 1949-yil mayda

B) 1949-yil 7-oktabrda

C) 1949-yil 10-dekabrda

D) 1949-yil noyabrda

577. Germaniya demokratik

Respublikasi (GDR) qaysi davlat

okkupatsion zonasida tashikil

etilgan?

A) AQSH B) SSSR

C) Buyuk Britaniya D) Fransiya

578. Germaniya demokratik

Respublikasi (GDR) poytaxti …

A) Frankfurt

B) Janubiy Berlin

C) Sharqiy Berlin

D) Strasburg

579. Germaniyaning ikkita

davlatga bo`linishi qancha vaqt

davom etdi?

A) bir asr B) yarim asr C)

ikki asr D) uch asr

580. Qaysi yillar GFRda iqtisod

jadal sur`atlar bilan rivojlandi?

A) 1940– 1950-yillari

B) 1950– 1960-yillari

C) 1960– 1970-yillari

D) 1970– 1980-yillari

581. Quyida berilgan omillardan

qaysi birlari GFR xo`jaligining jadal

sur`atlar bilan tiklanishini ta`minladi.

Harbiy xaraj atlarning kamligi. 2.

`Marshall rejas i` bo`yicha

Amerikaning mo`l-ko`l yordami. 3.

Arzon chet el ishchi kuchidan

unumli foydalanish. 4. Yangi

uskunalarning keltirilishi. 5. SSSR

qamalining bekor qilinishi.

A) 1, 2, 3, 4 B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 2, 4 D) 1, 5

582. Siyosiy raqiblarining qaramaqarshiliklarini

yengib, qachon GFR

NATOga a`zo bo`ladi?

A) 1950-yil B) 1954-yil

C) 1955-yil D) 1959-yil

583. … ahdlashuvining kuchga

kirishi tufayli GFR uchun

okkupatsiya davri tugadi.

A) London B) Parij

C) Moskva D) Vashington

584. Qaysi yildayoq GFRda misli

ko`rilmagan taraqqiyotga erishildi?

A) 1950-yil B) 1954-yil

C) 1955-yil D) 1959-yil

585. GFRning misli ko`rilmagan

taraqqiyotga erishuvida nimalar

muhim rol o`yndi?

A) Sharqdan ko`chib kelayotganlar

oqimi

B) `Marshall rejasi` doirasida olgan

salmoqli moliyaviy `darmon`

C) Ikkinchi jahon urushi

D) A, B

586. Qaysi yillar GFRda

iqtisodning jadal o`sish davri bo`lib,

`nemis iqtisodiy mo`jizasi` nomini

oldi?

A) 1940– 1950-yillari

B) 1950– 1960-yillari

C) 1960– 1970-yillari

D) 1970– 1980-yillari

587. Gelmut Kol qachon GFR

kansleri qilib saylanadi?

A) 1980-yilda B) 1981-yilda

C) 1982-yilda D) 1983-yilda

588. Gelmut Kol qaysi partiyadan

edi?

A) Xristian-sotsialistlar partiyasi

B) Konservatorlar partiyasi

C) Katolik markaz partiyasi

D) Xristian-demokrat pariyasi

589. Gelmut Kol kanslerlik yillari

GFRda …

A) soliqlar qisqartirildi.

B) davlat xarajatlari tartibga solindi.

C) davlatning biznesga aralashuvini

kamaytir ish, raqobatni

rag`batlantirish bo`yicha tadbirlar

amalga oshirildi.

D) A, B, C

590. Qachon GDRda inqilob

boshlanib, ikki davlatni ajratib

turgan, `sovuq urush` ramzi bo`lgan

Berlin devori buzib tashlandi?

A) 1989-yilda B) 1990-yilda C)

1991-yilda D) 1992-yilda

591. Qachon yagona Germaniya

davlati tashkil topganligi e`lon

qilindi?

A) 1990-yil 3-dekabr

B) 1990-yil 3-oktabr

C) 1990-yil 7-noyabr

D) 1990-yil 10-sentabr

592. … bo`lib o`tgan navbatdan

tashqari saylovlarda yana G. Kol

boshchiligidagi koalitsiya g`alaba

qozondi.

A) 1990-yil sentabr

B) 1990-yil oktabr

C) 1990-yil noyabr

D) 1990-yil dekabr

593. Qachon Italiyaning yangi

konstitutsiyasi kuchga kirdi?

A) 1948-yil 1-yanvardan

B) 1949-yil 10-fevraldan

C) 1950-yil 18-noybardan

D) 1947-yil 3-dekabrdan

594. Ikkinchi jahon urushidan

so`ng Italiya …

G`arbning yetakchi davlatlari

bilan ittifoqchi bo`lishga intildi.

Italiya `Marshall rejasi`ga

qo`shildi.

NATOga a`zo bo`ldi.

O`z hududida AQSHning harbiy

bazalari joylashtirildi.

Yevropa integratsiyasi g`oyasini

faol hayotga tatbiq qilib bordi.

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

595. Qachon Yevropa iqtisodiy

hamkorligini(YIH) tuzish to`g`risida

Rim shartnomasi imzolandi?

A) 1955-yilda B) 1956-yilda

C) 1957-yilda D) 1958-yilda

596. Quyida berilgan sanalar va

ularga oid hodisalarni mos ravishda

joylashtiring.

1950 – 1960-yillar. 2. 1980-yillar.

1980 – 1990-yillar boshlari.

a) Italiyada mafiyaga qarshi kurash

davri bo`ldi.

b) koalitsion hukumat shakllandi.

c) jadal rivojlanishga qaramasdan,

ishchilar harakati avvalgi darajasida

qoldi, ba`zan hatto faollashdi ham.

Ish tashlash harakati bo`yicha Italiya

boshqa mamlakatlardan ancha

oldinlab ketdi.

A) 1-b; 2-c; 3-a. B) 1-b; 2-a; 3-c.

C) 1-c; 2-b; 3-a. D) 1-c; 2-a; 3-b.

597. Qachon Italiyada chuqur

iqtisodiy inqiroz boshlanadi?

A) 1972-yilda B) 1974-yilda

C) 1976-yilda D) 1978-yilda

598. Ikkinchi jahon urushidan

qaysi davlatda Yevropaning qaysi

davlatida hukumatning tez-tez

almashishi o`ziga xos an`anaga

aylanib qolgan edi?

A) Germaniya B) Fransiya

C) Buyuk Britaniya D) Italiya

599. … da mafiya katta kuchga

aylangan. Aholiga dahshat soladi,

uni qo`rqitadi, talonchilik va qotillik

qiladi, pul undiradi, doimiy pul

to`lab turgan boylarning daxlsizligini

ta`minlaydi. Kim mafiya bilan

kelishmasa uni doimiy ta`qib qiladi,

o`ldiradi.

A) Germaniya B) Fransiya

C) Buyuk Britaniya D) Italiya

600. … Germaniya va Avstriyada

hukumat boshlig`i, bosh vazir

shunday ataladi.

A) Papa B) Kansler

C) Defitsit D) Mafiya

601. … zo`rlik, qo`rqitish, terror,

qotillik, ig`vogarlik usullari bilan

iqtisodiy va siyosiy maqsadlarga

erishish uchun tuziladigan maxfiy

uyushma; uyushgan jinoyatchilik

tashkiloti.

A) Papa B) Kansler

C) Defitsit D) Mafiya

602. … taqchillik, biron-bir

narsaning yetishmasligi. Masalan,

chetga tovar sotish – eksportga

nisbatan chetdan tovar olib kirish –

importning oshib ketishi tashqi savdo

defitsiti deb ataladi.

A) Papa B) Kansler

C) Defitsit D) Mafiya

603. `Berlin devoriga chizgilar`

(`Tugamagan qo`shiq`) she`ri

muallifini aniqlang.

A) Jamol Kamol

B) Abdulla Oripov

C) Bobur Bobomurod

D) Zarif Sulton

23-MAVZU. 1946– 1 991-YILLARDA 

YAPONIYA VAOSIYONING 

YANGIINDUSTRIAL 

MAMLAKATLARI 

604. Ikkinchi jahon urushi

Yaponiya uchun qanday natijalar

bilan yakunlanganligi tarixiy

haqiqatga muvofiq bo`lgan

javoblarni belgilang.

Urushda 7 mln. yaponlar halok

bo`ldi.

Ikkinchi jahon urushida Yaponiya

mag`lubiyatga uchradi.

Yaponiya o`zining barcha

mustamlakalaridan ayrildi.

AQSH tomonidan okkupatsiya

qilindi.

A) 1, 5 B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4 D) 2, 4

605. Ikkinchi jahon urushidan

so`ng Yaponiyada hokimiyat kim

boshchiligidagi okkupatsion

qo`shinlari shtabiga o`tadi?

A) Spaats B) Delatr de Tassini

C) Jukov D) Duglas Makartur

606. 1952-yilgacha Yaponiya

hukumati kim boshchiligidagi shtab

tomonidan nazorat qilinadi?

A) Spaats B) Delatr de Tassini

C) Jukov D) Duglas Makartur

607. Yaponiyani modernizatsiya

qilish bo`yicha reja va tashabbuslar

qaysi shtabga tegishli edi?

A) Spaats B) Delatr de Tassini

C) Jukov D) Duglas Makartur

608. Yaponiyada demokratik

jarayonlarni boshlagan amerikaliklar

ko`zlagan maqsadlar ko`rsatilgan

javobni toping.

A) yaponlarda o`zining ming yillik

jangchilik an`analariga ega bo`lgan

jangovarlik ruhini sindirish

B) yaponiyani o`ziga ham siyosiy,

ham iqtisodiy tomondan qaram qilib

olish

C) Yaponiyaning demokratik

davlatga aylanishi va hech qachon

boshqalarga xavf solmasligi

D) A, C

609. Qachon Yaponiyada mehnat

munosabatlarini demokratlashtirish

maqsadida kasaba uyushmalari

to`g`risida qonun qabul qilinadi?

A) 1945-yilda B) 1946-yilda

C) 1947-yilda D) 1948-yilda

610. Qachondan Yaponiyada

kadrlar tayyorlashning amerikacha

standartlari joriy qilindi?

A) 1946-yildan B) 1948-yildan

C) 1949-yildan D) 1950-yildan

611. Yaponlarni eng zamonaviy

biznes usullari bilan tanishtirish va

Yaponiya iqtisodini yanada

yuksaltirishda amaliy yordam

sifatida qaysi ma`ruza bilan chiqish

qilgan mashxur iqtisodchini anilang.

A) Lorin B) Daues

C) Deming D) Yung

612. Quyida berilganlarni bir-birga

moslang.

1950 – 1960-yillar. 2. 1956 –

1970-yillar. 3. 1960-yillarning oxiri.

1970-yillar.

a) `yapon iqtisodiy mo`jizasi`; b)

neft inqirozi Yaponiyani o`z

iqtisodiy tizimini keskin

o`zgartirishga majbur qildi; c)

Yaponiya yalpi ichki mahsulotning

hajmi bo`yicha dunyoda AQSHdan

keyin ikkinchi o`ringa chiqib oldi. d)

Yaponiyaning to`liq iqtisodiy

tiklandi.

A) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d.

B) 1-a; 2-c; 3-b; 4-d.

C) 1-d; 2-a; 3-c; 4-b.

D) 1-d; 2-b; 3-c; 4-a.

613. Yaponiyada demokratiyaning

shakllanishi uchun amalga oshirilgan

islohotlarni toping.

Siyosiy va diniy erkinliklar

to`g`risida direktiva qabul qilindi. 2.

Matbuotda senzura bekor qilindi. 3.

Barcha siyosiy mahbuslar ozod

etildi. 4. Ilgarigi militaristik jamoat

tashkilotlari tarqatib yuborildi. 5.

Siyosiy partiyalarni qayta tuzish

jarayoni boshlandi.

A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5 D) 2, 3, 5

614. Dunyoda `yapon iqtisodiy

mo`jizasi` deb iqtisodning nihoyatda

jadal – yiliga … % dan

rivojlanish davriga aytiladi.

A) 7 % B) 11% C) 15% D) 20%

615. Quyida berilgan

ma`lumotlardan qaysi biri tarixiy

haqiqatgan muvofiq emas.

A) “Yapon iqtisodiy mo`jizasi”

davrida sanoatning o`sish sur`atlari

juda yuqori bo`lib, bu, asosan, og`ir

sanoat va kimyo ishlab chiqarishini

rivojlantirish hi sobiga yuz berdi.

B) Yaponiya o`z yutuqlarini Tokioda

bo`lib o`tgan `EKSPO–70`

ko`rgazmasida muvaffaqiyatli

namoyish qildi.

C) Yapon `iqtisodiy mo`jizasi`

arzon baliqchilikka asoslangan edi.

D) Sanoatda ilmtalab ishlab

chiqarish sohalariga asosiy e`tibor

qaratildi. Mahsulot qiymatining

asosiy qismini ilmiy yangiliklar,

xodimlarning texnik malakasi,

dizayn, nou-xau va shu kabilar

tashkil qildi.

616. 1980-yillardan Yaponiyada

nechta texnopolislar tashkil qilindi?

A) 20 ta B) 10 ta

C) 50 ta D) 26 ta

617. Qaysi davrga kelib Yaponiya

jahon bozoriga yangi turdagi mahsul

otlar – mikroprotsessorlar, personal

kompyuterlar, sanoat robotlari va tez

o`zgaruvchan ishlab chiqarish

tizimlari bilan chiqdi?

A) 1970-yillar B) 1980-yillar

C) 1990-yillar D) 1960-yillar

618. Qaysi yillarga kelib

Yaponiyada postindustrial iqtisodiy

model shakllandi?

A) 1970-yillar B) 1980-yillar

C) 1990-yillar D) 1960-yillar

619. XX asrning 60 – 80-yillarida

amalga oshirilgan jadal

modernizatsiyalash tufayli Osiyoning

qaysi davlatlari `Osiyo yo`lbarslari`,

`yangi industrial davlatlar” nomini

oldi?

A) Tayland, Malayziya, Indoneziya,

Filippin

B) Janubiy Koreya, Tayland,

Singapur, Gonkong

C) Janubiy Koreya, Tayvan,

Singapur, Gonkong

D) Hiniston, Eron, Afg`oniston,

Birma

620. XX asrning ikkinchi yarmida

`yangi industrial davlatlar` ichidan

Osiyo qit`asida barqaror ijtimoiyiqtisodiy taraqqiyot,

qoloql ikd an

taraqqiyotning yuqori darajasiga

erishgan davlatga … yaqqol misol

bo`la oladi.

A) Eron B) Tailand

C) Birma D) Janubiy Koreya

621. Juda kambag`al bo`lgan

Janubiy Koreyada 1970-yillardan

og`ir sanoat, avvalo, …(a), …(b),

…(c)sanoati rivojlantirildi.

A) a- metallurgiya; bmashinasozlik; c- kimyo.

B) a- aviatsiya; b- metallurgiya; cneft.

C) a- energetika; b- mashinasozlik;

c- metallurgiya.

D) A) a- neft; b- kimyo; cmashinasozlik.

622. … ga kelib Janubiy Koreya

iqtisodiy rivojlangan industrial

davlat sifatida shakllandi va

postindustrial taraqqiyot

elementlariga ega bo`lib, jahon

iqtisodiyotida muhim o`rin egalladi.

A) 1970-yillar B) 1980-yillar

C) 1990-yillar D) 1960-yillar

623. Yaponiya modeli asosida

kapitalistik taraqqiyot yo`lidan

rivojlanayotgan va bunda yuqori

natijalarga erishayotgan ikkinchi

to`lqin davlatlarini toping.

A) Tayland, Malayziya, Indoneziya,

Filippin

B) Janubiy Koreya, Tayland,

Singapur, Gonkong

C) Janubiy Koreya, Tayvan,

Singapur, Gonkong

D) Hiniston, Eron, Afg`oniston,

Birma

624. Osiyodagi yangi industrial

davlatlarning barchasini birlashtirib

turuvchi umumiy jihatlarni belgilang.

A) parlament demokratiyasi va

ko`ppartiyaviylik tizimi

B) xususiy mulkka asoslangan

tadbirkorlikni va erkin bozorni

taraqqiy ettirish

C) rivojlangan mamlakatlarning

yordamiga tayanish va tashqi

investitsiyalar uchun qulay sharoit

yaratish

D) A, B, C

625. Direktiva …

A) loyihalash, chizish, o`ylab topish.

Dizayn – bu loyihalash tafakkuri va

ijodning uyg`unligiga asoslangan

faoliyat turi.

B) biron turdagi ishlab chiqarishni

tashkil qilish uchun zarur bo`lgan

texnik, tijorat va boshqa bilimlar

majmuyi. Bu atama hujjatlar

almashinuvi, ishchilarni o`qitish,

mutaxassislar ishtiroki ko`zda

tutilgan xalqaro kelishuv va

shartnomalarda qo`llaniladi.

C) jamiyatda harbiylar qatlami va

harbiy ruhning ustuvorligiga, harbiy

kuchga tayanuvchi siyosiy tizim. Bu

tizimda davlat xarajatlarining katta

qismi harbiy maqsadlarga

yo`naltiriladi.

D) yuqori tashkilotning unga

bo`ysunuvchi tashkilotlarga

beradigan ko`rsatmasi, bajarilishi

lozim bo`lgan hujjat.

626. Nou-xau …

A) loyihalash, chizish, o`ylab topish.

Dizayn – bu loyihalash tafakkuri va

ijodning uyg`unligiga asoslangan

faoliyat turi.

B) biron turdagi ishlab chiqarishni

tashkil qilish uchun zarur bo`lgan

texnik, tijorat va boshqa bilimlar

majmuyi. Bu atama hujjatlar

almashinuvi, ishchilarni o`qitish,

mutaxassislar ishtiroki ko`zda

tutilgan xalqaro kelishuv va

shartnomalarda qo`llaniladi.

C) jamiyatda harbiylar qatlami va

harbiy ruhning ustuvorligiga, harbiy

kuchga tayanuvchi siyosiy tizim. Bu

tizimda davlat xarajatlarining katta

qismi harbiy maqsadlarga

yo`naltiriladi.

D) yuqori tashkilotning unga

bo`ysunuvchi tashkilotlarga

beradigan ko`rsatmasi, bajarilishi

lozim bo`lgan hujjat.

Militarizm …

A) loyihalash, chizish, o`ylab topish.

Dizayn – bu loyihalash tafakkuri va

ijodning uyg`unligiga asoslangan

faoliyat turi.

B) biron turdagi ishlab chiqarishni

tashkil qilish uchun zarur bo`lgan

texnik, tijorat va boshqa bilimlar

majmuyi. Bu atama hujjatlar

almashinuvi, ishchilarni o`qitish,

mutaxassislar ishtiroki ko`zda

tutilgan xalqaro kelishuv va

shartnomalarda qo`llaniladi.

C) jamiyatda harbiylar qatlami va

harbiy ruhning ustuvorligiga, harbiy

kuchga tayanuvchi siyosiy tizim. Bu

tizimda davlat xarajatlarining katta

qismi harbiy maqsadlarga

yo`naltiriladi.

D) yuqori tashkilotning unga

bo`ysunuvchi tashkilotlarga

beradigan ko`rsatmasi, bajarilishi

lozim bo`lgan hujjat.

628. Dizayn …

A) loyihalash, chizish, o`ylab topish.

Dizayn – bu loyihalash tafakkuri va

ijodning uyg`unligiga asoslangan

faoliyat turi.

B) biron turdagi ishlab chiqarishni

tashkil qilish uchun zarur bo`lgan

texnik, tijorat va boshqa bilimlar

majmuyi. Bu atama hujjatlar

almashinuvi, ishchilarni o`qitish,

mutaxassislar ishtiroki ko`zda

tutilgan xalqaro kelishuv va

shartnomalarda qo`llaniladi.

C) jamiyatda harbiylar qatlami va

harbiy ruhning ustuvorligiga, harbiy

kuchga tayanuvchi siyosiy tizim. Bu

tizimda davlat xarajatlarining katta

qismi harbiy maqsadlarga

yo`naltiriladi.

D) yuqori tashkilotning unga

bo`ysunuvchi tashkilotlarga

beradigan ko`rsatmasi, bajarilishi

lozim bo`lgan hujjat.

629. … texnologik yangiliklarni

samarali qo`llash maqsadida tashkil

qilingan erkin iqtisodiy hudud.

Faoliyatining asosini ilmiy

tadqiqotlar tashkil qiladi.

A) Investitsiya B) Texnopolis

C) Innovatsiya D) Senzura

630. … iqtisodiyotning biron-bir

sohasiga uzoq muddatli kapital

kiritish.

A) Investitsiya B) Texnopolis

C) Innovatsiya D) Senzura

631. “G`arb o`lkasi haqidagi

xotiralar` kitobi mullifini belgilang.

A) Roka Tokutami

B) Rabindranat Tagor

C) Naoe Kinosito

D) Yasusi Inoue

24-MAVZU. 1946 – 1991-YILLARDA 

XITOYXALQ RESPUBLIKASI 

632. Ikkinchi jahon urushi

yillarida Xitoyda rasmiy hokimiyat

kim boshchiligidagi Gomindan

partiyasi (Milliy partiya)ga tegishli

edi?

A) Den Syaopin B) Mao Szedun

C) Chan Kayshi D) Sun Yat Sen

633. 1945-yili mamlakat hududi va

aholisining katta qismi gomindanchi

… hukumati tomonidan nazor at

qilinardi.

A) Den Syaopin B) Mao Szedun

C) Chan Kayshi D) Sun Yat Sen

634. … hukumati BMTni tuzishda

faol qatnashdi va buyuk davlat

sifatida Xavfsizlik Kengashining

…ta doimiy a`zolaridan biri bo`ldi.

A) Sun Yat Sen, 3

B) Chan Kayshi, 5

C) Mao Szedun, 10

D) Den Syaopin, 7

635. Qachon Xitoy Kommunistik

partiyasi bilan Gomindan o`rtasida

muzokaralar bo`lib, o`zaro

dushmanlik harakatlarini to`xtatishga

kelishildi.

A) 1945-yil avgustda

B) 1945-yil iyunda

C) 1945-yil dekabrda

D) 1945-yil noyabrda

636. Xitoy Kommunistik partiyasi

bilan Gomindan o`rtasida

muzokaralar qaysi davlatlar

vositachiligida amalga oshirilgan?

A) SSSR va AQSH

B) AQSH va Buyuk Britaniya

C) AQSH va Fransiya

D) SSSR va Germaniya

637. … Xitoyda fuqarolar urushi

qaytadan boshlandi.

A) 1946-yil mayda

B) 1946-yil iyunda

C) 1946-yil iyulda

D) 1946-yil avgustda

638. Chan Kayshi armiyasi 1947-

yili kommunistlarning poytaxti

bo`lgan qaysi shaharni egallab oldi?

A) Pekin B) Sian

C) Yanan D) Chanyan

639. Chan Kayshi qaysi davlat

tomonidan qo`llab-quvvatlangan?

A) SSSR B) AQSH C)

Buyuk Britaniya D) Fransiya

640. Fuqarolar urushida qaysi yil

qo`lga kiritilgan g`alaba

gomindanchilarning oxirgi g`alabasi

bo`ldi?

A) 1946-yilda B) 1947-yilda

C) 1948-yilda D) 1949-yilda

641. Xitoyda fuqarolar urushi

davrida kommunistlar yetakchisi

bo`lgan rahnamoni belgilang.

A) Den Syaopin B) Mao Szedun

C) Chan Kayshi D) Sun Yat Sen

642. Kommunistlar nazorat

qilayotgan hududlarga qaysi davlat

juda katta yordam ko`rsatishi,

iqtisodiy yordami va quroli bilan

Xalq-ozodlik armiyasi qayta tuzildi,

armiyada qat`iy tartib o`rnatildi?

A) SSSR B) AQSH

C) Buyuk Britaniya D) Fransiya

643. … Xalq-ozodlik armiyasi

gomindanchilarga hujumga o`tdi.

A) 1947-yil mayda

B) 1947-yil iyunda

C) 1947-yil iyulda

D) 1947-yil avgustda

644. Qachon Pekinda Milliy

siyosiy maslahat konferensiyasi

ochiladi?

A) 1949-yil sentabrda

B) 1949-yil oktabrda

C) 1949-yil noyabrda

D) 1949-yil dekabrda

645. Qachon Xitoy Xalq

Respublikasi tuzilganligi e`lon

qilingan?

A) 1949-yil 1-sentabrda

B) 1949-yil 1-oktabrda

C) 1949-yil 1-noyabrda

D) 1949-yil 1-dekabrda

646. … Xitoy Kommunistik

partiyasi Markaziy Komiteti

mamlakatda `sotsializm qurish`

to`g`risida qaror qabul qildi.

A) 1951-yil dekabrda

B) 1952-yil dekabrda

C) 1953-yil dekabrda

D) 1954-yil dekabrda

647. Xitoyda `sotsializm qurish`

to`g`risida qarorda nimalar ko`zda

tutilgan?

A) mamlakatni industrlashtirish

B) ishlab chiqarish munosabatlarini

qayta qurish

C) siyosiy demokratiyani

rivojlantirish

D) A, B, C

648. `Sotsializm qurish`

to`g`risida qaror necha yil muddatga

mo`ljallangan edi?

A) 10 yil B) 15 yil

C) 20 yil D) 25 yil

649. Xitoyni rivojlantirishning

`Katta sakrash`(a), `Madaniy

inqilob`(b) deb nomlangan o`ta

ziddiyatli siyosatlari amalga

oshirilgan davr to`g`ri berilgan

javobni belgilang.

A) a- 1940-yillar; b- 1950-yillar

B) a- 1950-yillar; b- 1960-yillar

C) a- 1960-yillar; b- 1970-yillar

D) a- 1970-yillar; b- 1980-yillar

650. Quyida berilgan tarixiy

sanalar va ularga mos keluvchi

voqealarni bir-biriga moslang.

1981-yil. 2. 1989-yil bahorda. 3.

1989-yil may.

a) Pekin talabalarining norozilik

namoy ishiga boshqa shaharlarda

millionlab ziyolilar qo`shildi; b)

qishloq xo`jaligini keng miqyosda

qayta qurish boshlandi; c) ekinda

favqulodda holat e`lon qilindi.

A) 1-a; 2-b; 3-c. B) 1-b; 2-a; 3-c.

C) 1-b; 2-c; 3-a. D) 1-a; 2-c; 3-b.

651. Xitoy tarixiga oid quyidagi

ma`lumotlardan qaysi birida tarixiy

xatolikka yo`l qo`yilmagan.

A) 1991-yilda Den Syaopin

Tyananmin maydonidagi namoyishni

kuch bilan tarqatib yuborishni

buyurdi. Talabalarga qarshi qurolli

kuch ishlatildi, yuzlab yoshlar halok

bo`ldi, ko`plab kishilar qamoqqa

olindi. AQSH Kongressi Xitoyga

qarshi sanksiya e`lon qildi.

B) Xitoy BMT va boshqa xalqaro

tashkilotlarda o`z o`rniga ega

emasdi, uning o`rnini Taylandda

joylashib olgan Chan Kayshi

boshchiligidagi gomindanchilar

egallagandi.

C) Mao Szedun vafotidan so`ng

hokimiyatga Den Syaopin keladi.

D) Xitoyda namoyishchi talabalarga

qarshi qurolli kuch ishlatilgach SSSR

Xitoyga qarshi sanksiya e`lon qiladi.

652. Den Syaopin va boshqa

pragmatiklar … Xitoyda

islohotlarning yangi strategiyasini

ishlab chiqdi.

A) 1980-yillari

B) 1980-yillarning ikkinchi yarmi

C) 1960-yillar

D) 1970-yillarning oxiri

653. … Xitoy yadro quroliga ega

bo`lgan davlatga aylandi va xalqaro

munosabatlarda shunga yarasha o`rin

egallashga intildi.

A) 1980-yillari

B) 1980-yillarning ikkinchi yarmi

C) 1970-yillar

D) 1970-yillarning oxiri

654. … SSR bilan ham

munosabatlar yaxshilandi.

A) 1980-yillari

B) 1980-yillarning ikkinchi yarmi

C) 1970-yillar

D) 1970-yillarning oxiri

655. … G`arb davlatlari bilan

diplomatik munosabatlar tiklandi,

Tayvan o`rniga BMTda o`z o`rnini

egalladi.

A) 1980-yillari

B) 1980-yillarning ikkinchi yarmi

C) 1970-yillar

D) 1970-yillarning oxiri

656. Pragmatik …

A) pragmatizm tarafdori, falsafiy

tizim. Maishiy ma`noda pragmatik –

hayotga nisbatan o`z qarashlari va

amallarini foydali natijalarga qarab

shakllantiruvchi kishi.

B) hukumatning ishlab chiqarish,

daromad va xarajat, budjet, soliq,

kapital kiritish, narx-navo, ijtimoiy

himoya borasidagi uzoq muddatli,

eng muhim tadbirlari rejasi.

C) xalqaro kelishuv va normalarni

buzgan bir guruh shaxslar yoki butun

boshli davlatga nisbatan

qo`llaniladigan cheklov chorasi.

Sanksiya iqtisodiy, harbiy, siyosiy va

boshqa turda bo`lishi mumkin.

D) 1960-yillari Xitoyda sotsialistik

iqtisodni shakllantirish uchun

qo`llanilgan siyosat.

657. Strategiya …

A) pragmatizm tarafdori, falsafiy

tizim. Maishiy ma`noda pragmatik –

hayotga nisbatan o`z qarashlari va

amallarini foydali natijalarga qarab

shakllantiruvchi kishi.

B) hukumatning ishlab chiqarish,

daromad va xarajat, budjet, soliq,

kapital kiritish, narx-navo, ijtimoiy

himoya borasidagi uzoq muddatli,

eng muhim tadbirlari rejasi.

C) xalqaro kelishuv va normalarni

buzgan bir guruh shaxslar yoki butun

boshli davlatga nisbatan

qo`llaniladigan cheklov chorasi.

Sanksiya iqtisodiy, harbiy, siyosiy va

boshqa turda bo`lishi mumkin.

D) 1960-yillari Xitoyda sotsialistik

iqtisodni shakllantirish uchun

qo`llanilgan siyosat.

658. Sanksiya …

A) pragmatizm tarafdori, falsafiy

tizim. Maishiy ma`noda pragmatik –

hayotga nisbatan o`z qarashlari va

amallarini foydali natijalarga qarab

shakllantiruvchi kishi.

B) hukumatning ishlab chiqarish,

daromad va xarajat, budjet, soliq,

kapital kiritish, narx-navo, ijtimoiy

himoya borasidagi uzoq muddatli,

eng muhim tadbirlari rejasi.

C) xalqaro kelishuv va normalarni

buzgan bir guruh shaxslar yoki butun

boshli davlatga nisbatan

qo`llaniladigan cheklov chorasi.

Sanksiya iqtisodiy, harbiy, siyosiy va

boshqa turda bo`lishi mumkin.

D) 1960-yillari Xitoyda sotsialistik

iqtisodni shakllantirish uchun

qo`llanilgan siyosat.

659. Katta sakrash …

A) pragmatizm tarafdori, falsafiy

tizim. Maishiy ma`noda pragmatik –

hayotga nisbatan o`z qarashlari va

amallarini foydali natijalarga qarab

shakllantiruvchi kishi.

B) hukumatning ishlab chiqarish,

daromad va xarajat, budjet, soliq,

kapital kiritish, narx-navo, ijtimoiy

himoya borasidagi uzoq muddatli,

eng muhim tadbirlari rejasi.

C) xalqaro kelishuv va normalarni

buzgan bir guruh shaxslar yoki butun

boshli davlatga nisbatan

qo`llaniladigan cheklov chorasi.

Sanksiya iqtisodiy, harbiy, siyosiy va

boshqa turda bo`lishi mumkin.

D) 1960-yillari Xitoyda sotsialistik

iqtisodni shakllantirish uchun

qo`llanilgan siyosat.

660. `Urushning yaxshisi

bo`lmaydi. Ammo eng dahshatli

urush – fuqarolar urushi. Negaki, u

avloddan avlodga `meros` o`tib,

abadiy davom etadi!` Ushbu so`zlar

muallifi va asar nomini aniqlang.

A) A. Qodiriy “O`tkan kunlar”

B) M. Shayxzoda “Jaloliddin

Manguberdi”

C) M. Behbudiy “Padarkush”

D) O`. Hoshimov “Daftar

hoshiyasidagi bitiklar”

25-MAVZU. 1946 – 1991-YILLARDA 

HINDISTON VA POKISTON 

661. Hindiston haqida berilgan

ma`lumotlardan qaysi birida tarixiy

xatolikka yo`l qo`yilgan?

A) 1946-yil 9-dekabrda Ta`sis

majlisi ochildi. Inglizlar Hindistonni

ikkita davlatga – Hindiston va

Pokistonga bo`lish rejasini ishlab

chiqdi. Aholining hind va musulmon

diniy jamoalariga mansubligi

bo`linish uchun asos qilib olindi.

B) 1947-yil 15-avgust kuni ikkita

mustaqil davlat – H indiston va

Pokiston tashkil topganligi e`lon

qilindi. Hindiston hukumatini

Javaharlal Neru, Pokistonnikini esa

Liikat Alixon boshqardi.

C) 1949-yili Hindistonning yangi

Konstitutsiyasi qabul qilindi.

Konstitutsiya asosiy demokratik

erkinliklar, inson huquqlari, kastalar

tengligini, hokimiyatning bo`linishi

prinsipini e`lon qildi.

D) 1965-yili Toshkentda Hindiston

va Pokiston o`rtasida muzokaralar

bo`lib o`tdi.

662. Ikkinchi jahon urushi tugashi

bilan Hindistondagi hind va

musulmon diniy jamoalari o`rtasida

kelishmovchiliklar, oziq-ovqat

inqirozi, ocharchilik qaysi davlatni

Hindistonni tezroq tark etishga

majbur qildi?

A) AQSH B) SSSR

C) Buyuk Britaniya D) Fransiya

663. Ma`lumotlarni davrlari

bo`yicha mos ravishda joylashtiring.

1950-yillarning ikkinchi yarmi –

1960-yillar. 2. 1960-yillar. 3. 1970-

yillar. 4. 1980-yillar o`rtalari. 5.

1990-yillar boshi. 6. 1950-yillar.

a) Hindistonda jadal industrlashtirish

boshlandi; b) sog`liqni saqlash,

ta`lim, fan va madaniyat sohalarida

erishilgan muvaffaqiyatlarga,

iqtisodiyotdagi o`zgarishlarga

qaramasdan, aholining yashash

darajasi, turmush madaniyati

pastligicha qolaverdi; c) agrar islohot

o`tkazildi; d) bosh vazir Indira Gandi

bir qator muhim islohotlarni amalga

oshirdi. Ular, asosan, iqtisodga

davlat aralashuvini kamaytirishga

qaratilgan edi; e) mamlakat g`alla

bilan o`zini o`zi ta`minlay boshladi;

f) Hindistonning iqtisodiy ahvoli

yana yomonlashdi. Iqtisodiy o`sish

deyarli to`xtadi, inflatsiya kuchaydi,

ishsizlik oshdi; g) `J. Neru kursi`

shakllandi.

A) 1-a; 2-b, c; 3-d; 4-e; 5-f; 6-g.

B) 1-a, b; 2-c; 3-d; 4-e; 5-f; 6-g.

C) 1-c; 2-a, c; 3-d; 4-e; 5-f; 6-g.

D) 1-g; 2-b, c; 3-d; 4-e; 5-f; 6-a.

664. XX asrda mustaqillikka

erishgan Osiyo va Afrika

mamlakatlari ichida muqim

parlament demokratiyasini

shakllantira olgan yagona davlatni

ko`rsating.

A) Pokiston B) Hindiston

C) Xitoy D) Yaponiya

665. Hindiston bilan Pokiston

o`rtasida urush bo`lib o`tgan yilni

aniqlang.

A) 1963-yil B) 1964-yil

C) 1965-yil D) 1966-yil

666. Pokiston va Hindiston

muzokaralari natijasida, “Toshkent

deklaratsiyasi” qabul qilingan yilni

toping.

A) 1963-yil B) 1964-yil

C) 1965-yil D) 1966-yil

667. Qaysi yillar Hindiston

iqtisodida turg `unlik yuz beradi?

A) 1966 – 1967-yillar

B) 1965 – 1966-yillar

C) 1967 – 1968-yillar

D) 1964 – 1965-yillar

668. Qo`shilmaslik harakatining

tashabbuskorlaridan biri bo`lgan

Hindiston rahbarini belgilang.

A) Indira Gandi

B) Mahatma Gandi

C) Javarlalhal Neru

D) Benazir Bxutto

669. Hind-musulmon nizosi

qurboni bo`lgan mashxur hind

farzandini aniqlang.

A) Indira Gandi

B) Mahatma Gandi

C) Javarlalhal Neru

D) Benazir Bxutto

670. … yili Pokistonda harbiy

to`ntarish ro`y berdi – hokimiyatga

general Ziyo ul-Haq keldi.

A) 1976-yil B) 1977-yil

C) 1978-yil D) 1979-yil

671. … yilgi saylovlar natijasida

hokimiyatga Benazir Bxutto

boshchiligidagi Pokiston xalq

partiyasi keldi.

A) 1977-yil B) 1978-yil

C) 1988-yil D) 1987-yil

672. … U parlamentni tarqatib

yubordi, premyer-ministrni

vazifasidan ozod qildi va erkin

saylovlar tayinladi.

A) Ziyo ul-Haq

B) Benazir Bxutto

C) Mahatma Gandi

D) Indira Gandi

673. … davrida qamoqqa olingan

barcha siyosiy arboblarga amnistiya

berildi.

A) Ziyo ul-Haq

B) Benazir Bxutto

C) Mahatma Gandi

D) Indira Gandi

674. … Pokiston prezidenti

B.Bxutto hukumatini korrupsiyada

ayblab, bosh vazirni lavozimidan

ozod qildi, yangi saylov o`tkazdi va

unda B. Bxutto mag`lubiyatga

uchradi.

A) 1990-yil B) 1991-yil

C) 1992-yil D) 1993-yil

675. … hokimiyatning oliy organi

tomonidan jin oyat sodir etganlarga

nisbatan qo`llaniladigan jinoiy

jazodan qisman yoki to`liq ozod

etish usuli.

A) Anneksiya B) Amnitsiya

C) Kurs D) Kongress

676. … siyosat yo`nalishi, yo`l.

A) Anneksiya B) Amnitsiya

C) Kurs D) Kongress

677. `Kashmir qo`shig`i` qissasi

muallifini aniqlang.

A) Chingiz Aytmatov

B) Maqsud Shayxzoda

C) Usmon Nosir

D) Sharof Rashidov

26-MAVZU. 1946– 1991-YILLARDA TURKIYA, 

ERON VA AFG`ONISTON 

678. Ikkinchi jahon urushidan

so`ng Otaturkning yo`lini davom

ettirgan Turkiya Respublikasi

prezidentini aniqlang.

A) Turg`ut O`zal

B) Kenan Evren

C) Sulaymon Demirel

D) Ismet Inyonyu

679. “Sovuq urush” yillarida

Turkiyaga moliyaviy va iqtisodiy

yordam ko`rsatgan davlatlarni tartib

bo`yicha to`g`ri berilgan javobni

toping.

A) Buyuk Britaniya, Fransiya

B) SSSR, AQSH

C) Buyuk Britaniya, AQSH

C) Fransiya, Italiya

680. G`arb davlatlari bilan

hamkorlikka, ularning yordamiga

qaramasdan, … gacha Turkiyada

iqtisodiy o`sish sur`atlari past bo`ldi.

A) 1990-yillargacha

B) 1980-yillargacha

C) 1970-yillargacha

D) 1960-yillargacha

681. Qaysi yillar Turkiyada bir

qator harbiy to`ntarishlar yuz beradi?

A) 1950-1960-yilllarda

B) 1940-1950-yillarda

C) 1960-1970-yillarda

D) 1980-1990-yillarda

682. Turkiyada 1980-yil sentabrda

o`tkazilgan harbiy to`ntarish

natijasida hokimiyatga kelgan

generalni aniqlang.

A) Turg`ut O`zal

B) Kenan Evren

C) Sulaymon Demirel

D) Ismet Inyonyu

683. Qachon Turkiyada

o`tkazilgan referendum

mamlakatning yangi konstitutsiyani

tasdiqlaydi?

A) 1982-yil noyabrda

B) 1982-yil dekabrda

C) 1982-yil yanvarda

D) 1982-yil martda

684. 1983-yili Turkiya bosh vaziri

lavozimiga saylangan

siyosatshunosni toping.

A) Turg`ut O`zal

B) Kenan Evren

C) Sulaymon Demirel

D) Ismet Inyonyu

685. Turg`ut o`zal Prezident(a) va

Sulaymon Demirel(b) bosh vazir

saylangan yillar to`g`ri berilgan

javobni toping.

A) a- 1989; b- 1990

B) a- 1988; b- 1989

C) a-1990; b- 1991

D) a-1991; b- 1992

686. Turg`ut O`zol bosh vazirlik

yillarida Turkiyda amalga oshirilgan

ishlar to`g`ri berilgan javoblarni

belgilang.

Iqtisodda davlatning roli

pasaytirildi.

Davlat sektorini keng

xusuyiylashtirish boshlandi.

Eksportni rag`batlantirish

to`g`risida qonun qabul qilindi.

Erkin iqtisodiy zonalarni tuzish

to`g`risida qonunlar qabul qilindi.

Iqtisodda davlat sektorining

ustunligiga chek qo`yildi.

A) 1, 2, 5 B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5 D) 1, 2, 3, 4, 5

687. Tashqi siyosatda Turkiya

uzoq yillardan beri … ga kirish

uchun harakat qilib kelmoqda.

A) BMT

B) NATO

C) Yevropa Ittifoqi

D) Yevropa Kengashi

688. Quyida Eron haqida berilgan

ma`lumotlardan qaysi biri tarixiy

haqiqatga muvofiq keladi?

A) 1945-yili ingliz va sovet

qo`shinlari Erondan olib chiqib

ketildi.

B) 1965-yil referendum o`tkazilib,

unda shoh mamlakatda islohotlar

o`tkaz ish taklifini kiritdi.

C) 1982-yili Iroq qo`shinlari Eronga

bostirib kirdi.

D) Eron-Iroq urushi 1988-yilgacha

davom etdi.

689. 1950-yillarning birinchi

yarmida Eron siyosati, asosan,

mamlakat … sanoatini

natsionalizatsiya qilishga

bag`ishlandi.

A) kimyo B) elektr

C) mashinasozlik D) neft

690. “… zamonaviy, o`qimishli

kishi edi. U mamlakatda

korrupsiyaga qarshi, iqtisodiyotni

modernizatsiya qilish uchun bir qator

tadbirlarni amalga oshirdi.”

Yuqorida qaysi Eron shohi haqida

so`z ketmoqada?

A) Rizoxon

B) Oyatilloh Ruholloh Humayniy

C) Zohirshoh

D) Muhammad Rizo Pahlaviy

691. Muhammad Rizo Pahlaviy

islohotlari umumiy nom bilan

qanday ataladi?

A) “Burjua inqilobi”

B) “To`g`ri yo`l”

C) “Sharafli inqilob”

D) “Oq inqilob”

692. Muhammad Rizo Pahlaviy

islohotlari mamlakatning qaysi

qatlamini ayniqsa, qattiq tashvishga

solib qo`ydi?

A) dehqonlar B) zamindorlar

C) dindorlar D) harbiylar

693. 1979-yil fevral Eronda …

A) hukumat iste`foga chiqdi

B) Shoh rejimi ag`darildi.

C) Eron Islom Respublikasi deb

e`lon qilindi.

D) A, B, C

694. Dindor shaxslardan tuzilgan

Kengash tomonidan ishlab chiqiligan

yangi konstitutsiya, xulq-atvorning

diniy normalarida belgilab qo`yilgan

qoidalar to`g`ri ebrilgan javobni

aniqlang.

Alkogol iste`mol qilish taqiqlandi.

Musiqa, raqs, kino shaxmat o`yini

taqiqlandi. 3. Kitoblar taqiqlandi. 4.

Barcha kinoteatrlar yopildi. 5.

Ayollar islom an`analari bo`yicha

kiyinishga, chodra o`rab yurishga

majbur qilindi. 6. Dunyoviy o`quv

yurtlari ochildi. 7. Ayollar uchun

gimnaziya tashkil qilindi.

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

695. Eron Islom Respublikasi

diniy rahbari Oyatilloh Ruhulloh

Humayniy qaysi yili vafot etadi?

A) 1987-yil B) 1988-yil

C) 1989-yil D) 1990-yil

696. … iqtisod barqarorlashib,

YIM (yalpi ichki mahsulot)ning

o`sish sur`atlari jadallashdi. Shu

yillari islom radikalizmi ham biroz

susaydi.

A) 1990-yillar

B) 1980-yillar

C) 1970-yillar

D) 1960-yillar

697. Afg`oniston shohi … ilmli

kishi bo`lib, afg`on jamiyatini yaxshi

bilar va modernizatsiyalashning

muhimligini chuqur his etardi.

A) Muhammad Nodirshoh

B) Shoh Mahmud

C) Omonulloxon

D) Muhammad Zohirshoh

698. Ikkinchi jahon urushidan

so`ng Afg`onistonga yordam

ko`rsata boshlagan davlatlar(a),

hamkorlikda korxona qurgan

millatlarni to`g`ri belgilang.

A) a- SSSR, Fransiya, Xitoy; bnemislar, yaponlar,

hindlar

B) a- AQSH, Fransiya, Xitoy; bnemislar, yaponlar,

hindlar

C) a- SSSR, Buyuk Britaniya,

Xitoy; b- nemislar, yaponlar, hindlar

D) a- Buyuk Britaniya, Fransiya,

Xitoy; b- nemislar, yaponlar, hindlar

699. Afg`onistonda shoh taxtdan

ag`darilgan yillarni belgilang.

A) 1972-yili B) 1973-yili

C) 1974-yili D) 1975-yili

700. Afg`onistonda shoh taxtdan

ag`darilgach, kim president deb e`lon

qilinadi?

A) Muhammad Dovud

B) Abdul Qodir

C) Nur Muhammad Tarakiy

D) Hafizullo Amin

701. Kimning davrida

Afg`onistonda savodsizlikni tugatish

bo`yicha davlat boshqarmasi

tuziladi?

A) Muhammad Dovud

B) Abdul Qodir

C) Nur Muhammad Tarakiy

D) Hafizullo Amin

702. … davrida davlat ta`limni

to`liq o`z nazoratiga oldi, barcha

maktablar va o`quv yurtlari Maorif

vazirligi ixtiyoriga o`tkazildi.

A) Muhammad Dovud

B) Abdul Qodir

C) Nur Muhammad Tarakiy

D) Hafizullo Amin

703. Afg`onistonda 1977-yili

qabul qilingan yangi Konstitutsiyaga

ko`ra kim umrbod prezident deb

e`lon qilindi?

A) Muhammad Dovud

B) Abdul Qodir

C) Nur Muhammad Tarakiy

D) Hafizullo Amin

704. Qachon Afg`oniston harbiyhavo kuchlari

qo`mondoni polkovnik

Abdul Qodir boshchiligidagi

harbiylar davl at to`ntarishini amalga

oshirdi?

A) 1976-yil 27-aprelda

B) 1977-yil 27-aprelda

C) 1978-yil 27-aprelda

D) 1979-yil 27-aprelda

705. Abdul Qodir boshchiligida

amalga oshirilgan to`ntarishda kim

hokimiyatdan chetlatiladi?

A) Muhammad Dovud

B) Muhammad Najibullo

C) Nur Muhammad Tarakiy

D) Hafizullo Amin

706. Inqilobdan so`ng, Oliy

hokimiyat deb e`lon qilingan

Inqilobiy kengashga kim boshchilik

qiladi?

A) Muhammad Dovud

B) Muhammad Najibullo

C) Nur Muhammad Tarakiy

D) Hafizullo Amin

707. SSSRga murojaat qilib,

Afg`onistonga sovet qo`shinlarini

kiritishni so`ragan Inqilobiy kengash

rahbarini aniqlang.

A) Muhammad Dovud

B) Muhammad Najibullo

C) Nur Muhammad Tarakiy

D) Hafizullo Amin

708. N.M. Tarakiy o`ldirilgach,

hokimiyat kimning qo`liga o`tadi?

A) Muhammad Dovud

B) Muhammad Najibullo

C) Nur Muhammad Tarakiy

D) Hafizullo Amin

709. 1979-yil dekabrda …

Afg`onistonga sovet qo`shinlari

kiritildi. 2. H. Amin o`ldirildi. 3.

Mamlakatda ahvol og`irlashib,

deyarli ocharchilik boshlandi. 4.

Millionlab kishilar mamlakatni tark

etib, qo`shni mamlakatlarda

qochoqqa aylandi. 5. Hokimiyatda

turgan Afg`oniston xalq demokratik

partiyasi (AXDP) ga raqib bo`lgan

jangari mujohidlar mamlakatning

katta qismini nazorat qilardi.

A) 1, 3, 5 B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3, 4 D) 1, 2, 3, 4, 5

710. 1986-yili hokimiyatga kim

keldi?

A) Muhammad Dovud

B) Muhammad Najibullo

C) Nur Muhammad Tarakiy

D) Hafizullo Amin

711. Qachon SSSR o`z

qo`shinlarini olib chiqib ketadi?

A) 1988-yilda B) 1989-yilda

C) 1990-yilda D) 1991-yilda

712. Afg`oniston isyonchilariga

qurol-yarog` yetkazib turgan

davlatlarni toping.

A) AQSH va SSSR

B) Buyuk Britaniya va Fransiya

C) SSSR va Eron

D) AQSH va Pokiston

713. 1991-yil oxiriga kelib SSSR

tugatilgandan so`ng Afg`onistonda

kimning hukumati o`zining asosiy

tayanchidan ayrilib, og`ir ahvolda

qoldi?

A) Muhammad Dovud

B) Muhammad Najibullo

C) Nur Muhammad Tarakiy

D) Hafizullo Amin

714. Terorizm …

A) tinch aholini qiynash, qo`rqitish,

jismonan yo`q qilishga asoslangan

siyosat.

B) eskirib qolgan tushunchalarni

tanqidiy qayta ko`rib chiqishga

keskin qarshi chiquvchi, an`anaviy

qadriyatlarni tiklash uchun

kurashuvchi o`ta konservativ diniy

oqim.

C) diniy-siyosiy mafkura va amaliy

faoliyat bo`lib, u musulmon aholi

yashaydigan davlatlarning ichki va

ular ishtirokidagi xalqaro

muammolarni, shuningdek,

davlatlararo munosabatlarni shariat

asosida hal etish uchun sharoit

yaratishga yo`naltirilgan.

D) jihodda ishtirok etuvchi

musulmon.

715. Mujohid …

A) tinch aholini qiynash, qo`rqitish,

jismonan yo`q qilishga asoslangan

siyosat.

B) eskirib qolgan tushunchalarni

tanqidiy qayta ko`rib chiqishga

keskin qarshi chiquvchi, an`anaviy

qadriyatlarni tiklash uchun

kurashuvchi o`ta konservativ diniy

oqim.

C) diniy-siyosiy mafkura va amaliy

faoliyat bo`lib, u musulmon aholi

yashaydigan davlatlarning ichki va

ular ishtirokidagi xalqaro

muammolarni, shuningdek,

davlatlararo munosabatlarni shariat

asosida hal etish uchun sharoit

yaratishga yo`naltirilgan.

D) jihodda ishtirok etuvchi

musulmon.

716. Fundamentalizm …

A) tinch aholini qiynash, qo`rqitish,

jismonan yo`q qilishga asoslangan

siyosat.

B) eskirib qolgan tushunchalarni

tanqidiy qayta ko`rib chiqishga

keskin qarshi chiquvchi, an`anaviy

qadriyatlarni tiklash uchun

kurashuvchi o`ta konservativ diniy

oqim. C)

diniy-siyosiy mafkura va amaliy

faoliyat bo`lib, u musulmon aholi

yashaydigan davlatlarning ichki va

ular ishtirokidagi xalqaro

muammolarni, shuningdek,

davlatlararo munosabatlarni shariat

asosida hal etish uchun sharoit

yaratishga yo`naltirilgan.

D) jihodda ishtirok etuvchi

musulmon.

717. Islom radikalizmi …

A) tinch aholini qiynash, qo`rqitish,

jismonan yo`q qilishga asoslangan

siyosat.

B) eskirib qolgan tushunchalarni

tanqidiy qayta ko`rib chiqishga

keskin qarshi chiquvchi, an`anaviy

qadriyatlarni tiklash uchun

kurashuvchi o`ta konservativ diniy

oqim.

C) diniy-siyosiy mafkura va amaliy

faoliyat bo`lib, u musulmon aholi

yashaydigan davlatlarning ichki va

ular ishtirokidagi xalqaro

muammolarni, shuningdek,

davlatlararo munosabatlarni shariat

asosida hal etish uchun sharoit

yaratishga yo`naltirilgan.

D) jihodda ishtirok etuvchi

musulmon.

718. `G`aroyib bolalar` romani

muallifini belgilang.

A) Jamol Kamol

B) Aziz Nesin

C) Richard Oldington

D) Bernard Shou

27-MAVZU. 1946– 1991-YILLARDA LOTIN 

AMERIKASIMAMLAKATLARI 

719. … boshlarida Lotin

Amerikasi mamlakatlarida

diktatorlik rejimlariga qarshi kurash

faollashdi.

A) 1950-yillar oxiri–1960-yillar

B) 1960-yillar oxiri–1970-yillar

C) 1970-yillar oxiri–1980-yillar

D) 1980-yillar oxiri–1990-yillar

720. 1979-yili Lotin

Amerikasining qaysi davlatida

inqilob yuz berdi?

A) Nikaragua B) Salvador

C) Gvatemala D) Kosta-Rika

721. 1979-yili Lotin

Amerikasining qaysi davlatlarida

isyonchilik harakati kuchayadi?

A) Nikaragua va Kuba

B) Ekvador va Peru

C) Braziliya va Argentina

D) Salvador va Gvatemala

722. Qaysi Janubiy Amerika

davlatlarida harbiy rejimlar fuqarolik

hukumatlari bilan almashtirildi.

A) Ekvador, Peru

B) Boliviya, Argentina

C) Braziliya, Urugvay

D) A, B, C

723. XX asrda Lotin Amerikasi

mamlakatlari uchun umumiy bo`lgan

modernizatsiyalashning … – …

variantlari yaqqol ko`zga tashlanadi.

A) uchta; inqilobiy, neokonservativ

va islohotchilik

B) bitta; inqilobiy

C) ikkita; neokonservativ va

islohotchilik

D) to`rtta; inqilobiy, neokonservativ,

islohotchilik, demokratik

724. Taraqqiyot yo`llari va u

yo`llarni tanlagan davlatlarni mos

ravishda joylashtiring.

Inqilobiy. 2. Neokonservativ. 3.

Islohotchilik.

a) Meksika; b) Kuba; c) Chili.

A) 1-a; 2-b; 3-c. B) 1-b; 2-c; 3-a.

C) 1-a; 2-c; 3-b. D) 1-b; 2-a; 3-c.

725. Qachon Fidel Kastro

boshchiligida qo`zg`olonchilar Kuba

poytaxti Gavana shahriga kirib

kelishadi va inqilob g`alaba

qozonadi?

A) 1959-yil 1-yanvar

B) 1958-yil 1-yanvar

C) 1957-yil 1-yanvar

D) 1956-yil 1-yanvar

726. F. Kastro hukumati qaysi

davlat bilan kelishuv orqali

mamlakat mudofaa qudratini

mustahkamlay boshladi?

A) AQSH B) SSSR

C) Buyuk Britaniya D) Fransiya

727. “Karib inqirozi” yuzaga

kelgan yilni aniqlang.

A) 1960-yil B) 1961-yil

C) 1962-yil D) 1963-yil

728. … yillardan jamiyatni

modernizatsiya qilishning Kuba

variantida ma`lum kamchiliklar

ko`zga tashlana boshladi. Iqtisodiy

o`sish sur`a tlari, aholining yashash

darajasi pasaydi.

A) 1960-yillar B) 1980-yillar

C) 1970-yillar D) 1990-yillar

729. … yillarda ko`pchilik

F.Kastro rejimining qulashini

bashorat qilgan edi. Ammo bu rejim

saqlanib qoldi.

A) 1960-yillar B) 1980-yillar

C) 1970-yillar D) 1990-yillar

730. … Chilida hukumat

mamlakatni modernizatsiyalashga

harakat qildi.

A) 1960-yillar B) 1980-yillar

C) 1970-yillar D) 1990-yillar

731. Chilida tashkil etilgan Xalq

birligi bloki tarkibi to`g`ri berilgan

javobni toping.

A) konservatorlar, liberallar,

kommunistlar,

B) kommunistlar, sotsialistlar,

konservatorlar

C) sotsialistlar, konservatorlar,

radikallar

D) kommunistlar, sotsialistlar,

radikallar

732. Xalq birligi blogi nomzodi

Salvador Alyende qachon Chili

prezidenti qilib saylanadi?

A) 1970-yili B) 1973-yili

C) 1989-yili D) 1990-yili

733. Qachon Chilida davlat

to`ntarishi amalga oshirilib,

hokimiyatga general Augusto

Pinochet boshchiligidagi harbiy

xunta keladi?

A) 1970-yili B) 1973-yili

C) 1989-yili D) 1990-yili

734. Qachon Chilida qamal holati

e`lon qilindi. Konstitutsiya va deyarli

barcha demokratik erkinliklar bekor

qilinadi?

A) 1970-yili B) 1973-yili

C) 1989-yili D) 1990-yili

735. Chiliad qaysi yili o`tkazilgan

prezidentlik saylovlarida P. Eylvin

g`olib chiqdi?

A) 1970-yili B) 1973-yili

C) 1989-yili D) 1990-yili

736. Qachondan Chilida Diktatura

davri tugaydi?

A) 1970-yili B) 1973-yili

C) 1989-yili D) 1990-yili

737. 1958-yili qaysi davlat sanoat

mahsulotlarining umumiy hajmi

bo`yicha Lotin Amerikasida birinchi

o`ringa chiqadi?

A) Kuba B) Chili

C) Argentina D) Meksika

738. 1980-yillardagi jahon

iqtisodiy inqirozi natijasida

Meksikaning birinchi navbatda qaysi

davlatga qaramligi ham ortib bordi?

A) SSSR B) Buyuk Britaniya

C) AQSH D) Fransiya

739. … davlatni boshqarish shakli

bo`lib, unda butun hokimiyat

harbiylarga tegishli bo`ladi. Odatda,

harbiy rejimlar harbiy to`ntarish

orqali o`rnatiladi.

A) Harbiy rejim

B) Agrar-industrial mamlakat

C) Harbiy xunta

D) Kortes

740. … asosiy boyligini qishloq

xo`jalik mahsulotlari tashkil

qiladigan, sanoati qishloq xo`jalik

mahsulotlari va tabiiy boyliklarni

qayta ishlashga yo`naltirilgan

mamlakat.

A) Harbiy rejim

B) Agrar-industrial mamlakat

C) Harbiy xunta

D) Kortes

741. … davlat to`ntarishi orqali

hokimiyatga kelgan, odatda

zo`ravonlik va diktatorlik usullari

bilan davlatni boshqaradigan

harbiylar hokimiyati.

A) Harbiy rejim

B) Agrar-industrial mamlakat

C) Harbiy xunta

D) Kortes

742. Qachon Kuba rahbari Fidel

Kastroning O`zbekistonga tashrif

buyuradi?

A) 1961-yilda B) 1962-yilda

C) 1963-yilda D) 1964-yilda

743. `Muallima uchun atirgul`

hikoyasi muallifini belgilang.

A) Alvaro Yunke

B) Bernard Shou

C) Rischard Oldington

D) Jek London28-MAVZU. 1946 – 1991-YILLARDA AFRIKA 

MAMLAKATLARI 

744. V Panafrika kongressi bo`lib

o`tgan yilni belgilang.

A) 1945-yil B) 1946-yil

C) 1947-yil D) 1948-yil

745. “Men galstuk taqishni yoqtirmayman.

Bo`ynimga hashamli zanjir taqaman,

Boadab Yevropaning qullik zanjiri…

Men soat taqishni yoqtirmayman.

Qo`limga zulmni taqib yuraman,

Yevropaning bema`ni zulmini…”

Ushbu satrlar muallifini belgilang.

A) Bernar Shou

B) Bernar Dadye

C) Nelson Mandela

D) Tabo Mbeku

746. Qaysi yil tarixga `Afrika yili`

sifatida kiradi?

A) 1960-yil B) 1970-yil

C) 1975-yili D) 1965-yil

747. Afrika davlatlarining

mustamlakachilikdan ozod bo`lish

jarayonining eng yuqori nuqtasi

qaysi yilga to`g`ri keladi?

A) 1960-yil B) 1970-yil

C) 1975-yili D) 1965-yil

748. `Afrika yili` da qit`ada

nechta yangi davlat paydo bo`ldi?

A) 10 ta B) 16 ta

C) 17 ta D) 20 ta

749. “Afrika yili”da mustaqillikka

erishgan davlatlarning ko`pchiligi

qaysi davlatlar mustamlakalari edi?

A) ispan va portugal

B) ingliz va fransuz

С) nemis va italyan

D) ispan va italyan

750. “Afrika yili”da Afrikaning

eng katta davlatlarini belgilang.

A) Somali va Eritreya

B) Nigeriya va Kongo

C) Jazoir va Liviya

D) Efiopiya va Somali

751. Mustaml akachilik davrida

ikkiga bo`linib ketgan … birlashib,

mustaqil … Demokratik

Respublikasi nomini oldi.

A) Kongo B) Nigeriya

C) Tanzaniya D) Somali

752. `Afrika yili` nafaqat

qit`adagi holatni o`zgartirib yubordi.

Balki Keyingi yillarda qaysi davlatga

qarashli deyarli barcha davlatlar o`z

mustaqilligini e`lon qildi?

A) Fransiya B) Ispaniya

C) Buyuk Britaniya D) SSSR

753. Qachon Portugaliyada inqilob

yuz bergandan so`ng uning

mustamlakalari ham mustaqil

davlatlar sifatida tashkil topdi?

A) 1974-yil B) 1975-yil

C) 1976-yil D) 1977-yil

754. 1990-yillarga kelib, Sahroyi

Kabirdan janubda … dan oshiq

siyosiy mustaqil davlatlar tashkil

topdi.

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50

755. … davlatning qurolli

kuchlari. Uning asosiy vazifasi

mamlakatni tashqi dushmandan

himoya qilish.

A) Armiya B) Politsiya

C) Genotsid D) Aparteid

756. … aholining ayrim

guruhlarini yoki butun boshli

xalqlarni siyosiy, irqiy, milliy, etnik

yoki diniy belgilar asosida qirg`in

qilish.

A) Armiya B) Politsiya

C) Genotsid D) Aparteid

757. … bir qator mamlakatlarda

davlat boshqaruv organi bo`lib,

asosiy vazifasi mavjud tuzumni

himoya qilish va jamoatchilik

tartibini saqlashdan iborat.

A) Armiya B) Politsiya

C) Genotsid D) Aparteid

758. … (apartheid – alohidaalohida yashash) – irqiy

kamsi

tishning eng ashaddiy ko`rinishi.

A) Armiya B) Politsiya

C) Genotsid D) Aparteid

759. `Chol va dengiz` qissasi

muallifini aniqlang.

A) Ernest Xeminguey

B) Jek London

C) Bernard Shou

D) Fridrix Shiller

29-MAVZU. XX ASRNINGIKKINCHI 

YARMIDA FAN VAMADANIYATNING 

RIVOJLANISHI 

760. Insoniyat tarixida birinchibo`lib koinotga parvoz

qilgan inson

A) N. Armstrong

B) S.P. Korolyov

C) A.M. Proxorov

D) Y. Gagarin

761. So`nggi yuz yil davomida

fanning rivojlanishi … ilmiy-texnik

inqilobga olib keldi.

A) XIX asrning birinchi yarmida

B) XIX asrning ikkinchi yarmida

C) XX asrning birinchi yarmida

B) XX asrning ikkinchi yarmida

762. Ilmiy-texnik inqilobning

asosiy belgilari to`g`ri berilgan

javobni ko`rsating.

A) tabiiy va sintetik materiallardan

tovarlarni ommaviy ishlab chiqarish

B) mashinalardan keng foydalanish

C) ishlab chiqarishning konveyerli

liniyalarini, zavod-avtomatlarni va

sanoat robotlarini yaratish

D) A, B, C

763. Qachon Sovet Ittifoqida

dunyoda birinchi Yerning sun`iy

yo`ldoshi uchiriladi?

A) 1955-yili 4-oktabr

B) 1956-yili 4-oktabr

C) 1957-yili 4-oktabr

D) 1958-yili 4-oktabr

764. Sovet Ittifoqida qaysi

Akademik boshchiligidagi guruh

tomonidan Oyga kosmik kema

uchirish borasida tadqiqotlar ham

olib borildi?

A) S.P. Korolyov

B) N.G. Basov

C) A.M. Proxorov

D) Ch. Tauns

765. 1961-yil 12-aprel kuni

dunyoda birinchi marta … `Vostok`

kosmik kemasida koinotga parvoz

qildi.

A) N. Armstrong

B) S.P. Korolyov

C) A.M. Proxorov

D) Y. Gagarin

766. XX asrda nimaning kashf

etilishi fizika fanidagi eng yorqin

kashfiyotlardan biri sifatida tan

olingan?

A) Mikrosxema B) Telefon

C) Linza D) Lazer

767. Quyida berilgan tarixiy

faktlardan qaysi birida xatolik

mavjud.

A) 1960-yili sovet fiziklari

N.G.Basov, A.M. Proxorov va

amerikalik olim Ch.Tauns lazer –

nurning mutlaqo yangi turini

yaratdilar.

B) “Lazer” – bu so`z inglizcha Light

Amplification bu Stimulated

Emission of Radiation – majburiy

nurlanish natijasida yorug`likning

kuchaytirilishi iborasining bosh

harflaridan olingan.

C) fizik olimlar N.G.Basov, A.M.

Proxorov va Ch.Tauns fizika

sohasida Nobel mukofoti berildi.

D) 1960-yili amerikalik injenerlar

D.Kilbi va R.Noys tomonidan

yarimo`tkazgichli integral

mikrosxemalarning yaratilishi

kompyuter va boshqa asboblar

hajmining keskin qisqarishiga,

faoliyat sohasini keskin

kengaytirishga olib keldi.

768. Quyida berilgan so;zlardan

qaysi biri inglizcha “Hisoblagich”

ma`nosini anglatadi?

A) Lazer B) Radio

C) Televizor D) Kompyuter

769. Quyida berilgan ixtirolardan

qaysi biri dastlab “EHM“ deb

yuritilgan?

A) Lazer B) Radio

C) Televizor D) Kompyuter

770. XX asrning so`nggi 50 yili

ichida qilingan eng mashhur ixtiro

A) Mikrosxema B) Telefon

C) Linza D) Lazer

771. Quyida berilgan ixtirolardan

qaysi birlari XX asrda kashf

qilingan.

Mikrosxema. 2. Telefon. 3.

Kompyuter. 4. Lazer. 5. E-mail. 6.

Internet.

A) 1, 2, 3, 4 B) 1, 2, 3 5, 6

C) 1, 2, 3, 4, 5 D) 1, 2, 3, 4, 5, 6

772. 1940-yillar oxiridayoq uyali

telefonlarni yaratish ustida ish

boshlagan Televerket kompaniyasi

qaysi davlatda joylashgan?

A) SSSR B) AQSH

C) Buyuk Britaniya D) Shvetsiya

773. Birinchi ommaviy uyali

telefon aloqasi MTS – Mobil telefon

sistem (mobil telefon tizimi) kimlar

tomonidan ishlab chiqilgan va shu

nom ostida yuritilgan?

A) ruslar B) inglizlar

C) nemislar D) shvedlar

774. 1970 – 1980-yillari …

A) Ericsson, Philips va boshqa

ko`plab mashhur kompaniyalar

tomonidan uyali telefon

apparatlarining yangi turlari

yaratildi.

B) Massachuset texnologiya instituti

xodimlari uzoq masofadan turib

kompyuter orqali aloqa o`rnatish

mumkinligini asosladi va

internetning yaratilishini

yaqinlashtirdi.

C) SSSR va AQSH sun`iy yer

yo`ldoshini samoga uchirdi.

D) A, B

775. Internetning o`tmishdoshi

ARPANET(a) va E-mail(elektron

pochta)(b) paydo bo`lgan yillar

to`g`ri berilgan yillarni belgilang.

A) a- 1969-yil; b- 1972-yil.

B) a- 1970-yil; b- 1973-yil.

C) a- 1967-yil; b- 1970-yil.

D) a- 1972-yil; b- 1975-yil.

776. Ma`lumotlar orasidan tarixiy

haqiqatga muvofiq kelmaydigan

javobni belgilang.

A) XX asrning ikkinchi yarmida

san`atda abstraksionizm(abstraksiyamavhum)

yo`nalishi keng ommalash

B) Abstraksionizmga qarama-qarshi

ravishda pop-art (ommaviy san`at)

paydo bo`ldi va tezda Yevropaga

tarqaldi.

C) Abstraksionizm vakillari tasvirda

harakatni, hissiyotni ifodalashga

intildilar, zotan, ularning fikricha,

aynan shu jihatlarni fotografiyada

aks ettirishning iloji yo`q edi.

D) Abstraksionizm

ixlosmandlarining fikricha,

dunyodagi har qanday buyum

o`zining dastlabki iste`molchilik

ahamiyatini yo`qotib, badiiy, estetik

sifat kasb etishi mumkin.

777. G`arb va Sharq san`ati,

o`tmish va zamonaviy uslublar,

folklor va ommaviy madaniyat

elementlarini o`zida jamlagan

uslubni ko`rsating.

A) Abstraksionizm

B) Pop-art

C) Postmodernizm

D) Realizm

778. Tarixiy haqiqatga muvofiq

keluvchi javoblarni belgilang.

Urushdan keyin bir qator

yozuvchilarning romanlari urushni

badiiy usullar bilan anglashga

bag`ishlandi. 2. Urushdan keyingi

davrda ko`pchilik asarlar

antifashistik, patsifi stik ruhda

yozilgan. 3. 1960-yillardan keyin

realizm jamiyatdagi yangi dolzarb

muammolarni 4. Bayon qilishning

realistik shakli XX asrning yangi

adabiy yo`nalishi – ommaviy

adabiyotda o`ziga yo`l topdi. Aks

ettirish quroliga aylanadi. 5. Ochiq

tijoriy xarakteri, ko`ngilochar

funksiyasi va voqealar rivojining

oldindan ma` lumligi bilan XX asr

birinchi yarmidagi adabiyotdan

salbiy jihatlari bilan farq qiladi.

A) 1, 3 B) 2, 4

C) 1, 5 D) 1, 2, 3, 4, 5

779. … sochiluvchan, bo`lakli

yoki donali yuklarning joyini

o`zgartirishga mo`ljallangan

to`xtovsiz uzatib turish mashinasi.

A) Konveyer B) Karter

C) Postmodernizm D) Patsifizm

780. … zo`ravonlikni bartaraf

etish uchun unga qarshi kurash

mafkurasi. Patsifi stik harakat,

tinchlik uchun – urushga qarshi

ijtimoiy harakat bo`lib, asosan, tinch

vositalar bilan, urushning

g`ayriaxloqiy xarakterini fosh

etuvchi qarshilik harakati.

A) Konveyer B) Karter

C) Postmodernizm D) Patsifizm

781. … madaniyatda

modernizmning asosiy prinsiplarini

rad etuvchi va o`tmishdagi uslub va

yo`nalishlardan ba`zan istehzo bilan

foydalanuvchi XX asrning ikkinchi

yarmiga mansub yo`nalish.

A) Konveyer B) Karter

C) Postmodernizm D) Patsifizm

782. Quyidagi atamalardan qaysi

biri “uzatmoq” ma`nosini anglatadi?

A) Konveyer B) Karter

C) Postmodernizm D) Patsifizm

783. “Tinchliksevar” …

A) Konveyer B) Karter

C) Postmodernizm D) Patsifizm

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan